İnteraktif CD

26 Şubat 2002 - 24679           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Atama Kararları

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Devlet, Milli Savunma, İçişleri, Maliye, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret, Kültür, Turizm, Orman ile Çevre Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

2

Sınır Tespit Kararları

- Sınır Tespitine Dair İki Adet Karar

9

Yönetmelikler

- Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği

10

- Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28

- Ankara Üniversitesi Öğrenci Evleri Yönetmeliği

30

Tebliğler

- Rekabet Kurulunun 99-38/401-257 Sayılı Kararı

36

- Rekabet Kurulunun 99-40/425-272 Sayılı Kararı

43

- Rekabet Kurulunun 99-51/556-349 Sayılı Karan

47

- Balıkesir Valiliği Hıfzıssıhha Kurul Kararı

52

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

55

b - Çeşitli İlanlar

75

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

76