İnteraktif CD

02 Mart 2002 - 24683           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Bayındırlık ve İskan Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Oktay VURAL'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2002/3669 Sıtkı Koçman Muğla Üniversitesini Geliştinne Vakfı'na Vakıf Resmi Senedine Uygun Faaliyette Bulunduğu Dönemlere Münhasır Olmak Üzere Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Karar - 2002/3669 Sıtkı Koçman Muğla Üniversitesini Geliştinne Vakfı'na Vakıf Resmi Senedine Uygun Faaliyette Bulunduğu Dönemlere Münhasır Olmak Üzere Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Karar

2

Yönetmelikler

- 4389 Sayılı Bankalar Kanunu'nun Geçici 4 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Özel Bağımsız Denetimin Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

3

- İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

30

Tebliğ

- Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2002 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ

40

İlanlar

a - Yargı İlanları

41

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

55

c- Çeşitli İlanlar

85

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91