İnteraktif CD

14 Şubat 2002 - 24671           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Tüzük

- 2002/3598 Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Memur ve Hizmetlilerine Verilecek Harcnah ve Harcırah Karşılığı Hizmet Tazminatlarına İlişkin Tüzükte Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük

2

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Prof.Dr. Şükrü S. GÜREL'e, Devlet Bakanı Fikret ÜNLÜ'nün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Devlet Bakanı Prof.Dr. Şuayip ÜŞENMEZ'e, Devlet Bakanı Prof.Dr. Ramazan MİRZAOĞLU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

3

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2002/3635 Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, Ulaş Beldesinde Bulunan Mülkiyeti Hazineye Ait Bazı Taşınmaz Malların Tespiti Hakkında Karar

4

- 2002/3651 Ankara Üniversitesi Rektörlüğü'ne Bağlı Olarak Yabancı Diller Yüksekokulu ve Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü'ne Bağlı Olarak Gaziantep Eğitim Fakültesi Kurulması ile Marmara Üniversitesi Rektörlüğü'ne Bağlı Olarak Kurulmuş Bulunan "Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Enstitüsü"nün Adının "Ortadoğu Araştırıııaları Enstitüsü" Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

11

Yönetmelikler

- Afet Harcamaları Yönetmeliği

12

- Şeker Kurumu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

23

- Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

31

- Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin 4 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

33

Tebliğler

- Tahsilat Genel Tebliği (Seri No: 423) - Tahsilat Genel Tebliği (Seri No: 423)

34

- Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

35

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİP 2002-11) - Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİP 2002-11)

36

- Rekabet Kurulunun 99-31/284-173 Sayılı Kararı

37

- Rekabet Kurulunun 99-33/313-193 Sayılı Kararı

40

- Rekabet Kurulunun 99-35/339-210 Sayılı Kararı

44

- Rekabet Kurulunun 99-35/340-211 Sayılı Kararı

46

- Rekabet Kurulunun 99-38/396-252 Sayılı Kararı

49

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

51

b - Çeşitli İlanlar

87

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91