İnteraktif CD

02 Ocak 2002 - 24628           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

- 2001/3383 Uluslararası Karayolu Taşımacılığı İtalyan - Türk Karma Komisyonu Tutanağı'nın Onaylanması Hakkında Karar

2

- 2001/3388 Türkiye - Almanya Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

8

Yönetmelikler

- Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17

- Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19

- Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

20

Genelge

- Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nın 91-32/5 Sayılı Tebliğine İlişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesi (Sayı: 2002/1) - Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nın 91-32/5 Sayılı Tebliğine İlişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesi (Sayı: 2002/1)

21

Tebliğler

- İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ (No: İhracat-2001/8) - İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ (No: İhracat-2001/8)

22

- Mülga Dış Krediler Kur Farkı Fonu'ndan Kullanılmış Kredilere Uygulanacak Değişken Faiz Oranı Hakkında Tebliğ - Mülga Dış Krediler Kur Farkı Fonu'ndan Kullanılmış Kredilere Uygulanacak Değişken Faiz Oranı Hakkında Tebliğ

38

- Çorum Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2001/7)

38

- Çorum Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2001/8)

42

- Çorum Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2001/11)

44

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

47

b - Çeşitli İlanlar

79

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

86

- Resmi Gazete ile İlgili Bilgiler

95