İnteraktif CD

23 Ocak 2002 - 24649           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2001/3515 Türkiye - Polonya Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

2

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2001/3514 3105 Kişinin Türk Vatandaşlığından Çıkmasına İzin Verilmesi ve Çeşitli Kararnameler ile Türk Vatandaşlığından Çıkmalarına İzin Verilen 2 Kişiyle İlgili Bazı Maddi Hataların Düzeltilmesi Hakkında Karar

8

- 2001/3490 Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Lehine Yapılacak Kamulaştırmalarda 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 27 nci Maddesinin Uygulanmasına Dair Karar

87

Atama Kararları

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına Ait 3 Adet Atama Kararı

88

Yönetmelikler

- Gemi ve Deniz Araçlarının İnşası, Tadilatı, Bakım-Onarımlarında Uygulanacak Hususlara İlişkin Yönetmelik

89

- Aliağa Liman Yönetmeliğinin 21 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

98

- Nemrut Koyu Liman Yönetmeliğinin 22 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

98

- Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

99

- Turizm Bakanlığı Aday Memurları Yetiştirme Yönetmeliği

101

- Uydu Yayını Lisans ve İzin Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

113

- Telekomünikasyon Kurumunun Teşkilat ve Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

115

- Yükseköğretim Kurulu Teşkilatı ve Çalışma Usulleri Yönetmeliğinin 42 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

116

- İstanbul Ticaret Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

117

- İstanbul Ticaret Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği

129

- İstanbul Ticaret Üniversitesi Burs Yönetmeliği

132

- İzmir Ekonomi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

136

Tebliğler

- 2002 Mali Yılı Bütçe Kanununun Kadro, Pozisyon ve İstihdama İlişkin Hükümlerinin Uygulanması Esasları Hakkında Tebliğ (No: 1)

145

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİP 2002-5) - Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİP 2002-5)

151

- 2001 Yılı Aralık Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2001 Yılı Aralık Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

152

- 2001 Yılı Aralık Ayına Ait Yabancı Sermayeli Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2001 Yılı Aralık Ayına Ait Yabancı Sermayeli Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

172

- Dış Ticaret Müsteşarlığına Ait 16 Adet Tebliğ

177

- TIR Uygulama Tebliği

209

- Kamu İktisadi Teşebbüslerince İşletilen Limanların Deniz Sınırlarının ve Koordinatlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2002/1)

258

- Yalova Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2001/12)

292

İlanlar

a - Yargı İlanları

293

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

306

c- Çeşitli İlanlar

374

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

379