İnteraktif CD

07 Şubat 2002 - 24664           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2001/3543 İstanbul İli, Kağıthane İlçesinde Bulunan Mülkiyeti Hazineye Ait Taşınmaz Malların 4706 Sayılı Kanunun 5 inci Maddesi Çerçevesinde Kullanılmak Üzere Tespiti Hakkında Karar

2

Yargıtay Üyeliklerine Seçme Kararı

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca Yargıtay Üyeliklerine Seçilenler Hakkında Karar (No: 50)

31

Yönetmelik

- Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

31

Tebliğler

- Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 3)

40

- Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 260)

41

- 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ve 17 nci Maddelerinde Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının 31/12/2002 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırıldığının Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2002/1)

48

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2000/76 (4393 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2001/9 Sayılı Kararı - Anayasa Mahkemesinin E: 2000/76 (4393 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2001/9 Sayılı Kararı

49

Yargıtay Kararı

- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Bir Adet Karar

56

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

57

b - Çeşitli İlanlar

90

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91