İnteraktif CD

27 Ocak 2002 - 24653           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2001/3497 Hava Seyrüsefer Bilgilerine İlişkin Uydu Dağıtım Sistemi (SADIS) Maliyet Paylaşımı Anlaşması'na Katılmamız Hakkında Karar

2

Tebliğler

- 2002 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Seri No: 8)

28

- Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 588)

28

- Yemlerin İthalatında İstenecek Belgeler Hakkında Tebliğ (No: 2002/4)

38

- Bandrol Uygulamasına İlişkin Kurulacak Denetim Komisyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ

39

- Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 13)

41

- Rekabet Kurulunun 99-8/65-22 Sayılı Kararı

43

- Rekabet Kurulunun 99-21/189-105 Sayılı Kararı

47

- Rekabet Kurulunun 99-22/197-113 Sayılı Kararı

50

- Rekabet Kurulunun 99-22/199-115 Sayılı Kararı

58

- Rekabet Kurulunun 99-47/507-323 Sayılı Kararı

61

- Rekabet Kurulunun 01-27/262-76 Sayılı Kararı

65

İlanlar

a - Yargı İlanları

69

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

79

c- Çeşitli İlanlar

85

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92