İnteraktif CD

13 Şubat 2002 - 24670           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2002/3644 Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasına İlişik Ek VIII'de Yer Alan "Canlı Hayvan ve Dondurulmuş Et" İçin Geçici Telafi Sağlanmasına Dair Ortak Komite Kararının Onaylanması Hakkında Karar

2

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2002/3604 3363 Kişinin Türk Vatandaşlığından Çıkmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

4

Yönetmelikler

- Gemiadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

90

- Eti Bakır Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliği

91

- Eti Bakır Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Memurları Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği

93

- Eti Bakır Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği

95

- Eti Bakır Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği

97

- Ordu Evleri, Askeri Gazinolar ve Sosyal Tesisler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

99

- Kültür Bakanlığı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması ve Üç Ek Madde Eklenmesi Hakkında Yönetmelik

113

- Sayıştay Denetçi ve Raportörlerinin Denetim ve Çalışma Usulleri Hakkında Yönetmeliğe Ekli 11/E Numaralı Formda Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

115

- Hakimler ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

117

- Yükseköğretim Kurulu Arşiv Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

117

- Adnan Menderes Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Merkezi Yönetmeliğinin 11 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

119

- Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

120

Tebliğler

- Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinin ve Gıda Bileşenlerinin Üretiminde Kullanılan Ekstraksiyon Çözücüleri Tebliği (No: 2002/9)

123

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2002/2)

127

- 2002 Yılı Ocak Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2002 Yılı Ocak Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

147

- 2002 Yılı Ocak Ayına Ait Yurt İçi Satış Teslimler ile İlgili Belgelerin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2002 Yılı Ocak Ayına Ait Yurt İçi Satış Teslimler ile İlgili Belgelerin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

189

- 2002 Yılı Ocak Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2002 Yılı Ocak Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

190

- 2002 Yılı Ocak Ayına Ait Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2002 Yılı Ocak Ayına Ait Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

191

- Rekabet Kurulunun 99-26/233-141 Sayılı Kararı

196

- Rekabet Kurulunun 99-27/242-146 Sayılı Kararı

199

- Rekabet Kurulunun 99-27/244-148 Sayılı Kararı

204

- Rekabet Kurulunun 99-38/400-256 Sayılı Kararı

207

İlanlar

a - Yargı İlanları

211

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

261

c- Çeşitli İlanlar

373

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

379