İnteraktif CD

31 Ocak 2002 - 24657           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2002/3545 Yurt Dışına Çıkışlarda Harç Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar - 2002/3545 Yurt Dışına Çıkışlarda Harç Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2

- 2002/3550 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesine Göre Uygulanmakta Olan Gecikme Zammı Nispeti ile İlgili Ekli Karar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar - 2002/3550 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesine Göre Uygulanmakta Olan Gecikme Zammı Nispeti ile İlgili Ekli Karar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

2

İçtüzük

- Danıştay İçtüzüğü - Danıştay İçtüzüğü

3

Yönetmelikler

- Danıştay Tetkik Hakimlerinin Görev Yaptıkları Daire ve Kurulların Değiştirilmesinde Uygulanacak Esaslara İlişkin Yönetmelik - Danıştay Tetkik Hakimlerinin Görev Yaptıkları Daire ve Kurulların Değiştirilmesinde Uygulanacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

14

- Yurt Dışına Gönderilecek Danıştay Meslek Mensuplarının Seçimleri ile Diğer Esasların Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik - Yurt Dışına Gönderilecek Danıştay Meslek Mensuplarının Seçimleri ile Diğer Esasların Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

15

- Danıştay Tasnif ve Yayın Bürosu Kuruluş ve Görev Yönetmeliği - Danıştay Tasnif ve Yayın Bürosu Kuruluş ve Görev Yönetmeliği

17

- Danıştay Arşiv Yönetmeliği - Danıştay Arşiv Yönetmeliği

21

- Danıştay Kıyafet Yönetmeliği - Danıştay Kıyafet Yönetmeliği

26

- Danıştay Memurları Sicil Amirleri Yönetmeliği - Danıştay Memurları Sicil Amirleri Yönetmeliği

29

- Danıştay Memurları Disiplin Kurulu ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği - Danıştay Memurları Disiplin Kurulu ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği

31

- Danıştay Personelinin Görevde Yükselme Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik - Danıştay Personelinin Görevde Yükselme Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

36

- Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

38

- Emniyet Teşkilatında Çalışan Yardımcı Hizmetler Personeli Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

38

- Bankaların Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

39

- "Yabancı Para Net Genel Pozisyon/Özkaynak" Standart Oranının Bankalarca Konsolide ve Konsolide Olmayan Bazda Hesaplanmasına ve Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik

40

- Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik

49

- Kırıkkale Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

88

- Osmangazi Üniversitesi Önlisans, Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 17 ve 18 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

92

Tebliğler

- Akaryakıt Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 6) - Akaryakıt Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 6)

94

- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 303) - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 303)

96

- 3417 Sayılı Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edilmesi ve Bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanun Hakkında Tebliğ (Seri No: 2002/1) - 3417 Sayılı Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edilmesi ve Bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanun Hakkında Tebliğ (Seri No: 2002/1)

100

- Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VII, No: 19) - Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VII, No: 19)

101

İlanlar

a - Yargı İlanları

103

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

124

c- Çeşitli İlanlar

186

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

187