İnteraktif CD

29 Ocak 2002 - 24655           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

- 4742 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti Arasında Kara Taşımacılığı Alanında İlkeler Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2001/3537 Türk - Romen Karma Ekonomik Komisyonu 20. Dönem Toplantısı Protokolu'nun Onaylanması Hakkında Karar

3

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Dr. Reşat DOĞRU'ya, Devlet Bakanı Faruk BAL'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

28

- Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof.Dr. Şükrü S. GÜREL'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

29

- Kültür Bakanlığına, Devlet Bakanı Fikret ÜNLÜ'nün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

30

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2002/3547 Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel Müdürlüğü Bünyesinde (1) Adet Daire Başkanlığı Kurulması Hakkında Karar

31

- 2002/3548 Büyükşehir Belediyelerine Genel Bütçe Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Pay Hakkında Karar

32

Yönetmelikler

- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kablolu Yayın Lisans ve İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

33

- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kapalı Devre Televizyon Yayınları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

34

Tebliğ

- Sivas Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2002/1)

34

YARGI BÖLÜMÜ

Yüksek Seçim Kurulu Kararı

- Yüksek Seçim Kurulunun 46 Numaralı Kararı

39

İlanlar

a - Yargı İlanları

41

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

43

c- Çeşitli İlanlar

89

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91