tammetin.jpg (2780 bytes)

Bakanlar Kurulundan

Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği Statüsü'nün Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

Resmi Gazete Tarihi:11.02.2001

Resmi Gazete Sayısı: 24315

Ekli "Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği Statüsü"nün yürürlüğe konulması; Sermaye Piyasası Kurulu'nun önerisine dayanan Devlet Bakanlığı'nın 20/12/2000 tarihli ve 4590 sayılı yazısı üzerine, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 40/C maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 8/1/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                              Ahmet Necdet SEZER 
                              CUMHURBAŞKANI 
Bülent ECEVİT 
Başbakan 

D.BAHÇELİ      H.H.ÖZKAN      M.YILMAZ       R.ÖNAL 
Devlet Bak.ve    Devlet Bak.ve    Devlet Bak.ve    Devlet Bakanı 
Başb.Yrd.      Başb.Yrd.      Başb.Yrd. 

Prof.Dr.T.TOSKAY  M.KEÇECİLER     Prof.Dr.Ş.S.GÜREL  F.BAL 
Devlet Bakanı    Devlet Bakanı    Devlet Bakanı    Devlet Bakanı 

Y.YALOVA      M.YILMAZ      Prof.Dr.R.MİRZAOĞLU R.K.YÜCELEN 
Devlet Bakanı    Devlet Bakanı    Devlet Bakanı    Devlet Bakanı 

H.GEMİCİ      Prof.Dr.Ş.ÜŞENMEZ  E.S.GAYDALI     F.ÜNLÜ 
Devlet Bakanı    Devlet Bakanı    Devlet Bakanı    Devlet Bakanı 

Prof.Dr.R.MİRZAOĞLU Prof.Dr.H.S.TÜRK  S.ÇAKMAKOĞLU     S.TANTAN 
Devlet Bakanı V.  Adalet Bakanı    Milli Savunma Bakanı İçişleri Bakanı 

İ.CEM        S.ORAL       M.BOSTANCIOĞLU    K.AYDIN 
Dışişleri Bakanı  Maliye Bakanı    Milli Eğitim Bakanı Bayındırlık ve 
                               İskan Bakanı 

Doç.Dr.O.DURMUŞ   Doç.Dr.O.DURMUŞ   Prof.Dr.H.Y.GÖKALP  Y.OKUYAN 
Sağlık Bakanı    Ulaştırma Bakanı V. Tarım ve Köyişleri  Çalışma ve Sos. 
                    Bakanı        Güv.Bakanı 

A.K.TANRIKULU    M.C.ERSÜMER     M.İ.TALAY 
Sanayi ve Ticaret  Enerji ve Tabii   Kültür Bakanı 
Bakanı       Kay.Bakanı 

E.MUMCU       Prof.Dr.N.ÇAĞAN   F.AYTEKİN 
Turizm Bakanı    Orman Bakanı    Çevre Bakanı 

Madde 1- 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 15/12/1999 tarihli ve 4487 sayılı Kanunla eklenen 40/B ve 40/C maddelerine dayanılarak, Türkiye'de sermaye piyasasında aracılık faaliyetinde bulunmaya Sermaye Piyasası Kanunu ile yetkili kılınmış kuruluşların üye olacağı, tüzel kişiliği haiz kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği kurulmuştur.

Tanımlar

Madde 2- Bu Statüde geçen:

  Kanun       : Sermaye Piyasası Kanununu. 
  SPK        : Sermaye Piyasası Kurulunu. 
  Birlik      : Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliğini. 
  Aracı Kuruluş   : Türkiye'de sermaye piyasasında aracılık faaliyetinde 
            bulunmaya Kanun ile yetkili kılınmış aracı kurum ve 
            bankaları. 
  Aracılık Faaliyeti: Kanunun 30 uncu maddesinde tanımlanan aracılık 
            faaliyetlerini. 

ifade eder.

Birliğin merkezi ve merkez dışı örgütleri

Madde 3- Birliğin merkezi İstanbul'dur.

Birlik, yurt içinde merkez dışı örgüt kurabilir.

Üyelik

Madde 4- Aracı kuruluşların, aracılık faaliyeti yetki belgelerinin veriliş tarihinden itibaren 3 ay içinde Birlik tarafından belirlenen bilgi ve belgelerle birlikte Birliğe üyelik için gerekli başvuruyu yapmaları zorunludur. Anılan yükümlülüğe uymayan aracı kuruluşların aracılık faaliyetleri SPK'ca durdurulur. Her ne suretle olursa olsun aracılık faaliyeti yetki belgelerinin tamamı iptal edilerek faaliyetleri sürekli durdurulan üyelerin üyelik kaydı silinir.

Üyeliğe kabul başvurusunun reddine ilişkin olarak alınan karara karşı, kararın ilgiliye tebliğini izleyen 10 iş günü içerisinde SPK nezdinde itiraz edilebilir. İtiraz SPK'ca karara bağlanır.

Üyelik başvurusundan önce üyeliğe giriş ücretinin 26 ncı madde uyarınca Birlik adına açılan hesaba yatırılması ve ödemeye ilişkin makbuzun başvuru belgeleri ile birlikte ibrazı zorunludur. Giriş ücretini yatırmayan aracı kuruluşların üyelik başvuruları kabul edilmez.

Birlik üyeleri, bu Statüye ve Birlikçe alınan kararlara uymak zorundadırlar.

Birliğin amacı

Madde 5- Birliğin amacı; sermaye piyasasının ve aracılık faaliyetlerinin gelişmesini, Birlik üyelerinin dayanışma ve sermaye piyasasının gerektirdiği özen ve disiplin içerisinde çalışmalarını, haksız rekabetin önlenmesini, mesleki konularda üyelerin aydınlatılmasını sağlamak üzere Kanun ve bu Statü ile verilen görevleri yerine getirmektir.

Birliğin görev ve yetkileri

Madde 6- Birlik 5 inci maddede sayılan amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Sermaye piyasasının ve aracılık faaliyetlerinin gelişmesini sağlamak üzere araştırmalar yapmak ve eğitim programları düzenlemek,

b) Birliğin üyeleri tarafından yürütülen faaliyetlerin adil ve dürüst olması, iş ahlakının sağlanması, Birlik üyelerinin dayanışma ve sermaye piyasasının gerektirdiği özen ve disiplin içerisinde çalışmaları için meslek kurallarını oluşturarak SPK'ya bildirmek,

c) Haksız rekabeti önlemek amacıyla gerekli tedbirleri alarak SPK'ya bildirmek,

d) Bu Statüde öngörülen disiplin cezalarını vermek amacıyla ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak,

e) Mesleki gelişmeleri, idari ve yasal düzenlemeleri izleyerek, bu konuda üyeleri aydınlatmak,

f) Aracı kuruluşlar arası ilişkilerde mesleki dayanışmayı güçlendirmek,

g) Üyeleri arasında veya üyeleri ile müşterileri arasında borsa işlemleri dışındaki işlemlerden doğan uyuşmazlıkların çözümüne yardımcı olmak.

h) Üyelerin, müşterilerine verdikleri hizmetler karşılığında tahsil edecekleri komisyon, ücret ve masrafların oran ve sınırlarına ilişkin esaslarla ilgili önerileri SPK'ya bildirmek.

i) Üyeleri hakkında yapılan şikayetleri değerlendirmek ve yapılan işlemin sonuçlarını SPK'ya bildirmek,

j) Kendisine mevzuatla bırakılan veya SPK'ca belirlenen konularda düzenlemeler yapmak, yürütmek, denetlemek.

k) Yabancı ülkelerin sermaye piyasalarında bulunan dengi kuruluşlar ile sermaye piyasaları konusunda her türlü işbirliği yapmak.

Birlik, alacağı kararlarda ve yapacağı düzenlemelerde Kanuna, bu Statüye, SPK yönetmelik, tebliğ ve kararlarına ve ilgili diğer mevzuata uymakla yükümlüdür.

SPK, yürürlükteki mevzuata aykırılık tespit etmesi halinde Birlikten, yapılan düzenlemelerin iptal edilmesini veya düzenlemelerde değişiklik yapılmasını isteyebilir.

Birliğin yapamayacağı işler

Madde 7- Birlik, kuruluş amaçları ile Kanunda ve bu Statüde belirtilenler dışında herhangi bir faaliyette bulunamaz, kendisine Kanun ve bu Statü ile verilen görevlerin yerine getirilmesiyle ilgili olmayan toplantılar düzenleyemez, siyasetle uğraşamaz, siyasi partiler, sendikalar ve derneklerle ortak hareket edemez, siyasi partilere maddi yardım yapamaz ve siyasi ilişki ve işbirliği içinde bulunamaz, milletvekili ve mahalli idare seçimlerinde belli adayları destekleyemez. Amaçları dışında veya mevzuata aykırı faaliyet gösteren Birlik sorumlu organlarının görevlerine son verilmesi ve yerlerine yenilerinin seçilmesi için SPK, genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Görevlerine son verilen Birlik organları üyelerinin cezai sorumlulukları saklıdır. Birlik organlarının, yukarıdaki hükümler gereğince görevlerine son verilmesine neden olan tasarrufları hükümsüzdür.

Birliğin organları

Madde 8- Birliğin organları genel kurul, yönetim kurulu ve denetleme kuruludur.

Birlik nezdinde aracı kuruluşların temsili

Madde 9- Aracı kuruluşlar, Birlik organlarında yönetim kurulu başkanı, murahhas üye veya genel müdür ya da bunlar tarafından temsil yetkisi verilen en az genel müdür yardımcısı düzeyinde temsil edilirler. Birlik nezdinde Birlik ile ilgili işlemlerde üyeyi temsil edecek ve üye adına oy kullanacak sözkonusu nitelikleri haiz bir temsilci Birliğe bildirilir. Üyeler sözkonusu temsilciler ile ilgili değişiklikleri 3 iş günü içerisinde Birliğe bildirmek zorundadır.

Birlik organlarının seçimi

Madde 10- Birlik organlarının seçimi, Birlik üyeleri tarafından gizli oyla ve yargı gözetimi altında gerçekleştirilir.

Seçim yapılacak genel kurul toplantılarında Yüksek Seçim Kurulunca belirlenecek seçim kurulu başkanı hakim tarafından, bir sandık kurulu başkanı ve iki sandık kurulu üyesi ile bunlar için birer yedek üye atanır. Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları tutanakla tespit edilip, seçim sandık kurulu başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. Tutanağın düzenlenmesinden itibaren 2 iş günü içerisinde seçimlere yapılacak her türlü itiraz hakim tarafından aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır.

Genel kurul

Madde 11- Genel kurul Birliğin en yüksek organı olup, Birlik üyelerinin temsilcilerinden oluşur.

Genel kurul her yıl Nisan-Mayıs ayları içerisinde yönetim kurulunun daveti ile olağan olarak toplanır.

Genel kurul gerekli hallerde SPK'nın veya yönetim kurulunun daveti üzerine olağanüstü olarak da toplanabilir. Denetleme kurulunun veya Birlik üyelerinin beşte birinin yazılı başvurusu üzerine yönetim kurulu, genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırır.

Yönetim kurulu genel kurul toplantısının yerini, gününü, saatini, gündemini, toplantıya katılacak üyeler ve temsilcilerin listesini ve çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları kararlaştırır. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı günü arasındaki süre 15 günden az olamaz.

Genel kurul toplantılarına ilişkin yukarıda belirtilen hususlar ve gündem maddelerine ilişkin evraklar, ilk toplantı tarihinden en az 30 gün önce SPK'ya ve en az 15 gün önce üyelere iadeli taahhütlü mektupla bildirilir. Seçim yapılacak genel kurul toplantılarında ayrıca, seçimlere katılacak Birlik üyelerini ve temsilcilerini belirleyen listeyi, toplantının gündemini, yerini, gününü, saatini ve çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirten bir yazı ile birlikte üç nüsha olarak Yüksek Seçim Kurulunca belirlenecek seçim kurulu başkanı hakime ilk toplantı tarihinden en az 15 gün önce tevdi edilir. Hakim gerekli incelemeyi yaparak listeyi ve diğer hususları onaylar.

Genel kurul toplantısı Birlik merkezinde veya yönetim kurulunun kararlaştıracağı başka bir yerde yapılır. SPK tarafından görevlendirilenler oy hakları olmaksızın Birlik genel kuruluna katılırlar.

Toplantı ve karar yeter sayısı

Madde 12- Genel kurulun toplantı yeter sayısı üye aracı kuruluş sayısının salt çoğunluğudur. Birinci toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Kararlar toplantıya katılan üyelerin oylarının çoğunluğu ile alınır.

Üyelerin sahip oldukları oy sayısı

Madde 13- Genel kurulda her üye bir oy hakkına sahiptir.

SPK, sermaye piyasasındaki gelişmeleri dikkate alarak gerektiğinde buna ilişkin ilkeleri belirlemeye yetkilidir.

Genel kurul toplantısı

Madde 14- Genel kurulda yalnız gündeme konulan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen maddelerin gündeme konulması zorunludur. Bir üyeyi ilgilendiren konularda bu üyenin temsilcisi oy kullanamaz.

Genel kurulda oylar açıktır. Ancak, Birlik organlarının seçiminde oy verme işlemi gizli oy açık tasnif esasına göre yapılır. Genel kurulca karar verilen hususlarda da gizli oya başvurulur. Genel kurulun karar vermesi halinde divan başkanı ile katiplerin seçimi açık oyla yapılır.

SPK, her yıl Ocak ayının sonuna kadar bu Statünün 16, 20 ve 23 üncü maddelerinin birinci fıkralarının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan kıstaslara göre aracı kuruluşları belirleyerek Birliğe bildirir.

Genel kurula, mevcut üye temsilcileri arasından seçilmiş bir divan başkanı başkanlık eder ve iki katip seçilir. Görüşme tutanakları ve kararlar, divan başkanı ile katipler tarafından imzalanır ve kararların birer örneği izleyen ilk iş günü Birlik tarafından iadeli taahhütlü mektupla üyelere ve SPK'ya gönderilir.

Genel kurulun görevleri

Madde 15- Genel kurulun görevleri şunlardır:

a) Birliğin amaçlarının gerçekleşmesi için gereken kararları almak,

b) Meslek kurallarını belirlemek,

c) Birlik yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin komitesi üyelerini seçmek,

d) Yıllık aidatlar ile gider paylarını belirlemek,

e) Yönetim kurulunca hazırlanan teşkilat ve personele ilişkin yönetmelikleri onaylamak,

f) Yıllık bütçeyi ve kesin hesabı görüşerek karara bağlamak,

g) Yönetim kurulunun faaliyet raporunu görüşmek,

h) Yönetim kurulunu ibra etmek, gerektiğinde sorumlu görülenler hakkında yasal yollara başvurulmasına karar vermek,

i) Denetleme kurulu raporunu görüşmek ve karara bağlamak,

j) Birlik için gerekli taşınmazların satın alınması veya mevcut taşınmazların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki vermek,

k) Bu Statüde yapılacak değişiklikler hakkında SPK'ya bildirilecek görüşlere ilişkin karar almak,

l) Birliğin görev alanına giren diğer işleri karara bağlamak.

Yönetim kurulu

Madde 16- Yönetim kurulu 7 üyeden oluşur. Yönetim kuruluna,

a) Genel kurul davetinin yapıldığı takvim yılından önceki takvim yılında gerçekleştirdikleri hisse senetleri, sabit getirili menkul kıymetler ve menkul kıymetlerin geri alım veya satım taahhüdü ile alım satım işlem hacimleri toplamı sektör ortalamasının üzerinde olan ilk 25 aracı kuruluşun oluşturduğu gruptan 2 üye,

b) Genel kurul davetinin yapıldığı takvim yılından önceki takvim yılı sonunda İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki bakiye veren müşteri hesabı sayısı, sektör ortalamasının üzerinde olan ilk 25 aracı kurumun oluşturduğu gruptan 2 üye,

c) (a) ve (b) bentlerinde yer alan gruplara girmeyen aracı kuruluşlardan 3 üye, olmak üzere, genel kurulda her grup tarafından kendi aralarında aday gösterildikten sonra genel kurulca gizli oyla seçim yapılır.

Yönetim kurulunda her aracı kuruluşun en fazla 1 üyesi bulunur. Ancak, aralarında doğrudan ya da dolaylı yönetim ve/veya sermaye ilişkisi bulunan aracı kuruluşlar yönetim kurulunda 1 üye ile temsil edilirler.

Yönetim kurulu, üyeleri arasından bir yönetim kurulu başkanı, bir de başkan vekili seçer.

Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi 2 yıldır. Süresi dolan üyeler tekrar seçilebilirler, ancak her üye üst üste en fazla iki dönem görev yapabilir. Herhangi bir sebeple dönem içinde bir üyelik boşalır ise, genel kurula kadar görev yapmak üzere, boşalan üyeliğe birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen gruplar dikkate alınarak, üyelikten ayrılan üye ile aynı gruptan bir üye yönetim kurulu tarafından geçici olarak atanır.

Genel kurul, yönetim kurulu üyelerini lüzum gördüğü hallerde değiştirip, birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen gruplar dikkate alınarak değiştirilen üye yerine yenilerini seçmek hakkını haizdir.

Her iki durumda da genel kurul tarafından seçilen yeni yönetim kurulu üyesi eskisinin görev süresini tamamlar.

Yönetim kurulu başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması halinde, genel kurula kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeleri tarafından seçilen yeni yönetim kurulu üyesi ile birlikte toplanacak yönetim kurulu tarafından yeni yönetim kurulu başkanı seçilir.

Yönetim kurulu üyelerinin temsil ettikleri üye ile ilişiklerinin kesilmesi halinde yönetim kurulu üyelikleri kendiliğinden sona erer.

Yönetim kurulu üyelerine yaptıkları görev karşılığında her ne ad altında olursa olsun herhangi bir ödeme yapılmaz.

Yönetim kurulu toplantıları

Madde 17- Yönetim kurulu en az ayda bir kez toplanır. Yönetim kurulu ayrıca Birlik işleri ihtiyaç gösterdikçe yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu başkanının bulunmaması halinde başkan vekilinin onayı ve çağrısı üzerine toplanır. Her üye yönetim kurulunun toplantıya çağrılmasını yazı ile yönetim kurulu başkanından isteyebilir. Yönetim kurulu. Birlik merkezinde veya yönetim kurulu başkanının uygun göreceği başka bir yerde toplanır. Toplantı gündemi genel sekreter tarafından yönetim kurulu üyelerine ve denetçilere gönderilir. Yönetim kurulunun toplanabilmesi için üyelerden en az beşinin toplantıya katılması gerekir. Kararlar, yönetim kurulu üyelerinin en az beşinin olumlu oyuyla alınır.

Yönetim kurulu üyeleri, doğrudan veya dolaylı olarak kendilerini veya kendileri ile ilgili kişileri ya da temsilcisi oldukları üyeleri ilgilendiren kararların alınmasında toplantılara katılamaz ve oy kullanamazlar.

Yönetim kurulunun görev ve yetkileri

Madde 18- Yönetim kurulu Birliğin yürütme organıdır ve görevleri şunlardır:

a) Birliğin görevleri arasında yer alan ve genel kurulun yetkileri dışında kalan konularda kararlar almak,

b) Üyeliğe kabul başvurularını karara bağlamak,

c) Meslek kuralları ile teşkilat ve personele ilişkin düzenlemeleri SPK'nın da görüşünü alarak hazırlayıp genel kurula sunmak,

d) Aracılık işlemlerinde uygulanan usullerde birlik sağlanmasına ilişkin standartlar oluşturmak,

e) Birlik adının üyeler tarafından kullanılmasına ilişkin esasları belirlemek,

f) Bu Statünün 24 üncü maddesinde öngörülen disiplin cezalarını vermek,

g) Birlik genel sekreteri ve diğer personelini atamak ve ücretlerini belirlemek,

h) SPK üyeliği için aday göstermek,

i) Birlik işlerinin yürütülmesi ile ilgili çalışma komiteleri oluşturmak ve çalışma esaslarını belirlemek,

j) Birlik bütçesi ve kesin hesabı ile faaliyet raporunu hazırlayarak genel kurula sunmak,

k) Birlik gelirlerinin tahsilini sağlamak ve takibini yapmak,

l) Üyelerin işlemleri hakkında Birliğe verilecek periyodik rapor ve bilgileri saptamak,

m) Bu Statüde yapılacak değişiklikler hakkında SPK'nın da görüşünü alarak genel kurula öneride bulunmak.

Yönetim kurulu karar defteri

Madde 19- Yönetim kurulu toplantılarında alınan kararlar bir tutanağa bağlanır ve en geç bir ay içinde karar defterine yazılıp başkan ve toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

Yönetim kurulu kararları, aralarında açık bırakılmamak ve satır aralıklarında çıkıntı olmamak kaydıyla, noterden onaylanmış birbirini izleyen sayfa numaralı ciltli deftere, metnin sağlığından hiç bir şekilde şüpheyi gerektirmeyecek bir biçimde tarih ve numara sırasıyla yazılır.

Denetleme kurulu

Madde 20- Denetleme kurulu 3 üyeden oluşur. Denetleme kuruluna,

a) Genel kurul davetinin yapıldığı takvim yılından önceki takvim yılında gerçekleştirdikleri hisse senetleri, sabit getirili menkul kıymetler ve menkul kıymetlerin geri alım veya satım taahhüdü ile alım satım işlem hacimleri toplamı sektör ortalamasının üzerinde olan ilk 25 aracı kuruluşun oluşturduğu gruptan 1 üye,

b) Genel kurul davetinin yapıldığı takvim yılından önceki takvim yılı sonunda İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki bakiye veren müşteri hesabı sayısı, sektör ortalamasının üzerinde olan ilk 25 aracı kurumun oluşturduğu gruptan 1 üye,

c) (a) ve (b) bentlerinde yer alan gruplara girmeyen aracı kuruluşlardan 1 üye, olmak üzere, genel kurulda her grup tarafından kendi aralarında aday gösterildikten sonra 2 yıl süre ile görev yapmak üzere, yönetim kurulunda temsil edilmeyen üyeler arasından, genel kurulca gizli oyla seçim yapılır.

Denetleme kurulunda bir üyenin en fazla bir denetçisi bulunabilir. Ancak, aralarında doğrudan ya da dolaylı yönetim ve/veya sermaye ilişkisi bulunan aracı kuruluşların denetleme kurulunda bir üyesi bulunur.

Süreleri sona eren denetçiler tekrar seçilebilirler, ancak her üye üst üste en fazla iki dönem görev yapabilir.

Herhangi bir sebeple bir denetleme kurulu üyeliği boşalırsa, süresi dolan üyeler tekrar seçilebilirler, ancak her üye üst üste en fazla iki dönem görev yapabilir. Herhangi bir sebeple dönem içinde bir üyelik boşalır ise, genel kurula kadar görev yapmak üzere, boşalan üyeliğe birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen gruplar dikkate alınarak, üyelikten ayrılan üye ile aynı gruptan bir üye denetçiler tarafından geçici olarak atanır. Genel kurul tarafından seçilecek yeni denetleme kurulu üyesi eskisinin görev süresini tamamlar.

Denetçiler, Birliğin bütün hesapları ve işlemlerini inceleyerek, Birliğin çalışmaları hakkındaki görüşlerini bir raporla genel kurulun olağan toplantılarına sunarlar.

Denetçiler istedikleri takdirde, oy hakkı bulunmaksızın yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler ve gerekli gördükleri konuların yönetim kurulu gündemine alınmasını talep edebilirler.

Denetleme kurulu üyelerinin temsil ettikleri üye ile ilişiklerinin kesilmesi halinde denetleme kurulu üyelikleri kendiliğinden sona erer.

Denetleme kurulu üyelerine yaptıkları görev karşılığında her ne ad altında olursa olsun herhangi bir ödeme yapılmaz.

Birlik başkanı

Madde 21- Yönetim kurulu başkanı aynı zamanda Birliğin de başkanıdır. Başkan, Birliğin en üst amiri olup, Birliğin genel yönetimi ve temsili ile görevlidir; idari merciler ve yargı mercileri ile üçüncü kişilere karşı Birliği temsil eder ve ilgili mevzuat, genel kurul ve yönetim kurulu kararları çerçevesinde Birliği yönetir.

Birlik başkanının görevinde bulunmadığı hallerde Birlik başkanına verilmiş olan görev ve yetkilerin kesintisiz olarak yürütülmesi, başkan vekili tarafından sağlanır.

Genel sekreter

Madde 22- Birliğe ilişkin iş ve işlemler genel sekreter tarafından yürütülür. Genel sekreter yönetim kurulu tarafından atanır. Genel sekreter olarak atanma koşulları ile diğer yetki ve görevler Birlik yönetmeliklerinde düzenlenir. Genel sekreterin başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

a) Başkan ve yönetim kurulu tarafından verilen görevleri yerine getirmek.

b) Birliğin işlem ve yazışmalarını yönetmek.

c) Birlik personelinin özlük işlerine ait sicil kütüklerini düzenlemek ve saklanmasını sağlamak.

d) Birliğin bütçe taslağını hazırlamak.

e) Demirbaş ve ayniyat kayıtlarının düzenlenmesini ve saklanmasını sağlamak.

f) Birlik muhasebesi ile diğer defterlerin tutulmasını sağlamak.

g) Genel kurul ve yönetim kurulu kararlarının üyelere duyurulmasını ve uygulanmasını sağlamak, yayın organları ve basın ile ilişkileri düzenlemek.

Disiplin komitesi

Madde 23- 24 üncü madde çerçevesinde disiplin kovuşturmalarının yürütülmesine yardımcı olmak üzere, disiplin komitesine,

a) Genel kurul davetinin yapıldığı takvim yılından önceki takvim yılında gerçekleştirdikleri hisse senetleri, sabit getirili menkul kıymetler ve menkul kıymetlerin geri alım veya satım taahhüdü ile alım satım işlem hacimleri toplamı sektör ortalamasının üzerinde olan ilk 25 aracı kuruluşun oluşturduğu gruptan 1 asil ve 1 yedek üye,

b) Genel kurul davetinin yapıldığı takvim yılından önceki takvim yılı sonunda İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki bakiye veren müşteri hesabı sayısı, sektör ortalamasının üzerinde olan ilk 25 aracı kurumun oluşturduğu gruptan 1 asil ve 1 yedek üye,

c) (a) ve (b) bentlerinde yer alan gruplara girmeyen aracı kuruluşlardan 1 asil ve 1 yedek üye, olmak üzere, genel kurulda her grup tarafından kendi aralarında aday gösterildikten sonra, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, genel kurulca seçim yapılır. Ancak, aralarında doğrudan ya da dolaylı yönetim ve/veya sermaye ilişkisi bulunan aracı kuruluşlar disiplin komitesinde 1 üye görevlendirebilirler.

Disiplin komitesi üyeleri, doğrudan veya dolaylı olarak kendilerini veya kendileri ile ilgili kişileri ya da temsilcisi oldukları üyeleri ilgilendiren kararların alınmasında toplantılara katılamaz ve oy kullanamazlar.

Disiplin komitesi üyelerine yaptıkları görev karşılığında her ne ad altında olursa olsun herhangi bir ödeme yapılmaz.

Disiplin cezaları

Madde 24- Birlik üyelerinden meslek onuruna veya meslek ilke ve kurallarına uymayan fiil ve hareketlerde bulunan, müşterisine karşı yükümlülüklerini haklı bir neden olmaksızın yerine getirmeyen, görevinin gerektirdiği dürüstlüğe uygun şekilde davranmayan, sermaye piyasasında düzeni ve dürüstlüğü bozan, işlere hile karıştıran, işlerin açık, düzenli ve dürüst yürütülmesine ilişkin mevzuata ve kararlara aykırı hareket eden üyeler hakkında fiilin nitelik ve önemine göre aşağıdaki disiplin cezaları uygulanır:

a) Uyarı: İlgiliye, mesleğinin icrasında, yükümlülük ve davranışlarında daha dikkatli ve itinalı hareket etmesi gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.

b) Kınama: İlgilinin mesleğinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir.

c) Para cezası: Sorumluların, kesin kararın ilgililerce tebellüğ edildiği tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde ödemeleri gereken meblağdır.

d) Birlik üyeliğinden geçici çıkarma: Cezası kesinleşen Birlik üyesi tarafından, altı ayı aşmamak üzere, fiilin mahiyet ve önemine göre belirlenecek, geçici bir süre içinde doğrudan doğruya veya dolaylı olarak mesleğin icra edilememesidir.

e) Birlik üyeliğinden sürekli çıkarma: Birlik üyeliği sıfatının bir daha kullanılmamak üzere geri alınmasıdır.

Üyeler, haklarında verilen disiplin kararlarına karşı kararın ilgiliye tebliğini izleyen on iş günü içerisinde SPK nezdinde itiraz edebilirler.

Disiplin cezalarını gerektiren fiiller, disiplin kovuşturmasının yürütülmesi ve disiplin siciline ilişkin esaslar Birlik tarafından hazırlanıp, SPK tarafından onaylanan yönetmelik ile belirlenir.

Birliğin gelirleri

Madde 25- Birliğin gelirleri aşağıdaki kaynaklardan sağlanır:

a) Aracı kuruluşların bir defaya mahsus verecekleri giriş ücreti,

b) Gider payları,

c) Yıllık aidat,

d) Bir önceki yıldan devreden gelir fazlaları,

e) Her türlü bağışlar,

f) Yayın gelirleri,

g) Eğitim, kurs ve seminer gelirleri,

h) Sair gelirler.

Mali hükümler

Madde 26- Birliğin hesap dönemi takvim yılıdır.

Birlik her yıl sonunda bilançosunu, gelir gider tablosunu ve faaliyet raporunu genel kurul daveti ile birlikte üyelerine ve SPK'ya gönderir.

Giriş ücretinin alındığı yıl ayrıca yıllık aidat alınmaz. Giriş ücreti genel kurulun önerisi ve SPK'nın onayı ile belirlenir.

Birlik, gelirlerinden fazla gider yapamaz.

Genel kurulda kabul edilen yıllık aidatlar ile gider paylarının Temmuz ve Ocak ayları içinde iki eşit taksit halinde yatırılması zorunludur.

Birlik üyeliğinin sona ermesi halinde peşin tahsil edilen yıllık aidatlar ile gider payları iade edilmez.

Birlik ödentileri, belirlenen süre içinde ödenmediği takdirde, Birlik tarafından icra yoluyla tahsil olunur. Birlik ödentilerinin ödenmesine dair kararlar 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 68 inci maddesinde yazılı resmi belge niteliğindedir.

Giriş ücretleri, gider payları ve yıllık aidatlar milli bankalardan birinde açılan özel bir hesaba yatırılır.

Yasal defterler

Madde 27- Birlikçe aşağıda yazılı defterler ve gerekli diğer defterler tutulur:

a) Üye kayıt defteri,

b) Yevmiye defteri, defteri kebir, envanter ve gerekli yardımcı muhasebe defterleri,

c) Yönetim kurulu karar defteri,

d) Gelen ve giden evrak defteri.

Sır saklama yükümlülüğü

Madde 28- Birlik yönetim kurulu, denetleme kurulu ve komite üyeleri ile personeli sıfat ve görevleri dolayısıyla ilgililere ve üçüncü kişilere ait öğrendikleri sırları Kanunen yetkili olanlar dışındakilere açıklayamazlar ve bu sırları doğrudan ya da dolaylı olarak kendileri veya başkaları yararına kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder.

Denetim

Madde 29- Birliğin her türlü işlem ve hesapları SPK tarafından denetlenir. SPK, Birlikten her türlü bilgi ve belgeyi istemeye yetkilidir. SPK'nın denetim sonuçlarına göre gerekli görülen hususlar Birlik tarafından yerine getirilir.

Geçici Madde 1- Bu Statünün yürürlüğe girmesini izleyen 1 ay içinde ilk genel kurul yapılır. Toplanacak ilk genel kurulda bu Statüye uygun olarak yönetim ve denetleme kurulu ile disiplin komitesi üyeleri seçimi yapılır.

Yürürlük

Madde 30- Bu Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 31- Bu Statü hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili olduğu Bakan yürütür.
tammetin.jpg (2780 bytes)