tammetin.jpg (2780 bytes)

Sermaye Piyasası Kurulundan:

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi:09.02.2001

Resmi Gazete Sayısı: 24313

MADDE 1- 13/3/1995 tarihli ve 22226 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (I) numaralı alt bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan (d), (e) ve (h) alt bentleri, (B) bendinin Borçluluğu Temsil Eden Menkul Kıymetlerin Kota Alınmasında Aranacak Şartları arasında yer alan (2) numaralı alt bendi ile (4) numaralı alt bendin (a) ve (d) alt bentleri, (D) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (3) numaralı alt bendinde yer alan (a) ve (d) alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"d) Ödenmiş veya çıkarılmış sermayesinin en az 750 Milyar TL. olması, (Bu tutar, her yıl açıklanan yeniden değerleme oranı gözönüne alınarak Yönetim Kurulunca artırılabilir)"

"e) Halka açıklık oranının, SPK düzenlemelerinde belirtilen oranlarda olması,"

"h) Esas sözleşmenin Borsada işlem görecek menkul kıymetlerin devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya senet sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtlar içermemekte olması."

2) İhracın nominal tutarının 500 Milyar TL. olması, (Bu tutar, her yıl açıklanan yeniden değerleme oranı göz önüne alınarak Yönetim Kurulunca arttırılabilir)"

"a) Kuruluşundan itibaren en az 3 takvim yılı (halka açıklık oranı en az %25 ise 2 yıl) geçmiş olması,"

"d) Genel kurulca onaylanmış veya bağımsız denetimden geçmiş son bilançosundaki öz sermaye toplamının en az 1 trilyon TL. olması, (Bu tutar, her yıl açıklanan yeniden değerleme oranı gözönüne alınarak Yönetim Kurulunca arttırılabilir)"

"2) İhracın nominal tutarının 500 Milyar TL. olması, (Bu tutar, her yıl açıklanan yeniden değerleme oranı gözönüne alınarak Yönetim Kurulunca arttırılabilir)"

"a) Kuruluşundan itibaren en az 3 takvim yılı (halka açıklık oranı en az %25 ise 2 yıl) geçmiş olması,"

"d) Genel kurulca onaylanmış veya bağımsız denetimden geçmiş son bilançosundaki öz sermaye toplamının en az 1 trilyon TL. olması, (Bu tutar, her yıl açıklanan yeniden değerleme oranı gözönüne alınarak Yönetim Kurulunca arttırılabilir.)"

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (i) ve (k) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

"b) Ortaklığın hesap dönemi sonuna ait bilançosunda yer alan dönem zararı ve birikmiş zararlar toplamının, özkaynakların dönem zararı ve birikmiş zararlar dışında kalan diğer kalemlerinin toplamına ulaşmış olması,"

Yürürlük

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanı yürütür.
tammetin.jpg (2780 bytes)