İnteraktif CD

01 Mart 2002 - 24682           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2002/3632 Türkiye'de İlmi Araştırma, İnceleme Yapmak ve Film Çekmek İsteyen Yabancılar veya Yabancılar Adına Müracaat Edenler ile Yabancı Basın-Yayın Mensuplarının Tabi Olacakları Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

2

-2002/3663 Malatya Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi Vakfı'na Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Karar -2002/3663 Malatya Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi Vakfı'na Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Karar

2

- 2002/3681 Devlet Arşivlerinde Araştırma ve İnceleme Yapmak İsteyen Türk veya Yabancı Uyruklu Gerçek veya Tüzel Kişilerin Tabi Olacakları Esaslar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

3

- 2002/3727 Tabii Afet Nedeniyle Gelir Kaybı ve Alt Yapı Hasarına Uğrayan İl Özel İdarelerine Yapılacak Yardımlara Dair Karar - 2002/3727 Tabii Afet Nedeniyle Gelir Kaybı ve Alt Yapı Hasarına Uğrayan İl Özel İdarelerine Yapılacak Yardımlara Dair Karar

9

Yönetmelikler

- A. TR Dolaşım Belgeleri Yönetmeliğinin 22 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10

- Türk Silahlı Kuvvetleri İzin Yönetmeliğinin 12 inci Maddesinin Altıncı Bendinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11

- Kültür Bakanlığı Döner Sermaye Yönetmeliğinin 40 ncı Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

11

- Yükseköğretim Denetleme Kurulu Teşkilat Görev ve Çalışma Usulleri Yönetmeliğinin 12 nci Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

11

- Ankara Üniversitesi Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12

- İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 12 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12

- İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Programları Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 12 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

13

- Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 17 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13

Tebliğler

- Tahsilat Genel Tebliği (Seri No: 424) - Tahsilat Genel Tebliği (Seri No: 424)

14

- Mülga Dış Krediler Kur Farkı Fonu'ndan Kullanılmış Kredilere Uygulanacak Değişken Faiz Oranı Hakkında Tebliğ - Mülga Dış Krediler Kur Farkı Fonu'ndan Kullanılmış Kredilere Uygulanacak Değişken Faiz Oranı Hakkında Tebliğ

14

İlanlar

a - Yargı İlanları

15

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

16

c- Çeşitli İlanlar

83

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90

- Resmi Gazete ile İlgili Bilgiler

95