İnteraktif CD

14 Mart 2002 - 24695           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Başbakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Dr. Devlet BAHÇELİ'nin Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Dr. Kemal DERVİŞ'e, Devlet Bakanı Recep ÖNAL'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof.Dr. Şükrü S. GÜREL'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

3

- Maliye Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet KEÇECİLER'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

4

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2002/3729 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü Maddesi Kapsamındaki Personelin Mali ve Sosyal Haklarına İlişkin Karar

5

- 2002/3546 15.1.2002 - 14.7.2002 Tarihleri Arasında Görev Tazminatı Ödenmesi ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Aynı Kanunun Ek Geçici 9 uncu Maddesi Kapsamına Giren Kurumlardan Aylık Alanlara 1/1/2002 Tarihinden İtibaren Ne Miktarda Zam ve Tazminat Verileceğine İlişkin Karar

7

Cezanın Kaldırılması Kararları

- Hükümlü Suat KARABULUT'un Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2002/13)

9

- Hükümlü Mustafa ACAR'ın Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2002/14)

9

Yönetmelikler

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10

- Gazi Üniversitesi Prof.Dr. Necmettin Akyıldız İşitme, Konuşma, Ses ve Denge Bozuklukları Tanı, Tedavi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

14

Tebliğler

- Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 153)

17

- Mecburi Standard Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2002/14)

26

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 1999/32 (560 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile İlgili), K: 2001/10 Sayılı Kararı

27

Yüksek Seçim Kurulu Kararı

- Yüksek Seçim Kurulunun 167 Sayılı Kararı

37

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

39

b - Çeşitli İlanlar

90

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91