ARALIK 2009 AYI MEVZUAT İNDEKSİ

 Kasım 2009 ve önceki aylar Mevzuat değişiklikleri için Resmi Gazete Bölümüne Bakınız

 

 

31.Aralık.2009 7. Mükerrer - 2009/15670 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında İmzalanan “Kent Konseyleri’nin Güçlendirilmesi ve Yerel Demokratik Yönetişim Mekanizmaları Olarak İşlev Görmelerine Yönelik Eğitim ve Kapasite Geliştirme” Başlıklı Proje Belgesinin Onaylanması Hakkında Karar

31.Aralık.2009 7. Mükerrer - 2009/15674 Denizde Seyir Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair Sözleşmeye Ait 2005 Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

31.Aralık.2009 7.Mükerrer - 2009/15708 Tıpta Uzmanlık Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük

31.Aralık.2009 7.Mükerrer - 2009/15650 Yem Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.Aralık.2009 7.Mükerrer - 2009/15655 Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.Aralık.2009 5. Mükerrer - Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.Aralık.2009 5. Mükerrer - Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.Aralık.2009 5. Mükerrer - Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlardan Çıkan Gaz ve Parçacık Halindeki Kirletici Emisyonlara Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde (97/68/AT) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.Aralık.2009 5. Mükerrer - Tarım veya Orman Traktörlerini Tahrik Etmek Üzere Tasarlanan Motorlardan Çıkan Gaz Emisyonları ve Parçacık Kirleticilere Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde (2000/25/AT) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.Aralık.2009 5. Mükerrer - Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2010 Yılı Tarifesi

31.Aralık.2009 5. Mükerrer - 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Yüksek Öğretim Kurumlarına İlişkin) (Sıra No: 1)

31.Aralık.2009 5. Mükerrer - Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği Seri No: 35

31.Aralık.2009 5. Mükerrer - Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 325)

31.Aralık.2009 5. Mükerrer - Kamu Personelinin Sağlık Hizmetlerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Devrine İlişkin Tebliğ

31.Aralık.2009 5. Mükerrer - Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VI, No: 26)

31.Aralık.2009 4. Mükerrer - 2009/15712 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

31.Aralık.2009 4. Mükerrer - 2009/15718 Başbakanlık Doğu ve Güneydoğu Eylem Planı, Devlet Planlama Teşkilatı Tarafından Yayınlanmış En Son İlçe Bazındaki Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Kriterleri, İlçelerin Sağlık Göstergeleri ile Coğrafi Konumları Dikkate Alınarak, Sözleşmeli Personel İstihdam Edilecek Hizmet Birimlerinin 2010 Yılında Uygulanmak Üzere Tespit Edilmesi Hakkında Karar

31.Aralık.2009 4. Mükerrer - 2009/15667 Bazı Akaryakıt Türlerindeki Kükürt Oranının Azaltılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.Aralık.2009 4. Mükerrer - Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında Görevli Devlet Memurlarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.Aralık.2009 4. Mükerrer - Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği

31.Aralık.2009 4. Mükerrer - İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Bazı Aksam ve Özellikleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde (97/24/AT) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.Aralık.2009 4. Mükerrer - Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.Aralık.2009 4. Mükerrer - Biyosidal Ürünler Yönetmeliği

31.Aralık.2009 4. Mükerrer - Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.Aralık.2009 4. Mükerrer - Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.Aralık.2009 4. Mükerrer - Orman, Orman Endüstri ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisleri ile Serbest Meslek Bürolarının Çalışma Alanlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

31.Aralık.2009 4. Mükerrer - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 42)

31.Aralık.2009 4. Mükerrer - Yurt İçi Sertifikalı / Standart Fidan Kullanımının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2009/61)

31.Aralık.2009 4. Mükerrer - İlişkili Taraf Açıklamalarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 24) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 167)

31.Aralık.2009 4. Mükerrer - Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 1) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 168)

31.Aralık.2009 4. Mükerrer - Hisse Bazlı Ödemelere İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 2) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 169)

31.Aralık.2009 4. Mükerrer - Faaliyet Bölümlerine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 8) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 170)

31.Aralık.2009 4. Mükerrer - Finansal Araçlar: Sunuma İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 32) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 171)

31.Aralık.2009 3. Mükerrer - 2009/15717 İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin Yürürlüğe Konulması ve 25/12/2008 Tarihli ve 2008/14483 Sayılı Kararnamenin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar

31.Aralık.2009 2. Mükerrer - Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ (İthalat: 2010/1)

31.Aralık.2009 2. Mükerrer - 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (No: 2010/21)

31.Aralık.2009 1. Mükerrer - 5944 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu

31.Aralık.2009 1. Mükerrer - 5945 2008 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu

31.Aralık.2009- 5942 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

31.Aralık.2009- 5943 28 Ağustos 1952 Tarihinde Pariste İmzalanan Kuzey Atlantik Andlaşmasına Uygun olarak Yapılan Uluslararası Askeri Karargahların Statüsüne İlişkin Protokol Uyarınca Uluslararası Statüsü Belirlenen Türkiyedeki Tüm Müttefik Karargahlar ve Onların Atanmış Personeline Uygulanacak Belirli Ayrıcalıklara İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

31.Aralık.2009- 2009/15725 Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları, Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oranları, Maktu ve Agari Maktu Vergi Tutarları ile Harçlar ve Damga Vergisi Nispet Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

31.Aralık.2009- Tütün Mamullerinin Zararlarından Korumaya Yönelik Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.Aralık.2009- Doktorluk, Hemşirelik, Ebelik, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Eczacılık ve Mimarlık Eğitim Programlarının Asgari Eğitim Koşullarının Belirlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair yönetmelik

31.Aralık.2009- Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.Aralık.2009- Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Sayı: 2009-3)

31.Aralık.2009- Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 34)

31.Aralık.2009- Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 53)

31.Aralık.2009- Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 60)

31.Aralık.2009- Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 61

31.Aralık.2009- Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 29/12/2009 Tarihli ve 2009/1 Sayılı Kararı

31.Aralık.2009- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/1 (Siyasi Parti Kapatma), K: 2009/4 Sayılı Kararı

31.Aralık.2009- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

30.Aralık.2009- 2009/15683 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan “Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü”nün Onaylanması Hakkında Karar

30.Aralık.2009- Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.Aralık.2009- Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.Aralık.2009- Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik

30.Aralık.2009- Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.Aralık.2009- Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.Aralık.2009- Belirli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

30.Aralık.2009- İkili Anlaşmalar, Protokoller veya Diğer Düzenlemeler Kapsamı Dışında, Belirli Ülkeler Menşeli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

30.Aralık.2009- Türkiye Adalet Akademisi Meslek İçi Eğitim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.Aralık.2009- Adli ve İdari Yargı Hakim ve Savcıları Meslek İçi Eğitim Yönetmeliği

30.Aralık.2009- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.Aralık.2009- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.Aralık.2009- Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yetki Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

30.Aralık.2009- Plato Meslek Yüksekokulu Satın Alma ve İhale Yönetmeliği

30.Aralık.2009- Türkiye Beyzbol ve Softbol Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

30.Aralık.2009- Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tarife ve Talimat

30.Aralık.2009- İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/64)

30.Aralık.2009- Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuat Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2009/5)

30.Aralık.2009- Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

30.Aralık.2009- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

29.Aralık.2009- 2009/15685 Bazı Mallara Uygulanacak Tütün Fonu Tutarlarının Belirlenmesine Dair Karar

29.Aralık.2009- 2009/15686 İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

29.Aralık.2009- 2009/15687 Ticari İthalat Maksadı Dışında Yurt Dışından Getirilecek Renkli Televizyon, Siyah-Beyaz Televizyon, Radyo, Video, Televizyon Uydu Alıcıları, Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo Televizyon Yayını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazlar İçin Bir Defaya Mahsus ve 2010 Yılı İçin Geçerli Olmak Üzere Belirtilen Ücretlerin Alınması Hakkında Karar

29.Aralık.2009- 2009/15688 Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar

29.Aralık.2009- 2009/15713 5346 Sayılı Kanunun 6 ncı Maddesine Göre, 31/12/2011 Tarihinden Önce İşletmeye Giren Tesisleri Kapsamakta Olan Uygulama Süresinin 2 Yıl Uzatılması Hakkında Karar

29.Aralık.2009- Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 6)

29.Aralık.2009- Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 38)

29.Aralık.2009- Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 41)

29.Aralık.2009- Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 273)

29.Aralık.2009- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 393)

29.Aralık.2009- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/5240;K: 2009/10496)

29.Aralık.2009- Yargıtay 21. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2007/21990;K: 2008/15800)

29.Aralık.2009- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

28.Aralık.2009- Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ

26.Aralık.2009- Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Aile ve Sosyal Araştırma Uzman Yardımcılığı Giriş, Aile ve Sosyal Araştırma Uzmanlığı Yeterlik Sınavları ile Atama ve Yetiştirilmelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.Aralık.2009- Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzmanlığı Yönetmeliği

26.Aralık.2009- Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.Aralık.2009- Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.Aralık.2009- Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.Aralık.2009- 2010 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi

26.Aralık.2009- Bombus Arısı Kullanımına Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (No: 2009/65)

26.Aralık.2009- Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Miktarlara Yükseltme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İçticaret: 2009/3)

26.Aralık.2009- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 24/12/2009 Tarihli ve 3471 Sayılı Kararı

26.Aralık.2009- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

25.Aralık.2009- Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25.Aralık.2009- Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25.Aralık.2009- Türkiye Triatlon Federasyonu Ana Statüsü

25.Aralık.2009- İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/63)

25.Aralık.2009- Türk Standartları Enstitüsünün Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: SGM-2009/20)

25.Aralık.2009- Türk Loydu Vakfı İktisadi İşletmesinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (No: SGM-2009/21)

25.Aralık.2009- 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2010 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2010/1)

25.Aralık.2009- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

24.Aralık.2009- Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.Aralık.2009- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Memurları Sicil Raporu Vermeye Yetkili Amirler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.Aralık.2009- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Memurları Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.Aralık.2009- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Raporu Vermeye Yetkili Amirler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.Aralık.2009- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.Aralık.2009- Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

24.Aralık.2009- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

23.Aralık.2009- 2009/15684 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Vizenin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

23.Aralık.2009- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

22.Aralık.2009- Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

22.Aralık.2009- Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

22.Aralık.2009- Araçlarda Kullanılan Sıkıştırma Ateşlemeli Motorlardan Yayılan Gaz ve Parçacık Halindeki Kirleticilerin Emisyonlarına ve Araçlarda Kullanılan Doğalgaz veya Sıvılaştırılmış Petrol Gazi ile Çalışan Pozitif Ateşlemeli Motorlardan Yayılan Gaz Kirleticilerin Emisyonlarına Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde (2005/55/AT) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22.Aralık.2009- İşkolu Tespit Kararı (2009/62)

22.Aralık.2009- Elma İhracatında İhracat İadesi Yardımı Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2009/4)

22.Aralık.2009- Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti

22.Aralık.2009- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 17/12/2009 Tarihli ve 3460 Sayılı Kararı

22.Aralık.2009- Yargıtay 1. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2006/6222;K: 2006/7562)

22.Aralık.2009- Yargıtay 1. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2007/5642;K: 2007/7012)

22.Aralık.2009- Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2006/2072;K: 2006/2575)

22.Aralık.2009- Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2006/8677;K: 2006/11139)

22.Aralık.2009- Yargıtay 12. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2006/20917;K: 2006/21955)

22.Aralık.2009- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

20.Aralık.2009- 5941 Çek Kanunu

19.Aralık.2009- Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulundurulacak Bakanlık Temsilcileri veya Hükümet Komiserleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.Aralık.2009- Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

19.Aralık.2009- 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa Göre El Konularak Mülkiyeti Kamuya Geçirilen Sair Eşyalarla İlgili Yapılacak İş ve İşlemler Hakkında Yönetmelik

19.Aralık.2009- Seri: I, No: 26 Sayılı Hisse Senetlerinin Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: I, No: 37)

19.Aralık.2009- Seri: I, No: 36 Sayılı Oydan Yoksun Paylara İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: I, No: 38)

19.Aralık.2009- Seri: I, No: 31 Sayılı Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: I, No: 39)

19.Aralık.2009- Seri: III, No: 10 Sayılı Katılma İntifa Senetleri İhracına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: III, No: 39)

19.Aralık.2009- Seri: III, No: 19 Sayılı Gayrimenkul Sertifikalarının Kurul Kaydına Alınmasına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: III, No: 40)

19.Aralık.2009- Seri: III, No: 27 Sayılı Kar ve Zarar Ortaklığı Belgelerinin Kurul Kaydına Alınmasına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: III, No: 41)

19.Aralık.2009- Seri: VI, No: 4 Sayılı Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VI, No: 25)

19.Aralık.2009- Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2009/9)

19.Aralık.2009- Uluslararası Banka Hesap Numarası Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2009/10)

19.Aralık.2009- Yargıtay 9. Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2008/22508;K: 2008/15770)

19.Aralık.2009- Yargıtay 9. Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2008/22514;K: 2008/15771)

19.Aralık.2009- Yargıtay 9. Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2008/22515;K: 2008/15772)

19.Aralık.2009- Yargıtay 9. Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2008/22516;K: 2008/15773)

19.Aralık.2009- Yargıtay 9. Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2008/22517;K: 2008/15774)

19.Aralık.2009- Yargıtay 9. Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2008/22518;K: 2008/15775)

19.Aralık.2009- Yargıtay 9. Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2008/22519;K: 2008/15776)

19.Aralık.2009- Yargıtay 9. Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2008/22520;K: 2008/15777)

19.Aralık.2009- Yargıtay 9. Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2008/22521;K: 2008/15778)

19.Aralık.2009- Yargıtay 9. Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2008/22522;K: 2008/15779)

19.Aralık.2009- Yargıtay 9. Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2008/22523;K: 2008/15780)

19.Aralık.2009- Yargıtay 9. Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2008/22524;K: 2008/15781)

19.Aralık.2009- Yargıtay 9. Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2008/22525;K: 2008/15782)

19.Aralık.2009- Yargıtay 14. Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2007/15234;K: 2007/15795)

19.Aralık.2009- Yargıtay 18. Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2006/3056;K: 2006/3978)

19.Aralık.2009- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

18.Aralık.2009- Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18.Aralık.2009- BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Kapsam Dışı Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

18.Aralık.2009- İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/60)

18.Aralık.2009- İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/61)

18.Aralık.2009- Yeterlik Belgesi Tebliği

18.Aralık.2009- 2009 Yılı Ekim Ayında 28/8/2006 Tarihli ve 2006/10921 Sayılı Kararnameye Göre Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

18.Aralık.2009- 2009 Yılı Ekim Ayında 14/7/2009 Tarihli ve 2009/15199 Sayılı Kararnameye Göre Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

18.Aralık.2009- 2009 Yılı Ekim Ayında Yabancı Sermayeli Firmaların Yatırımları İçin Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

18.Aralık.2009- 2009 Yılı Kasım Ayında 28/8/2006 Tarihli ve 2006/10921 Sayılı Kararnameye Göre Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

18.Aralık.2009- 2009 Yılı Kasım Ayında 14/7/2009 Tarihli ve 2009/15199 Sayılı Kararnameye Göre Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

18.Aralık.2009- 2009 Yılı Kasım Ayına Ait Belgeler ve Yararlandırılan Teşvik Unsurları Listesi

18.Aralık.2009- Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınması Hakkında Tebliğ

18.Aralık.2009- Kamu Görevlileri Etik Kurulunun 5/11/2009 Tarihli ve 2009/40 Sayılı Kararı

18.Aralık.2009- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

17.Aralık.2009- 5939 Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

17.Aralık.2009- 5940 İmar Kanunu ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

17.Aralık.2009- 2009/15635 Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsünün Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

17.Aralık.2009- 2009/15634 Sermaye Piyasası Kurulu Teşkilat, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.Aralık.2009- 4749 Sayılı Kanun Kapsamında Dış Finansman Sağlanmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik

17.Aralık.2009- İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri ile Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik

17.Aralık.2009- Bitki Çeşitlerinin Kayıt Altına Alınması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.Aralık.2009- Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu ile İlgili 2009/21 sayılı Başbakanlık Genelgesi

17.Aralık.2009- Yıllık Yatırım Programında Yer Alan Projelere Dış Finansman Sağlanmasına İlişkin Esas ve Usullere Dair Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ

17.Aralık.2009- İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/59)

17.Aralık.2009- Kamu İhale Kurulunun 7/12/2009 Tarihli ve 2009/DK.D-164 Sayılı Kararı

17.Aralık.2009- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

16.Aralık.2009- 5930 Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile Hırvatistan Cumhuriyeti Devlet Arşivi Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

16.Aralık.2009- 5931 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İtalya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiyede Bir Türk-İtalyan Üniversitesinin Kurulmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

16.Aralık.2009- 5932 Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

16.Aralık.2009- 5934 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

16.Aralık.2009- 5935 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Oman Sultanlığı Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

16.Aralık.2009- 5936 Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Oman Sultanlığı Sağlık Bakanlığı Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

16.Aralık.2009- 5937 Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Umman Sultanlığı Tarım ve Balıkçılık Bakanlığı Arasında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

16.Aralık.2009- 5938 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Umman Sultanlığı Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmanın ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

16.Aralık.2009- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca Danıştay Üyeliklerine Seçilenler Hakkında Karar (No: 543)

16.Aralık.2009- Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği

16.Aralık.2009- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

15.Aralık.2009- 2009/15638 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, İslam Konferansı Örgütü ve İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu Arasında İmzalanan "İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu’nun İstanbul’da Kurulması Hakkında Anlaşma”nın Onaylanmasına Dair Karar

15.Aralık.2009- 4046 Sayılı Kanun Kapsamında Danışmanlık Hizmetleri İhalelerinde Uygulanacak Esas ve Usullere İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.Aralık.2009- Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ

15.Aralık.2009- İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/58)

15.Aralık.2009- Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2009/8)

15.Aralık.2009- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar

15.Aralık.2009- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

14.Aralık.2009- Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.Aralık.2009- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/1 (Siyasi Parti-Kapatma), K: 2009/4 Sayılı Kararı

14.Aralık.2009- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Kararı (E: 2007/1386 K: 2007/2581)

14.Aralık.2009- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Kararı (E: 2007/1085 K: 2007/2992)

14.Aralık.2009- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Kararı (E: 2007/1087 K: 2007/2994)

14.Aralık.2009- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Kararı (E: 2007/1088 K: 2007/2995)

14.Aralık.2009- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Kararı (E: 2007/1089 K: 2007/2996)

14.Aralık.2009- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Kararı (E: 2007/1090 K: 2007/2997)

14.Aralık.2009- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Kararı (E: 2007/1091 K: 2007/2998)

14.Aralık.2009- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Kararı (E: 2007/1092 K: 2007/2999)

14.Aralık.2009- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Kararı (E: 2007/1093 K: 2007/3000)

14.Aralık.2009- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Kararı (E: 2007/8862 K: 2007/9469)

14.Aralık.2009- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Kararı (E: 2007/8863 K: 2007/9470)

13.Aralık.2009- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmazların İdaresi Hakkında Yönetmelik

12.Aralık.2009- 2009/15618 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan “Hizmet ve Hususi Pasaport Hamilleri İçin Vizenin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma”nın Onaylanması Hakkında Karar

12.Aralık.2009- Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcılığı Giriş ve Uzman Yeterlik Sınavı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.Aralık.2009- Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.Aralık.2009- Görev Dağılımı ile İlgili 2009/20 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

12.Aralık.2009- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

11.Aralık.2009- 2009/15639 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Vizenin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

11.Aralık.2009- Bankaların Likidite Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11.Aralık.2009- 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 25 inci Maddesine Göre 2010 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (No: TRKGM-2009/2)

11.Aralık.2009- 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 22 nci ve Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 5 inci Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ (No: TRKGM-2009/3)

11.Aralık.2009- 2009 Yılı Kasım Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

11.Aralık.2009- 2009 Yılı Kasım Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

11.Aralık.2009- 2009 Yılı Kasım Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

11.Aralık.2009- 2009 Yılı Kasım Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

11.Aralık.2009- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

11.Aralık.2009- Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

11.Aralık.2009- Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

11.Aralık.2009- Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

11.Aralık.2009- Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ

11.Aralık.2009- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

10.Aralık.2009- 5928 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı Program Koordinasyon Ofisinin Faaliyetine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

10.Aralık.2009- 5929 2005 Uluslararası Zeytinyağı ve Sofralık Zeytin Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

10.Aralık.2009- 5933 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

10.Aralık.2009- Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Sıra No: 14)

10.Aralık.2009- Yargıtay 14. Hukuk Dairesine Ait Karar

10.Aralık.2009- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

09.Aralık.2009- Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.Aralık.2009- Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Disiplin Yönetmeliği

09.Aralık.2009- İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ

09.Aralık.2009- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 3/12/2009 Tarihli ve 3446 Sayılı Kararı

09.Aralık.2009- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 3/12/2009 Tarihli ve 3447 Sayılı Kararı

09.Aralık.2009- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar

09.Aralık.2009- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

08.Aralık.2009 Mükerrer - 2009/15627 Kamu İdaresi Sağlık Hizmeti Sunucuları Dışındaki Vakıf Üniversiteleri Dahil Sözleşmeli Sağlık Hizmeti Sunucuları Tarafından, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca Belirlenen Sağlık Hizmetleri Bedeline Ek Olarak Alınabilecek İlave Ücretin Belirlenmesine İlişkin Karar

08.Aralık.2009- Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile Her Türdeki Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08.Aralık.2009- Ortez-Protezleri Ismarlama Olarak Üreten ve/veya Uygulayan Merkezler ile İşitme Cihazı Satış ve Uygulaması Yapan Merkezler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08.Aralık.2009- Zirai Karantina Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08.Aralık.2009- Meyer Uluslararası Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri Limited Şirketinin Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ

08.Aralık.2009- İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/57)

08.Aralık.2009- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar

08.Aralık.2009- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

05.Aralık.2009- Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Kadının Statüsü Uzman Yardımcılığı Giriş, Kadının Statüsü Uzmanlığı Yeterlik Sınavları ile Atama ve Yetiştirilmelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05.Aralık.2009- Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

05.Aralık.2009- Yaş Sebze ve Meyve Üretici Birliklerinin Tabi Olduğu Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05.Aralık.2009- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Statü

05.Aralık.2009- Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05.Aralık.2009- Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05.Aralık.2009- Türkiye’de Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Stratejisi ile İlgili 2009/19 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

05.Aralık.2009- Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 113)

05.Aralık.2009- Yurtiçi Sertifikalı Tohum Üretiminin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2009/60)

05.Aralık.2009- Elektrik Piyasası Kanununun 11 inci Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ

05.Aralık.2009- Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğalgaz Piyasası Hakkında Kanunun 9 uncu Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ

05.Aralık.2009- Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ

05.Aralık.2009- Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ

05.Aralık.2009- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

04.Aralık.2009- Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.Aralık.2009- Kan ve Kan Ürünleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.Aralık.2009- İşletme Belgesi Hakkında Yönetmelik

04.Aralık.2009- Katılım Öncesi AB’den Sağlanacak Fonların Yönetimi ile İlgili 2009/18 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

04.Aralık.2009- 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

04.Aralık.2009- Yargıtay 13. Hukuk Dairesine Ait Kararı (E: 2009/12178 ;K: 2009/11295)

04.Aralık.2009- Yargıtay 13. Hukuk Dairesine Ait Kararı (E: 2009/12180;K: 2009/11293)

04.Aralık.2009- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

03.Aralık.2009- Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği (Sayı: 2)

03.Aralık.2009- İşkolu Tespit Kararı (2009/56)

03.Aralık.2009- Aracı Kurumlar Tarafından Yatırılan Teminatların Kullanım Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 114)

03.Aralık.2009- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 25/11/2009 Tarihli ve 3433 Sayılı Kararı

03.Aralık.2009- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/76, K: 2008/108 Sayılı Kararı (17/7/2004 Tarihli ve 5232 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 2/12/1999 Tarihli ve 4483 Sayılı Kanun ile İlgili)

03.Aralık.2009- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

02.Aralık.2009- 16/11/2009 Tarihli ve 2009/15611 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan “Kamu İhale Kurumu Teşkilatı ve Personelinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” ile İlgili

02.Aralık.2009- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

01.Aralık.2009- 2009/15611 Kamu İhale Kurumu Teşkilatı ve Personelinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

01.Aralık.2009- Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01.Aralık.2009- Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01.Aralık.2009- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeofizik Mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim ve Belgelendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01.Aralık.2009- Kamu Haznedarlığı Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ