İnteraktif CD

19 Şubat 2002 - 24676           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

- 4744 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2002/3640 Türkiye - Katar Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Komisyonu 2 inci Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

3

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2002/3647 2984 Kişinin Türk Vatandaşlığından Çıkmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

18

- 2002/3698 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Türk Askeri Birlikleri Personeli ile Genel ve Katma Bütçeli Daire ve İdareler, Kamu İktisadi Kurumlar ve Döner Sermayeli Kuruluşlar Personeline Tazminat Ödenmesi Hakkında Karar

93

Cezanın Kaldırılması Kararı

- Hükümlü Aydın BAYHAN'ın Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2002/8)

94

Atama Kararları

- Abant İzzet Baysal Üniversitesi ile Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüklerine Yapılan 2 Adet Atama Kararı

95

Yönetmelikler

- 2002/3627 Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

95

- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği

176

- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Sicil Amirleri Yönetmeliği

178

- Kültür Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliği

180

- Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

184

- PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Yönetmeliği

187

Genelge

- 7/10/2001 Tarih ve 24541 Sayılı Resmi Gazete'de İptalleri İlan Edilen Yatırım Teşvik Belgelerinden İptal İşlemleri Kaldırılan Belgeler Hakkında Genelge - 7/10/2001 Tarih ve 24541 Sayılı Resmi Gazete'de İptalleri İlan Edilen Yatırım Teşvik Belgelerinden İptal İşlemleri Kaldırılan Belgeler Hakkında Genelge

196

Tebliğler

- Adalet Bakanlığı'na Ait Depo ve Garajlarda Muhafaza Edilen Mahcuz Mallar İçin Alınacak Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ

200

- Mecburi Standart Tebliği (No: ÖSG-2002/3)

201

- Mecburi Standart Tebliği (No: ÖSG-2002/4)

221

- Mecburi Standart Tebliği (No: ÖSG-2002/7)

222

- Mecburi Standart Tebliği (No: ÖSG-2002/8)

279

- İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2002/1)

281

- İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2002/2)

287

İlanlar

a - Yargı İlanları

293

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

294

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

379