ARALIK 2011 AYI MEVZUAT İNDEKSİ

 KASIM 2011 ve önceki aylar Mevzuat değişiklikleri için Resmi Gazete Bölümüne Bakınız

 

31.Aralık.2011- Takograf Cihazları Servis Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.Aralık.2011- Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.Aralık.2011- Kültür ve Turizm Bakanlığı Stajyer Kontrolörlük Giriş ve Kontrolör Yeterlik Sınavları ile Atama, Yetiştirilme ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.Aralık.2011- Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.Aralık.2011- Diş Protez Laboratuvarları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

31.Aralık.2011- Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.Aralık.2011- Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünde Sözleşmeli Olarak Görev Yapan Sanatkar Memur, Uygulatıcı Uzman Memur ve Uzman Memurlar Hakkında Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.Aralık.2011- Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.Aralık.2011- Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2012 Yılı Tarifesi

31.Aralık.2011- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/137)

31.Aralık.2011- Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 55)

31.Aralık.2011- Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 59)

31.Aralık.2011- Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 65)

31.Aralık.2011- Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 66)

31.Aralık.2011- Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

31.Aralık.2011- Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VII, No: 42)

31.Aralık.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

30.Aralık.2011 (1. Mükerrer) - 2011/2571 İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli Hakkında Karar

30.Aralık.2011 (2. Mükerrer) - 2011/2619 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Komisyonu Arasında IPA Sınır Ötesi İşbirliği Bileşeni Kapsamında Türkiye'nin Avrupa Komşuluk ve Ortaklık Aracı (ENPI) Karadeniz Havzası Programı'na Katılımının Finansmanına İlişkin Program Hakkında 2011 Yılı Finansman Anlaşması ile Anlaşmaya İlişkin Beyanları İçeren Notaların Onaylanması Hakkında Karar

30.Aralık.2011 (3. Mükerrer) - Vergi Denetim Kurulu Performans Değerlendirme Sistemi Yönetmeliği

30.Aralık.2011 (3. Mükerrer) - 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/13)

30.Aralık.2011 (3. Mükerrer) - 2012 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi

30.Aralık.2011- 2011/2628 Maktu Harçlar ve Damga Vergisi Tutarları, Bina, Arsa ve Arazi Vergisi Matrahları ve Asgari Ölçüde Arsa ve Arazi Metrekare Birim Değerlerinin Hesabında Uygulanacak Artış Oranı ile Bazı Mallara Uygulanacak Tütün Fonu Tutarlarının Belirlenmesine Dair Karar

30.Aralık.2011- 2011/2504 Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği ile Bazı Yönetmeliklerde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.Aralık.2011- Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.Aralık.2011- 2012 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ

30.Aralık.2011- Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 29/12/2011 Tarihli ve 2011/1 Sayılı Kararı

30.Aralık.2011- Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Sayı: 2011/1)

30.Aralık.2011- Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 6)

30.Aralık.2011- Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Seri: IV, No: 56)

30.Aralık.2011- Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

30.Aralık.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

29.Aralık.2011 (1. Mükerrer) - 6260 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu

29.Aralık.2011 (2. Mükerrer) - 6261 2010 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu

29.Aralık.2011 (3. Mükerrer) - Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği

29.Aralık.2011 (3. Mükerrer) - Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliği

29.Aralık.2011 (3. Mükerrer) - Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği

29.Aralık.2011 (3. Mükerrer) - Türk Gıda Kodeksi Hazırlama Yönetmeliği

29.Aralık.2011 (3. Mükerrer) - Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği

29.Aralık.2011 (3. Mükerrer) - Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği

29.Aralık.2011 (3. Mükerrer) - Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği

29.Aralık.2011 (3. Mükerrer) - Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği

29.Aralık.2011 (3. Mükerrer) - Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği

29.Aralık.2011 (3. Mükerrer) - Gıda Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik

29.Aralık.2011- 2011/2524 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İslam İşbirliği Teşkilatı Arasında 10 Ağustos 2009 Tarihinde İmzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İslam Konferansı Teşkilatı Arasında Hibe Anlaşması” ve “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Tarafından İslam Konferansı Teşkilatı, İslam Ülkeleri İstatistiksel, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi’ne Hizmet Binası Yapımı İçin Verilen Hibenin Kullandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Protokol”ün Tadil Edilmesine İlişkin Anlaşma

29.Aralık.2011- 2011/2565 Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Avustralya İşlem Bildirim ve Analiz Merkezi (AUSTRAC) Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası’nın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

29.Aralık.2011- 2011/2566 Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

29.Aralık.2011- Basın Kartı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29.Aralık.2011- Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2011/20)

29.Aralık.2011- Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları

29.Aralık.2011- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/25, K: 2011/136 Sayılı Kararı (4/6/1937 Tarihli ve 3201 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 26/4/2005 Tarihli ve 5336 Sayılı Kanun ile İlgili)

29.Aralık.2011- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/54, K: 2011/142 Sayılı Kararı (31/3/2011 Tarihli ve 6217 Sayılı Kanun ile İlgili)

29.Aralık.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

28.Aralık.2011 (1. Mükerrer) - 2011/2564 NATO Hava Silahlanma Grubu (NAFAG) Proje Gösterimlerinin Geliştirilmesi ve Uygulanması Konulu Mutabakat Muhtırası’nın Onaylanması Hakkında Karar

28.Aralık.2011 (1. Mükerrer) - 2011/2573 Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Topluluğu Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nin Gençlik Programına ve Hayatboyu Öğrenme Alanındaki Eylem Programına (2007-2013) Katılımı ile İlgili Mutabakat Zaptı’nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Mektupların Onaylanması Hakkında Karar

28.Aralık.2011 (1. Mükerrer) - 2011/2572 Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşme Uyarınca Uygulanması Gereken Sınıflandırma Görüşlerinin Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

28.Aralık.2011- 2011/2526 Kaliteli Çay Yaprağı Temini Amacıyla Budamaya Tabi Tutulan Çaylıklar Nedeniyle Üreticilerin Uğradığı Gelir Kaybının Tazminine Dair Karar

28.Aralık.2011- 2011/2602 Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar

28.Aralık.2011- 2011/2512 Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Gelir Tespiti, Tescil ve İzleme Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

28.Aralık.2011- Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28.Aralık.2011- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

28.Aralık.2011- İkili Anlaşmalar, Protokoller veya Diğer Düzenlemeler Kapsamı Dışında, Belirli Ülkeler Menşeli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

28.Aralık.2011- Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28.Aralık.2011- Sosyal Güvenlik Kurumu Taşra Teşkilatı Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28.Aralık.2011- Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Devlet Malzeme Ofisinden Yapacakları Mal ve Malzeme Taleplerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28.Aralık.2011- Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Ortaklığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28.Aralık.2011- Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28.Aralık.2011- Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 337)

28.Aralık.2011- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/15, K: 2011/57 Sayılı Kararı (24/2/1983 Tarihli ve 2802 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 29/6/2006 Tarihli ve 5536 Sayılı Kanun ile İlgili)

28.Aralık.2011- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/56, K: 2011/58 Sayılı Kararı (31/5/2006 Tarihli ve 5510 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 17/4/2008 Tarihli ve 5754 Sayılı Kanun ile İlgili)

28.Aralık.2011- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/87, K: 2011/95 Sayılı Kararı (14/7/1973 Tarihli ve 1739, 2/3/1984 Tarihli ve 2985, 3/5/1985 Tarihli ve 3194, 22/2/2005 Tarihli ve 5302, 21/4/2005 Tarihli ve 5335 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapan 24/7/2008 Tarihli ve 5793 Sayılı Kanun ile İlgili)

28.Aralık.2011- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/12, K: 2011/104 Sayılı Kararı (27/12/2007 Tarihli ve 5726 Sayılı Kanun ile İlgili)

28.Aralık.2011- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/12, K: 2011/135 Sayılı Kararı (10/11/2005 Tarihli ve 5429 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 25/11/2008 Tarihli ve 5813 Sayılı Kanun ile İlgili)

28.Aralık.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

27.Aralık.2011- 6263 Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi ve Vergi Kaçakçılığını Önleme Anlaşması ile Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

27.Aralık.2011- 2011/2604 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

27.Aralık.2011- 2011/2568 Yem Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

27.Aralık.2011- Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği

27.Aralık.2011- Yem Hijyeni Yönetmeliği

27.Aralık.2011- Yemlerin Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında Yönetmelik

27.Aralık.2011- Yemlerin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma ve Analiz Metotlarına Dair Yönetmelik

27.Aralık.2011- Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27.Aralık.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

26.Aralık.2011- Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

26.Aralık.2011- Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife ve Talimat

26.Aralık.2011- 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 25 inci Maddesine Göre 2012 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (No: TGM-2011/1)

26.Aralık.2011- 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 22 nci ve Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 5 inci Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Arttırılmasına İlişkin Tebliğ (No: TGM-2011/2)

26.Aralık.2011- Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 58)

26.Aralık.2011- Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 8)

26.Aralık.2011- Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 39)

26.Aralık.2011- Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 40)

26.Aralık.2011- Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 43)

26.Aralık.2011- Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 280)

26.Aralık.2011- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 411)

26.Aralık.2011- Benzin Türlerine Harmanlama Amaçlı Yakıt Biyoetanolünün Piyasaya Arzı Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

25.Aralık.2011- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği

25.Aralık.2011- Spor Genel Müdürlüğüne Ait Bazı Yönetmeliklerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

25.Aralık.2011- 2011 Yılı Kasım Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

24.Aralık.2011- Hayvan Satış Yerlerinin Ruhsatlandırılma ve Denetleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

24.Aralık.2011- Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliği

24.Aralık.2011- İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliği

24.Aralık.2011- Sperma, Ovum ve Embriyo Üretim Merkezlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

24.Aralık.2011- Risk Değerlendirme Komite ve Komisyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

24.Aralık.2011- Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelik

24.Aralık.2011- Veteriner Tıbbi Ürünlerde Yapılacak Değişikliklerle İlgili Yönetmelik

24.Aralık.2011- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/134)

24.Aralık.2011- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/135)

24.Aralık.2011- Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2011/16)

24.Aralık.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

23.Aralık.2011 (1. Mükerrer) - 2011/2530 Katılım Öncesi Yardım Aracı-Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni-Kısım 1A ve 1B Çerçevesinde 2011 Türkiye Ulusal Programına Yönelik Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Komisyonu Arasında Finansman Anlaşmalarının, Anlaşmalara Dair Beyanları İçeren Notalar ile Birlikte Onaylanması Hakkında Karar

23.Aralık.2011- 2011/2482 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ukrayna Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

23.Aralık.2011- Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği

23.Aralık.2011- Çiftlik Hayvanlarının Refahına İlişkin Yönetmelik

23.Aralık.2011- Sığırlarda Löykoz Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği

23.Aralık.2011- Şarbon Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği

23.Aralık.2011- Zoonozlar ve Zoonotik Etkenler, İlgili Antimikrobiyal Direnç ve Gıda Kaynaklı Salgınların İzlenmesi Yönetmeliği

23.Aralık.2011- Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilim Kurulunun Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23.Aralık.2011- 2012 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi

23.Aralık.2011- Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ

23.Aralık.2011- Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanunun 9 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ

23.Aralık.2011- Elektrik Piyasası Kanununun 11 inci Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ

23.Aralık.2011- Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ

23.Aralık.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

22.Aralık.2011- 2011/2480 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Seyşeller Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

22.Aralık.2011- 2011/2487 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Nota Teatisi Yoluyla Akdedilen, “Anadolu’da Ekonominin Desteklenmesi” Konulu Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

22.Aralık.2011- Çevre ve Şehircilik Uzmanlığı Yönetmeliği

22.Aralık.2011- Atların Enfeksiyöz Anemisi Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği

22.Aralık.2011- Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarının Tesciline İlişkin Yönetmelik

22.Aralık.2011- Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarının Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımı Hakkında Yönetmelik

22.Aralık.2011- Hayvanların Tanımlanması ile Veteriner Biyolojik Ürünlerin Uygulama Ücretleri Yönetmeliği

22.Aralık.2011- Hayvan Sağlığı Kabini Açılış, Çalışma ve Denetlenme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22.Aralık.2011- Ruam Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği

22.Aralık.2011- Büyükşehir Belediyeleri Özürlü Hizmet Birimleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22.Aralık.2011- Van’da Meydana Gelen Depremler Nedeniyle Zarar Gören Hayvan Yetiştiricilerine Yem Desteği Ödenmesi Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (No: 2011/60)

22.Aralık.2011- Uluslararası Banka Hesap Numarası Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2011/17)

22.Aralık.2011- Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

22.Aralık.2011- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar

22.Aralık.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

21.Aralık.2011- 2011/2493 Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında İmzalanan Kredi Anlaşmasının Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

21.Aralık.2011- 2011/2476 Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

21.Aralık.2011- Afrika At Vebası Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği

21.Aralık.2011- Bal Arılarının Amerikan Yavru Çürüklüğü Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği

21.Aralık.2011- Bal Arılarının Küçük Kovan Kurdu ile Tropileaps Akarı Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği

21.Aralık.2011- Durin Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği

21.Aralık.2011- Hayvan Hastaneleri Yönetmeliği

21.Aralık.2011- Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik

21.Aralık.2011- Belediye Zabıta Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.Aralık.2011- Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında 3030 Sayılı Kanunun Uygulanması ile İlgili Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

21.Aralık.2011- Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.Aralık.2011- Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.Aralık.2011- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Personel Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

21.Aralık.2011- Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.Aralık.2011- Sürekli Uçuşa Elverişlilik ve Bakım Sorumluluğu Yönetmeliği (SHY M)

21.Aralık.2011- Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı (2011-2013) ile İlgili 2011/21 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

21.Aralık.2011- Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

21.Aralık.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

20.Aralık.2011 (1. Mükerrer) - Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ

20.Aralık.2011- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İçmimarlar Odası Bilirkişilik Yönetmeliği

20.Aralık.2011- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar

20.Aralık.2011- Danıştay Üçüncü Dairesine Ait Karar

20.Aralık.2011- Danıştay Üçüncü Dairesine Ait Karar

20.Aralık.2011- Danıştay Üçüncü Dairesine Ait Karar

20.Aralık.2011- Danıştay Üçüncü Dairesine Ait Karar

20.Aralık.2011- Danıştay Üçüncü Dairesine Ait Karar

20.Aralık.2011- Danıştay Üçüncü Dairesine Ait Karar

20.Aralık.2011- Danıştay Üçüncü Dairesine Ait Karar

20.Aralık.2011- Danıştay Üçüncü Dairesine Ait Karar

20.Aralık.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

18.Aralık.2011- 6253 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanunu

17.Aralık.2011- Adli Tıp Kurumu Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.Aralık.2011- Bitki Karantinası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.Aralık.2011- Bitkisel Gıda ve Yem İthalatının Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik

17.Aralık.2011- Canlı Hayvanlar ve Hayvansal Ürünlerde Belirli Maddeler ile Bunların Kalıntılarının İzlenmesi İçin Alınacak Önlemlere Dair Yönetmelik

17.Aralık.2011- Gıda Hijyeni Yönetmeliği

17.Aralık.2011- Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik

17.Aralık.2011- Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik

17.Aralık.2011- Hayvan ve Ürünlerin Ülkeye Girişinde Ön Bildirim ve Veteriner Kontrollerine Dair Yönetmelik

17.Aralık.2011- Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelik

17.Aralık.2011- Tıbbi Olmayan Veteriner Sağlık Ürünleri Yönetmeliği

17.Aralık.2011- Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik

17.Aralık.2011- Ülkeye Giriş Yapan Canlı Hayvanlarda Yürütülecek Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik

17.Aralık.2011- Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelik

17.Aralık.2011- Gemi Sağlık Resmi Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.Aralık.2011- Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.Aralık.2011- Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği

17.Aralık.2011- Belgelerin Sayıştaya Gönderilmesi, İadesi, Saklanması ve Yok Edilmesine İlişkin Yönetmelik

17.Aralık.2011- Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar

17.Aralık.2011- Sayıştay Başsavcılığı Çalışma Yönetmeliği

17.Aralık.2011- Sayıştayca Bilirkişi ve Uzman Görevlendirilmesine İlişkin Yönetmelik

17.Aralık.2011- Sayıştay Dairelerinin Çalışma Usul ve Esasları

17.Aralık.2011- Sayıştay Denetçilerinin Mesleki Etik Kurallarına İlişkin Usul ve Esaslar

17.Aralık.2011- Sayıştay Denetim Yönetmeliği

17.Aralık.2011- Sayıştay Genel Kurulu, Temyiz Kurulu ve Daireler Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları

17.Aralık.2011- Sayıştay Meslek Mensupları ile Savcılarına Ait Sicil Yönetmeliği

17.Aralık.2011- Sayıştay Meslek Mensuplarının Yabancı Ülkelere Gönderilmesi Hakkında Yönetmelik

17.Aralık.2011- Sayıştay Resmi Kıyafet Yönetmeliği

17.Aralık.2011- Sayıştay Yönetim Birimlerinin Görevleri ile Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik

17.Aralık.2011- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/131)

17.Aralık.2011- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/132)

17.Aralık.2011- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/133)

17.Aralık.2011- Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 88)

17.Aralık.2011- Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

17.Aralık.2011- Yurt Dışında Çalışan Türk Vatandaşlarının, Yurt Dışında Çalışma Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında 2147 Sayılı Kanuna İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ

17.Aralık.2011- 5510 Sayılı Kanun Gereğince Genel Sağlık Sigortalısı Sayılanlar, Sayılmayanlar, Sigortalılığın Başlangıcı, Kuruma Bildirilmesi Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ

17.Aralık.2011- 5510 Sayılı Kanun Gereğince Sigortalı Sayılanlar, Sayılmayanlar, Sigortalılığın Başlangıcı, Kuruma Bildirilmesi ve Sona Ermesi Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ

17.Aralık.2011- Hizmet Borçlanma İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ

17.Aralık.2011- İsteğe Bağlı Sigorta İşlemleri Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ

17.Aralık.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

16.Aralık.2011 (1. Mükerrer) - 2011/2515 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Toplulukları Komisyonu Arasında Türkiye’ye İlişkin “İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Bileşeni” Altındaki Katılım Öncesi Yardım Aracından Sağlanan Topluluk Yardımına Yönelik Çok Yıllı “İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı” ile İlgili Finansman Anlaşması ile Bu Anlaşmayı Değiştiren Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

16.Aralık.2011- Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.Aralık.2011- Milli Eğitim Bakanlığına Ait Bazı Yönetmeliklerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

16.Aralık.2011- Milli Eğitim Bakanlığının Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkında Yönetmelik

16.Aralık.2011- Milli Savunma Bakanlığı Askeri İş Müfettişleri Yönetmeliği

16.Aralık.2011- Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

16.Aralık.2011- Birden Çok Medya Hizmet Sağlayıcıya Ortaklıkla İlgili Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

16.Aralık.2011- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik ve Mühendislik Hizmetleri ve Asgari Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.Aralık.2011- 2011 Yılı Kasım Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

16.Aralık.2011- 2011 Yılı Kasım Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

16.Aralık.2011- 2011 Yılı Kasım Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

16.Aralık.2011- 2011 Yılı Kasım Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

16.Aralık.2011- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

16.Aralık.2011- Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

16.Aralık.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

15.Aralık.2011- 6252 Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

15.Aralık.2011- 6254 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yeni Zelanda Hükümeti Arasında Hava Hizmetlerine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

15.Aralık.2011- 6255 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avustralya Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

15.Aralık.2011- 6256 Türkiye Cumhuriyeti ile Finlandiya Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ile Anlaşmaya İlişkin Protokol ve Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

15.Aralık.2011- 6257 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

15.Aralık.2011- 6258 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

15.Aralık.2011- 6259 Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

15.Aralık.2011- Nakledilebilir Süngerimsi Beyin Hastalıklarına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği

15.Aralık.2011- Bombus Arısı Yönetmeliği

15.Aralık.2011- Bruselloz ile Mücadele Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.Aralık.2011- Sığır Bovine Tüberkülozu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.Aralık.2011- Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları ve Şartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.Aralık.2011- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/8 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2011/33 Sayılı Kararı

15.Aralık.2011- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/16 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2011/34 Sayılı Kararı

15.Aralık.2011- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/86, K: 2011/70 Sayılı Kararı (31/5/2006 Tarihli ve 5510 Sayılı Kanun ile İlgili)

15.Aralık.2011- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/80, K: 2011/81 Sayılı Kararı (1/6/1989 Tarihli ve 3568 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 10/7/2008 Tarihli ve 5786 Sayılı Kanun ile İlgili)

15.Aralık.2011- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/60, K: 2011/147 Sayılı Kararı (6/4/2011 Tarihli ve 6223 Sayılı Kanun ile İlgili)

15.Aralık.2011- Sayıştay Genel Kurulu İçtihadı Birleştirme Kararı (E: 2011/1, K: 5333/1)

15.Aralık.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

14.Aralık.2011- 2011/2514 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

14.Aralık.2011- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

14.Aralık.2011- Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Denetim Çalışmalarına İlişkin Yönetmelik

14.Aralık.2011- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/130)

14.Aralık.2011- Tekstil Sektöründe Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Tebliği

14.Aralık.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

13.Aralık.2011- Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu Yönetmeliği

13.Aralık.2011- Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmelik

13.Aralık.2011- Kanatlı Tifosu ile Kanatlılarda Pullorum Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği

13.Aralık.2011- Fikir ve Sanat Eserlerini İçeren Taşıyıcı Materyaller ile Bu Eserlerin Çoğaltılmasına Yarayan Teknik Cihazların Bedellerinden Yapılan Kesintilerin Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13.Aralık.2011- Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Personeli Atama, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13.Aralık.2011- Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)

13.Aralık.2011- 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2012 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2012/1)

13.Aralık.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

12.Aralık.2011- Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ

11.Aralık.2011- Veteriner Teşhis ve Analiz Laboratuvarları Yönetmeliği

10.Aralık.2011- Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2011/19)

10.Aralık.2011- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/85, K: 2009/69 Sayılı Kararı (7/5/1987 Tarihli ve 3359 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 14/7/2004 Tarihli ve 5220 Sayılı Kanun ile İlgili)

10.Aralık.2011- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/111, K: 2010/22 Sayılı Kararı (14/7/1965 Tarihli ve 657 Sayılı Kanun ile İlgili)

10.Aralık.2011- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/97, K: 2010/32 Sayılı Kararı (2/7/1993 Tarihli ve 485 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapan 9/2/2006 Tarihli ve 5456 Sayılı Kanun ile İlgili)

10.Aralık.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

09.Aralık.2011- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Sınav Hizmetlerine Yönelik Mal ve Hizmet Alımları Yönetmeliği

09.Aralık.2011- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/129)

09.Aralık.2011- Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2011/53)

09.Aralık.2011- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar

09.Aralık.2011- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar

09.Aralık.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

08.Aralık.2011- Suni Tohumlama, Tabii Tohumlama ve Embriyo Transferi Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik

08.Aralık.2011- Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

08.Aralık.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

07.Aralık.2011- Basın ve Enformasyon Uzmanı ve Uzman Yardımcısı Sınav, Atama, Yetiştirilme, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

07.Aralık.2011- Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. (TÜLOMSAŞ) Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

07.Aralık.2011- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/127)

07.Aralık.2011- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/128)

07.Aralık.2011- Sebze ve Meyve Ticareti ile Hal Kayıt Sistemi Hakkında Tebliğ (2011/1)

07.Aralık.2011- Yargıtay 13. Hukuk Dairesine Ait Karar

07.Aralık.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

06.Aralık.2011- İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

06.Aralık.2011- Yargıtay 13. Hukuk Dairesine Ait Karar

06.Aralık.2011- Yargıtay 17. Hukuk Dairesine Ait Karar

06.Aralık.2011- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar

06.Aralık.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

05.Aralık.2011- Ev ve Süs Hayvanlarının Ticari Olmayan Hareketlerinde Uygulanacak Hayvan Sağlığı Şartlarına Dair Yönetmelik

05.Aralık.2011- Hayvanlarda Soy Kütüğü ve Ön Soy Kütüğü Esasları Hakkında Yönetmelik

04.Aralık.2011- Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik

04.Aralık.2011- KOSGEB KOBİ Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav, Atama, Yetiştirilme, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

03.Aralık.2011- Sigorta Bilgi Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Aralık.2011- Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Aralık.2011- Bitki Karantinası Yönetmeliği

03.Aralık.2011- Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik (SHY-YOLCU)

03.Aralık.2011- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/126)

03.Aralık.2011- Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 nci, 23 üncü ve 26 ncı Maddelerinin Uygulanması ile İlgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 23/11/2011 Tarihli ve 6616 Sayılı Kararı

03.Aralık.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

02.Aralık.2011 (1. Mükerrer) - 2011/2426 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Komisyonu Arasında İmzalanan Katılım Öncesi Yardım Aracı Geçiş Dönemi Yardımına İlişkin Anlaşmalar ve Notaların Onaylanması Hakkında Karar

02.Aralık.2011 (1. Mükerrer) - 2011/2449 Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna ve Hersek Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması ile Kurulan Ortak Komite’nin Anlaşma’ya Ek “Menşeli Ürünler” Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol 1’in Değiştirilmesi Hakkındaki 1/2011 Sayılı Kararı’nın Onaylanması Hakkında Karar

02.Aralık.2011- 2011/2443 Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Macaristan Savunma Bakanlığı ve Polonya Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Arasında İcra Edilecek Noble Sword-2010 Tatbikatına İlişkin Teknik Düzenleme’nin Onaylanması Hakkında Karar

02.Aralık.2011- 2011/2257 Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmelik

02.Aralık.2011- Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02.Aralık.2011- Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği

02.Aralık.2011- Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği

02.Aralık.2011- Gemi Acenteleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

02.Aralık.2011- Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatının Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esasları Hakkında Yönetmelik

02.Aralık.2011- Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği

02.Aralık.2011- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/125)

02.Aralık.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

01.Aralık.2011- 2011/2412 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallık Hükümeti Arasında 9 Eylül 1977 Tarihinde Yapılmış Olan Uluslararası Karayolu Nakliyatına İlişkin Anlaşmayı Tadil Eden Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

01.Aralık.2011- 2011/2433 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 6 Mayıs 2004 Tarihinde Bakü’de İmzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi’nin Uygulanmasına İlişkin İdari Anlaşma’nın Revizyonu İle İlgili Ek İdari Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

01.Aralık.2011- 2011/2461 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enformasyon Alanında İşbirliği Protokolü’nün Onaylanması Hakkında Karar

01.Aralık.2011- 2011/2468 Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği’nden Türkiye Cumhuriyetine Doğal Gaz Sevkiyatına Dair, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti Arasında Anlaşma’nın, 5/6/2012 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Sona Erdirilmesi Hakkında Karar

01.Aralık.2011- KOSGEB Organlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01.Aralık.2011- Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01.Aralık.2011- Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Sicil Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

01.Aralık.2011- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar

01.Aralık.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri