İnteraktif CD

17 Mart 2002 - 24698           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Prof Dr. Şükrü S. GÜREL'e, Devlet Bakanı Fikret ÜNLÜ'nün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Devlet Bakanı Edip Safder GAYDALI'nın Vekalet Etınesine Dair Tezkere

2

Yönetmelik

- Celal Bayar Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Çerçeve Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

3

Tebliğ

- Mecburi Standard Tebliği (No: ÖSG-2002/13)

4

İlanlar

a - Yargı İlanları

29

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

73

c- Çeşitli İlanlar

82

- T.C. Merkez Bankasmca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92