İnteraktif CD

06 Şubat 2002 - 24663           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2002/3568 Türkiye - Romanya Karayolu Taşımacılığı Karma Komite Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

2

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Recep ÖNAL'a Kültür Bakanı M. İstemihan TALAY'ın Vekalet Etmesine Dair Karar

12

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2001/3544 Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun ve Karaman İllerinde Mülkiyeti Hazineye Ait Olup Maliye Bakanlığı'nca Belirlenen Taşınmaz Malların, Satışa Çıkarılması Hakkında Karar

13

- 2002/3588 Antalya İli, Merkez İlçesi, Zeytinköy (Yeşildere) Mahallesinde Bulunan Mülkiyeti Hazineye Ait Taşınmaz Malların 4706 sayılı Kanunun 5 inci Maddesi Çerçevesinde Kullanılmak Üzere Tespiti Hakkında Karar

18

- 2002/3591 Su Altında Korunması Gerekli Kültür ve Tabiat Varlıklarının Bulunduğu Bölgelerde Dalış Yasağının Uygulanması Hakkındaki 2001/2952 sayılı Kararname'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

25

Tebliğler

- Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri ile Temas Eden ve Vinil Klorür Monomer İçeren Madde ve Malzemeler Hakkında Tebliğ (No: 2002/5)

27

- Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinin Parti Numaralarına Ait İşaretlerin veya Sembollerin Belirlenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2002/6)

28

- Türk Gıda Kodeksi Hızlı Dondurulmuş ve Dondurulmuş Gıda Maddelerinin Depolanması, Muhafazası ve Taşınması Esnasındaki Sıcaklıkların İzlenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2002/7)

29

- Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri ile Temas Eden Madde ve Malzemelerde Bulunacak Sembolün Belirlenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2002/8)

30

- Hariçte İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (İhracat: 2002/1) - Hariçte İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (İhracat: 2002/1)

32

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararları

- Anayasa Mahkemesinin E: 2001/325 (657 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile İlgili), K: 2001/98 Sayılı Kararı

33

- Anayasa Mahkemesinin E: 2001/388 (657 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile İlgili), K: 2001/342 Sayılı Kararı

39

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

45

b - Çeşitli İlanlar

79

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91