İnteraktif CD

25 Ocak 2002 - 24651           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Prof Dr. Ramazan MİRZAOĞLU'na, Tarım ve Köyişleri Bakanı Prof.Dr. Hüsnü Yusuf GÖKALP'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2001/3534 Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi Memur ve Hizmetlileri Sağlık ve Emeklilik Sandığı Vakfı'nın, Bütün Aktif ve Pasifleriyle Birlikte Sosyal Sigortalar Kurumu'na Devredilmesi Hakkında Karar - 2001/3534 Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi Memur ve Hizmetlileri Sağlık ve Emeklilik Sandığı Vakfı'nın, Bütün Aktif ve Pasifleriyle Birlikte Sosyal Sigortalar Kurumu'na Devredilmesi Hakkında Karar

2

Tebliğler

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİP 2002-6) - Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİP 2002-6)

3

- Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İhracatına İlişkin Tebliğ (No: 2002/1)

4

- Litvanya Menşeli Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

10

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

43

b - Çeşitli İlanlar

88

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90