İnteraktif CD

21 Şubat 2002 - 24678           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

- 4745 Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Devlet Memurları Kanunu, Harcırah Kanunu ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı H. Hüsamettin ÖZKAN'a, Devlet Bakanı Recep ÖNAL'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

7

- Devlet Bakanı Dr. Kemal DERVİŞ'e, Orman Bakanı Prof.Dr. Nami ÇAĞAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

7

- Devlet Bakanı Nejat ARSEVEN'e, Devlet Bakanı Edip Safder GAYDALI'nın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

8

- Kültür Bakanlığına, Devlet Bakanı Hasan GEMİCİ'nin Vekalet Etmesine Daiı' Tezkere

8

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2002/3670 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

9

- 2002/3699 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar - 2002/3699 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

11

- 2002/3700 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Karar - 2002/3700 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Karar

14

- 2002/3701 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Karar - 2002/3701 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Karar

15

Cezanın Kaldırılması Kararları

- Hükümlü Mehmet TAMER'in Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar

16

- Hükümlü Mehmet Emin AYIN'ın Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar

16

Yönetmelikler

- Diyanet İşleri Başkanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği'nin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

17

- Halk ve Çocuk Kütüphaneleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18

- Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Alım Satım ve İhale İşleri ile Muhasebe İşleri ve Ayniyat İşlemleri Yönetmeliğinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

19

- Anadolu Üniversitesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 18 inci Maddesirıde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19

- Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Pilotaj Bölümü Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 13 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20

- Muğla Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 12 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

20

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

21

b - Çeşitli İlanlar

85

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91