İnteraktif CD

30 Ocak 2002 - 24656           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Başbakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Dr. Devlet BAHÇELİ'nin Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Dr. Kemal DERVİŞ'e, Orman Bakanı Prof.Dr. Nami ÇAĞAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof.Dr. Şükrü S. GÜREL'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

3

- Ulaştırma Bakanlığına, Bayındırlık ve İskan Bakanı Prof.Dr. Abdülkadir AKCAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

4

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Zeki ÇAKAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

5

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2001/3540 2574 Kişinin Türk Vatandaşlığından Çıkmasına İzin Verilmesi ve Çeşitli Kararnameler ile Türk Vatandaşlığından Çıkmalarına İzin Verilen 24 Kişiyle İlgili Bazı Maddi Hataların Düzeltilmesi Hakkında Karar

6

Atama Kararları

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, İçişleri, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Tarım ve Köyişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Orman Bakanlıklarına Ait 9 Adet Atama Kararı

76

Yönetmelikler

- Belirli Motorlu Araç Sınıflarının ve Römorklarının Frenleme Düzenekleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (71/320/AT)

80

- Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği

214

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı

- Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı (No: 15)

221

Tebliğler

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2002/1)

221

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2002/2)

222

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2002/3)

223

- 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 3) - 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 3)

227

- Kamu İktisadi Teşebbüslerince İşletilen Limanların Deniz Sınırlarının ve Koordinatlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2002/2)

237

YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararı

- Yargıtay 14. Hukuk Dairesine Ait Karar

241

İlanlar

a - Yargı İlanları

243

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

296

c- Çeşitli İlanlar

373

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

379