İnteraktif CD

12 Şubat 2002 - 24669           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Cezanın Kaldırılması Kararı

- Hükümlü Barış Kaya'nın Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2002/7)

2

Atama Kararları

- Başbakanlık, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı ile Devlet, Adalet, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Tarım ve Köyişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sanayi ve Ticaret Bakanlıklarına Ait 13 Adet Atama Kararı

2

Yönetmelikler

- 2002/3563 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) ile Çalışan Motorlu Taşıtlar İçin İkmal İstasyonlarının Kuruluş, Denetim, Emniyet ve Ruhsatlandırılma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik

6

- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği

18

- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Yerli ve Yabancı Uzman İstihdamına İlişkin Yönetmelik

42

Tebliğ

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2002/1)

47

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

49

b - Çeşitli İlanlar

87

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91