İnteraktif CD

17 Ocak 2002 - 24643           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

- 4738 Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Mehmet KEÇECİLER'e, Maliye Bakanı Sümer ORAL'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

3

- Devlet Bakanı Prof.Dr. Ramazan MİRZAOĞLU'na, Tarım ve Köyişleri Bakanı Prof.Dr. Hüsnü Yusuf GÖKALP'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

4

- Bayındırlık ve İskan Bakanlığına, Sağlık Bakanı Doç.Dr. Osman DURMUŞ'un Vekalet Etmesine Dair Tezkere

5

- Ulaştırma Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı Sabahattin ÇAKMAKOĞLU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

6

- Turizm Bakanlığına, Devlet Bakanı Nejat ARSEVEN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

7

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2001/3523 Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Lehine Yapılacak Kamulaştırmalarda 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 27 nci Maddesinin Uygulanmasına Dair Karar

8

Yönetmelikler

- 2001/3529 Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik

9

- 2001/3530 "CE" Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik

21

- 2001/3531 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik

41

- Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü Arşiv Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

48

- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşiv Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

50

- Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliği EK-3 Listede Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

52

- Hentbol Müsabaka Yönetmeliğinin 54 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

52

- Beşeri İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarların Tıbbi Tanıtım Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

53

- Kırmızı Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Kuruluş, Açılış, Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

54

- Motorlu Araçların Önden Çarpma Halinde Araçta Bulunan Kişilerin Korunması ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (96/79/AT)

55

- Turizm Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinin Geçici 1 inci Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

89

- Haliç Üniversitesi Satınalma ve İhale Yönetmeliği

89

Tebliğler

- Yükseköğretim Kanunu ve Yükseköğretim Personel Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 17)

98

- Türk Gıda Kodeksi Hızlı Dondurulmuş Gıdaların Sıcaklık Kontrolü İçin Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği (No: 2001/45)

101

- Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddelerinin Saflık Kriterleri Analiz Metodları (No: 2001/46)

104

- 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2002 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ

125

- 2002 Yılı Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı İlaç Listesi ve Uygulama Talimatı (Seri No: 2002/1) - 2002 Yılı Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı İlaç Listesi ve Uygulama Talimatı (Seri No: 2002/1)

132

- Sermaye Piyasasında Konsolide Mali Tablolara ve İştiraklerin Muhasebeleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: XI, No: 22) - Sermaye Piyasasında Konsolide Mali Tablolara ve İştiraklerin Muhasebeleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: XI, No: 22)

194

- Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: XI, No: 23) - Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: XI, No: 23)

194

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararları

- Anayasa Mahkemesinin E: 2000/35 (595 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile İlgili), K: 2001/90 Sayılı Kararı - Anayasa Mahkemesinin E: 2000/35 (595 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile İlgili), K: 2001/90 Sayılı Kararı

195

- Anayasa Mahkemesinin E: 2001/276 (4389 ve 1211 Sayılı Kanunlarla İlgili), K: 2001/91 Sayılı Kararı - Anayasa Mahkemesinin E: 2001/276 (4389 ve 1211 Sayılı Kanunlarla İlgili), K: 2001/91 Sayılı Kararı

209

Yargıtay Kararları

- Yargıtay 2. ve 18. Hukuk Dairelerine Ait 6 Adet Karar

213

Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları

- Uyuşmazlık Mahkemesine Ait 18 Adet Karar

217

Yüksek Seçim Kurulu Kararları

- Yüksek Seçim Kurulunun 20 Sayılı Kararı

259

- Yüksek Seçim Kurulunun 21 Sayılı Kararı

261

İlanlar

a - Yargı İlanları

269

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

281

c- Çeşitli İlanlar

374

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

379