tammetin.jpg (2780 bytes)

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan:

Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) Yardımına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Seri No:2001/3

Resmi Gazete Tarihi:10.02.2001

Resmi Gazete Sayısı: 24314

Bu Tebliğ, 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren "İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı"na dayanılarak hazırlanan Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun 29/1/2001 tarihli ve 2001/3 sayılı Kararı'na istinaden düzenlenmiştir.

Madde 1- Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun 9/9/1998 tarihli ve 98/16 sayılı Kararı'na istinaden 4/11/1998 tarihli ve 23513 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 98/10 sayılı "Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) Yardımına İlişkin Tebliğ"in 2 nci maddesinin 4 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Sanayi Kuruluşları: Sanayi sicil belgesi olan kuruluşlar, yazılım geliştirmeye yönelik üretken hizmet alanında, faaliyet gösteren kuruluşlar ile sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan bütün kuruluşlardır."

Madde 2- Aynı Tebliğ'in 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 4- Bünyelerinde veya Türkiye'de bünyeleri dışında Ar-Ge faaliyetinde bulunan kuruluşların 3 üncü maddede belirtilen faaliyetlerine ilişkin harcamaları bu Tebliğ kapsamında belirtilen esaslar çerçevesinde temel destek oranı olarak en fazla %50 oranında ve ilave desteklerle beraber en fazla %60'a kadar desteklenir. Destek süresi proje bazında en çok 3 (üç) yıldır. Bu süre, zorunlu nedenlerle, TÜBİTAK'ın gerekçeli önerisi ve DTM'nin onayı ile en fazla bir dönem (6 ay) uzatılabilir."

Madde 3- Aynı Tebliğ'in 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 14- Desteklemede, ibraz edilen belgelerdeki giderlerin Türk Lirası cinsinden olanları Türk Lirası, döviz cinsinden olanları ise fatura tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası çapraz kurları ve döviz alış kuru esas alınarak, ABD Doları karşılığı Türk Lirası olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan ödenir.

Ar-Ge projesini yürüten firmanın 98/10 sayılı "Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) Yardımına İlişkin Tebliğ" kapsamında tahakkuk etmiş alacağı, üçüncü kişi veya kuruluşlara olan borçlarının tasfiyesi amacıyla temlik edilebilir."

Madde 4- Bu Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 5- Bu Tebliğ'in uygulamasına ilişkin her türlü düzenlemenin yapılmasında ve uygulamada ortaya çıkacak ihtilafların sonuçlandırılmasında Dış Ticaret Müsteşarlığı yetkilidir.
tammetin.jpg (2780 bytes)