İnteraktif CD

03 Mart 2002 - 24684           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Prof Dr. Şükrü S. GÜREL'e, Devlet Bakanı Fikret ÜNLÜ'nün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Devlet Bakanı Nejat ARSEVEN'e, Devlet Bakanı Dr. Yılmaz KARAKOYUNLU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Milli Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof.Dr. Ramazan MİRZAOĞLU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

3

Yönetmelikler

- Türkiye Taşkömürü Kurumu Personeli Atanma ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

4

- Alkol metreler ve Alkol Hidrometrelerine Dair Yönetmeliğin 8 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik (76/765/AT)

4

- Alkol Tablolarına Dair Yönetmeliğin 7 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik (76/766/AT)

5

- Elektrik Sayaçları Yönetmeliğinin 8 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik (76/891/AT)

5

- BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Kapsam Dışı Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkmda Yönetmelik

6

- Çevre Bakanlığı Mahalli Çevre Kurulları Çalışma Esas ve Usuleri Yönetmeliğinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

13

- Telekomünikasyon Kurumu - Muayene ve Kabul Komisyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

14

Tebliğler

- Rekabet Kurulunun 99-52/562-352 Sayılı Kararı

24

- Rekabet Kurulunun 99-59/642-409 Sayılı Kararı

27

- Rekabet Kurulunun 00-8/73-35 Sayılı Kararı

32

İlanlar

a - Yargı İlanları

39

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

55

c- Çeşitli İlanlar

84

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92