İnteraktif CD

07 Mart 2002 - 24688           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2002/3720 Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Arasındaki Teknik İşbirliği Anlaşması Çerçevesinde, İki Ülke Arasında Nota Teatisi Yoluyla Akdedilen "Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) nin Teşviki" Konulu Projeye İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

2

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2001/3702 İstanbul Üniversitesi Araştırma ve Yardım Vakfı'na Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Karar - 2001/3702 İstanbul Üniversitesi Araştırma ve Yardım Vakfı'na Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Karar

32

- 2002/3707 Mevduat ve Kredi İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları ile Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Karar

33

- 2002/3725 582 Kişiye Türk Vatandaşlığının Kaybettirilmesi Hakkında Karar

35

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararı

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

52

Yönetmelikler

- Başbakanlık Merkez Teşkilatı ve Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Görevde Yükselme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

75

- Diyanet İşleri Başkanlığı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

76

- Gümrük Laboratuarları Tahlil Metotları Yönetmeliği

81

- Özel Finans Kurumlarının Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

166

Genelge

- Devlet İhaleleri Genelgesi (Sıra No: 2002/1)

167

Tebliğler

- Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2002 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ

240

- Kimyevi Gübre Denetimleri Sırasında Alınacak Numunelerin Analizlerinin Yaptırılacağı Analiz ve Referans Kurum Laboratuvarları ile Analiz Ücretleri Hakkında Tebliğ (No: 2002/14)

244

- Mecburi Standard: ÖSG-2002/5 Sayılı Tebliğ

246

- Mecburi Standard: ÖSG-2002/6 Sayılı Tebliğ

251

- Mecburi Standard Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2002/9)

262

- Mecburi Standard Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2002/10)

264

- Mecburi Standard Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2002/11)

266

- Mecburi Standard Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2002/12)

269

- Rekabet Kurulunun 99-33/315-195 Sayılı Kararı

272

- Rekabet Kurulunun 99-45/486-311 Sayılı Kararı

275

- Rekabet Kurulunun 99-48/526-331 Sayılı Kararı

278

İlanlar

a - Yargı İlanları

287

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

311

c- Çeşitli İlanlar

359

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

379