İnteraktif CD

09 Ocak 2002 - 24635           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

- 4733 Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Yeniden Yapılandırılması ile Tütün ve Tütün Mamullerinin Üretimine, İç ve Dış Alım ve Satımına, 4046 Sayılı Kanunda ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

- 2001/3431 Türkiye - Romanya Ortak Sanayi Çalışma Grubu İkinci Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

9

- 2001/3451 Türkiye ile Nikaragua Arasında Vize Muafiyetine İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

16

Cezanın Kaldırılması Kararı

- Hükümlü Ramazan ÇİÇEK'in Cezasının Kaldırılmasına Dair Karar (2002/3)

25

Atama Kararları

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Devlet, İçişleri, Bayındırlık ve İskan, Ulaştırma, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Turizm ile Çevre Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

25

Yönetmelikler

- 2001/3508 Olağanüstü Hal Bölge Valiliği Tarafından Silah Taşıma ve Bulundurma Ruhsatı Verilmesinde Uyulacak Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29

- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

31

- Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

32

- Fırat Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 18 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

37

Tebliğ

- 2002 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No: 1)

37

İlanlar

a - Yargı İlanları

45

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

46

c- Çeşitli İlanlar

88

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91