İnteraktif CD

05 Mart 2002 - 24686           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM Kararı

- 734 Maden Kaynaklarının Değerlendirilmesi ve Madencilik Sektörünün İçinde Bulunduğu Durum ile Bor ve Altın Madenleri Konusunda Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Cumhurbaşkanlığına Vekalet Etme İşlemi

- Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Ömer İzginin Vekalet Etmesine Dair Tezkere

3

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Prof.Dr. Tunca TOSKAY'a, Devlet Bakanı Faruk BAL'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

3

- Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı H. Hüsamettin ÖZKAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

4

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2002/3642 Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerinin Satış, Hibe, Devir ve Elden Çıkarılması, Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alınıların Yapılması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanun Hükümlerinin Uygulanmasına Dair Esaslarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

5

Atama Kararları

- Maliye, Tarım ve Köyişleri ile Kültür Bakanlıklarına Ait 7 Adet Atama Kararı

7

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararı

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

9

Tebliğler

- 2002 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Yeni Bütçe Kod Yapısı) (Sıra No: 4)

10

- Türk Gıda Kodeksi Turunçgil Meyvelerinde Yüzeyde Kullanılan Koruyucu Maddeler ve Bu Koruyucuların Kalitatif ve Kantitatif Analiz Metodları Tebliği (No: 2002/19)

25

- Türk Gıda Kodeksi Makarna Tebliği (No: 2002/20)

32

- Türk Gıda Kodeksi İrmik Tebliği (No: 2002/21)

35

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİP 2002-13) - Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİP 2002-13)

37

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİP 2002-14) - Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİP 2002-14)

38

- Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Özel Kullanıma Mahsus Kara Taşıtları) Seri No: 4

39

- Rekabet Kurulunun 00-27/294-164 sayılı Kararı

42

- Rekabet Kurulunun 00-36/401-227 sayılı Kararı

44

- DÜZELTME (4278 sayılı "2002 Mali Yılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu Eki, Adnan Menderes Üniversitesi'ne Ait Cetvel ile İlgili)

48

- DÜZELTME (Hakimler ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile İlgili)

48

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

49

b - Çeşitli İlanlar

89

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91