İnteraktif CD

04 Mart 2002 - 24685           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

- 2002/3696 Türk - Yunan Gümrük İdareleri Arasındaki Toplantıya Ait Tutanağın Onaylanması Hakkında Karar

2

- 2002/3697 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan, Ticaret, Ekonomi ve Sanayi Alanlarında Uzun Vadeli İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

9

Yönetmelikler

- Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25

- İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi Gelir Gider ve Muhasebe Usulleri ile Diğer Mali Konulara İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliği

26

- Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

37

- Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim ve Sınav Çerçeve Yönetmeliğine Ek Maddeler Eklenmesi Hakkında Yönetmelik

38

- İstanbul Üniversitesi Orman İşletmeciliği Meslek Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

39

Tebliğ

- İzmir İli Sınırları İçerisinde, Sokakta Yaşayan ve Sokakta Çalıştırılan Çocukların Korunması ile Çözücü ve Yapıştırıcı Nitelikli Uçucu ve Bağımlılık Yapan Maddelerin 18 Yaşından Küçüklere Satışının Yasaklanmasına Dair Karar (No: 2002/1)

39

İlanlar

a - Yargı İlanları

41

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

55

c- Çeşitli İlanlar

87

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92