İnteraktif CD

26 Ocak 2002 - 24652           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

- Sağlık Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarını Hizmete Açma, Kapatma ve Bunlara Ad Verme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin EK-2 Sayılı Cetvelinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2

- Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2

Tebliğler

- Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarında Çalışan Sözleşmeli ve Kapsam Dışı Personel ile Aynı Kuruluşların Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Denetçi ve Tasfiye Kurulu Üyelerine 2001 Yılının İkinci Yarısında Ödenecek Ücretlerin Tespitine İlişkin Tebliğ (No: 2002/2)

4

- 2002 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Seri No: 7) (Kadro, Pozisyon ve İstihdam Esasları)

5

- Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 32) - Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 32)

52

- Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 39) - Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 39)

53

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİP 2002-7) - Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİP 2002-7)

54

Sirküler

- Merkezi Düzce İlinde Olmak Üzere Kurulacak veya Kurulmuş Olan Şirketlerin Kuruluş ve Anasözleşme Değişikliğine İlişkin İşlemler Hakkında Sirküler (İç Ticaret 2002/1)

54

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2001/382 (4706 Sayılı Kanun ile İlgili) K: 2002/2 Sayılı Kararı - Anayasa Mahkemesinin E: 2001/382 (4706 Sayılı Kanun ile İlgili) K: 2002/2 Sayılı Kararı

55

İlanlar

a - Yargı İlanları

57

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

61

c- Çeşitli İlanlar

88

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91