Aralık 2005 Ayı - Mevzuat indeksi

 Kasım 2005 ve önceki aylar Mevzuat değişiklikleri için Resmi Gazete Bölümüne Bakınız

 

31.12.2005 -2005/9836 Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumundan Aylık Almakta Olanların Aylıklarından 1/1/2006 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere 2006 Yılında %10 Oranında Sağlık Sigortası Primi Kesilmesi Hakkında Karar

31.12.2005 -2005/9839 Üreticilerin Finansman İhtiyaçlarının Uygun Koşullarda Karşılanması, Tarımsal Üretimin Geliştirilmesi, Verimliliğin ve Kalitenin Artırılması Amacıyla T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşleme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar

31.12.2005 -2005/9841 Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Kefaletiyle Esnaf ve Sanatkarlara Kredi Kullandırılmasına ve 4603 Sayılı Kanuna Tabi Bankaların Yeniden Yapılandırma ve Hisse Satış İşlemlerine Dair Sürenin Uzatılmasına İlişkin Karar

31.12.2005 -2005/9843 Çeşitli Kanunlara Göre Muhtelif Statülerde İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılmasına İlişkin Karar

31.12.2005 -2005/9857 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü Maddesi Kapsamındaki Personelin Mali ve Sosyal Haklarına İlişkin Karar'da Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

31.12.2005 -2005/9859 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Teşkilat Yönetmeliği

31.12.2005 -Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.12.2005 -İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler ile Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

31.12.2005 -Devlete Ait Taşınmaz Mal Satış, Trampa, Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesis, Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

31.12.2005 -Tababet Uzmanlık Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.12.2005 -Deniz Kazalarının İncelenmesine İlişkin Yönetmelik

31.12.2005 -Dökme Yük Gemilerinin Güvenli Bir Şekilde Yüklenmesi ve Boşaltılması Hakkında Yönetmelik

31.12.2005 -Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

31.12.2005 -Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

31.12.2005 -Hazır Ambalajlı Belirli Ürünler İçin Müsaade Edilen Nominal Kapasite ve Dolum Miktarı Serilerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (80/232/AT)

31.12.2005 -Hazır Ambalajlı Sıvı Mamullerin Hacim Tespitine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (75/106/AT)

31.12.2005 -Av ve Yaban Hayvanları ile Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi ve Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.12.2005 -Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (76/464/AB)

31.12.2005 -Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği

31.12.2005 -Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

31.12.2005 -Orman Köylüleri Kalkınma Hizmetlerine İlişkin Esas ve Usuller

31.12.2005 -Bazı Madeni Paraların Tedavülden Kaldırılması Hakkında Tebliğ

31.12.2005 -Kur Değişiminin Etkilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 21) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 13)

31.12.2005 -İş Ortaklarındaki Paylara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 31) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 14)

31.12.2005 -Maddi Duran Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 16) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 15)

31.12.2005 -Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlamaya İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 29) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 16)

31.12.2005 -İlişkili Taraf Açıklamalarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 24) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 17)

31.12.2005 -Danıştay Başkanlar Kurulunun 2005/36 Sayılı Kararı

31.12.2005 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

31.12.2005 1. Mükerrer -5437 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu

31.12.2005 1. Mükerrer -5438 2004 Mali Yılı Kesinhesap Kanunu

31.12.2005 1. Mükerrer -5439 2004 Mali Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu

31.12.2005 2. Mükerrer -İthalat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.12.2005 2. Mükerrer -İthalatçı Birlikleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.12.2005 2. Mükerrer -Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ (İthalat: 2006/1)

31.12.2005 3. Mükerrer -Genel Bütçe Muhasebe Yönetmeliği

31.12.2005 3. Mükerrer -Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği

31.12.2005 3. Mükerrer -Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

31.12.2005 3. Mükerrer -İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar

31.12.2005 4. Mükerrer -Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

31.12.2005 4. Mükerrer -Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 47)

31.12.2005 4. Mükerrer -Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 97)

30.12.2005 - 2005/9831 4/12/1984 Tarihli ve 3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1 inci Maddesinde Öngörülen Kanuni Faiz Oranının 1/1/2006 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Yıllık % 12'den % 9'a İndirilmesi Hakkında Karar

30.12.2005 - Polis Koleji Sınıf Geçme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.12.2005 - Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.12.2005 - Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca İşletilen Sosyal Tesislerin Muhasebe Uygulamalarına Dair Esas ve Usuller

30.12.2005 - Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 32)

30.12.2005 - Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 257)

30.12.2005 - 2006 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi

30.12.2005 - Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Miktarlara Yükseltme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: İç Ticaret 2005/2)

30.12.2005 - Motorin Türlerinin Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi Kaynaklardan Temini ve Piyasaya Arzına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği (Akaryakıt Seri No: 1)

30.12.2005 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

29.12.2005 - 2005/9826 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 21, 23/8, 31, 47, 48, 82, 86/1-d ve Mükerrer 121 inci Maddelerinde Yer Alan Tutarlarla İlgili Karar

29.12.2005 - 2005/9827 Hiçbir Geliri Olmadığını Belgeleyenlere, Emeklilere, Gazilere, Özürlülere, Şehitlerin Dul ve Yetimlerine Ait Brüt 200 m2'yi Geçmeyen Tek Meskenin Bina Vergisi Oranının 2006 Yılı İçin Sıfıra İndirilmesine İlişkin Karar

29.12.2005 - 2005/9829 Kütlü Pamuk,Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi, Kanola, Dane Mısır,Zeytinyağı ve Sofralık Ham Zeytin Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

29.12.2005 - Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29.12.2005 - Belirli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

29.12.2005 - Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29.12.2005 - Ceza İnfaz Kurumları Personeli ile Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Öğrencilerinin Kıyafet Yönetmeliği

29.12.2005 - Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29.12.2005 - Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatı

29.12.2005 - Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı

29.12.2005 - Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı

29.12.2005 - Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı

29.12.2005 - Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı

29.12.2005 - Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 46)

29.12.2005 - Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ

29.12.2005 - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 1764 Sayılı Kararı

29.12.2005 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

28.12.2005 - 2005/9776 Türkiye Cumhuriyeti ve Lübnan Cumhuriyeti Arasında İmzalanan,Yatırımların Teşviki ve Karşılıklı Korunmasına İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

28.12.2005 - 2005/9777 Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye Arap Cumhuriyeti Arasında İmzalanan,Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

28.12.2005 - Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmeni Yetiştirme Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

28.12.2005 - Millî Eğitim Bakanlığı Özel, Özel Eğitim Kursları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28.12.2005 - Özelleştirme Uygulamalarında Değer Tespiti ve İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

28.12.2005 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

27.12.2005 - İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi Muhasebe Yönetmeliği

27.12.2005 - Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu ve İşyurtlarının İdare ve İhale Yönetmeliği

27.12.2005 - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulunun Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik

27.12.2005 - Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ

27.12.2005 - Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 26)

27.12.2005 - Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 45)

27.12.2005 - Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 50)

27.12.2005 - İştiraklerdeki Yatırımlara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 28) Hakkında Tebliğ (Sıra No:12)

27.12.2005 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

26.12.2005 - 2005/9817 Çevre Temizlik Vergisi Tarifesinde Yer Alan Bina Gruplarının Tespitine İlişkin Karar

26.12.2005 - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25.12.2005 - 2005 Yılı Kasım Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Listesi

25.12.2005 - 2005 Yılı Kasım Ayına Ait Belgeler ve Yararlandırılan Teşvik Unsurları Listesi

24.12.2005 - 5435 Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

24.12.2005 - 5436 Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

24.12.2005 - 2005/9828 Bankalar Kanununun 14 üncü maddesinin (3) Numaralı Fıkrası Uyarınca Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan T. İmar Bankası T.A.Ş. Nezdinde Bulunan Tasarruf, Ticari Kuruluşlar ve Diğer Kuruluşlar Mevduatının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Ödenmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

24.12.2005 - Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Statü

24.12.2005 - Diyanet İşleri Başkanlığı Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

24.12.2005 - Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliği

24.12.2005 - Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.12.2005 - Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.12.2005 - Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2005/39)

24.12.2005 - 437 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği ile İlgili

24.12.2005 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

23.12.2005 - 2005/9795 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na Ekli (IV) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile İlgili Karar

23.12.2005 - 2005/9796 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na Ekli (III) Sayılı Listede Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile İlgili Karar

23.12.2005 - 2005/9808 Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgeleri Hakkında Karar

23.12.2005 - Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23.12.2005 - Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği - Harran Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23.12.2005 - Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı (No: 2005/1) - 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 4822 Sayılı Kanun ile Değişik 25 inci Maddesine, 5326Ssayılı Kabahatler Kanunu'nun 3 üncü ve 17/7 nci Maddelerine Göre 2006 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (No: 2005/03)

23.12.2005 - Üretimlerini Likit Petrol Gazı (LPG) veya Likit Naturel Gaz (LNG) ile Yapan Üreticilerin Zararlarının Karşılanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2)

23.12.2005 - Elma İhracatında İhracat İadesi Yapılmasına İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliği (No: 2005/5)

23.12.2005 - Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 84)

23.12.2005 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

22.12.2005 - 2005/9794 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22.12.2005 - Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22.12.2005 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

21.12.2005 - Amatör Denizci Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.12.2005 - Gemiadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.12.2005 - Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonu Yönetmeliği

21.12.2005 - Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

21.12.2005 - Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - Trakya Üniversitesi Trakya Bölgesi Çiftlik Hayvanları Üretim ve Islahı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

21.12.2005 - Başbakanlık Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Eki Cetvel ile İlgili

21.12.2005 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

20.12.2005 - Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Yönetmeliği

20.12.2005 - Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Adlî Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

20.12.2005 - Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

20.12.2005 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca, Reeskoont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Yıllık Faiz Oranları Hakkında Tebliğ

20.12.2005 - Anayasa Mahkemesinin E: 2003/73 (4962 Sayılı Kanun ile İlgili), K : 2003/86 Sayılı Kararı

20.12.2005 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

19.12.2005 - Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

19.12.2005 - Akdeniz Üniversitesi Temiz Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

19.12.2005 - Sakarya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

19.12.2005 - 2005 Yılı Kasım Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

19.12.2005 - 2005 Yılı Kasım Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

19.12.2005 - 2005 Yılı Kasım Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

19.12.2005 - 2005 Yılı Kasım Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

19.12.2005 - Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

19.12.2005 - Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

18.12.2005 - Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliği

18.12.2005 - Başbakanlık Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18.12.2005 - Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

18.12.2005 - Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 49)

17.12.2005 - Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

17.12.2005 - Türk Silahlı Kuvvetleri Personelinin Öğrenim, Eğitim ve Yetiştirme Masraflarının Tespitine Dair Yönetmelik

17.12.2005 - Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.12.2005 - Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 23)

17.12.2005 - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 354)

17.12.2005 - Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında 2005/8503 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Uygulama Esasları Tebliği (No: 2005/47)

17.12.2005 - Anayasa Mahkemesinin E: 2005/145 (5413 sayılı Kanun ile İlgili), K: 2005/23 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı

17.12.2005 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

16.12.2005 - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kamu Kurumları Araştırma Geliştirme Projeleri Destekleme Programına ve TÜBİTAK Birimlerince Yürütülen Projelere İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.12.2005 - Gümrük Muhafaza Görev Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.12.2005 - Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 25)

16.12.2005 - Veraset ve İntikal Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 37)

16.12.2005 - Tahsilat Genel Tebliği (Seri No: 437)

16.12.2005 - İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/61)

16.12.2005 - İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/62)

16.12.2005 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

15.12.2005 - 2005/9736 Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

15.12.2005 - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Proje Teşvik ve Destekleme Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.12.2005 - Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Uygulama Yönetmeliği

15.12.2005 - 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No: 18) (Tedavi Yardımı)

15.12.2005 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

14.12.2005 - 2005/9668 Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği

14.12.2005 - Maliye Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.12.2005 - Maliye Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.12.2005 - Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliği

14.12.2005 - Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik, Mühendislik Hizmetleri ve Belgelendirme Yönetmeliği

14.12.2005 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

13.12.2005 - Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında Görevli Devlet Memurlarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

12.12.2005 - 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 4822 Sayılı Kanun ile Değişik 22 nci ve Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliği'nin 5 inci Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Arttırılmasına İlişkin Tebliğ (No: TRKGM-2005/2)

12.12.2005 - Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2002/1 Sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2005/2)

12.12.2005 - Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 91-32/5 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2005-32/31)

12.12.2005 - 2005/9644 Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.12.2005 - Karate Hakem Yönetmeliği

10.12.2005 - Danıştay Üyeliğine,Maliye Bakanlığı Eski Müsteşar Yardımcısı İbrahim BERBEROĞLU'nun Seçilmesine Dair Karar

10.12.2005 - Sağlık Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği

10.12.2005 - Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği - Galatasaray Üniversitesi Tarih Bilimleri ve Bölgesel Tarih Öğretim,Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

10.12.2005 - İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/59)

10.12.2005 - İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/60)

10.12.2005 - Anayasa Mahkemesinin E: 2005/6 (5277 Sayılı 2005 Malî Yılı Bütçe Kanunu ile İlgili), K: 2005/21 Sayılı Kararı

10.12.2005 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

09.12.2005 - Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü İşletme Yönetmeliği

09.12.2005 - Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Karate Müsabaka Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.12.2005 - Karate-Do Kyu ve Dan Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.12.2005 - Askeri Müzeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.12.2005 - Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliği

09.12.2005 - Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

09.12.2005 - Petrol Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

09.12.2005 - Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

09.12.2005 - Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.12.2005 - Hasılata İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 18) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 10)

09.12.2005 - Yurtiçinde Üretilen Bazı Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçinde Satışında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

09.12.2005 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

08.12.2005 - 2005/9664 23/12/1988 Tarihli ve 88/13617 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan "Dernekler Kanununun 65 inci Maddesinde Öngörülen Kelimelerin Kullanılmasına İlişkin Esaslar"ın Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar

08.12.2005 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

07.12.2005 - Diş Protez Laboratuvarları Yönetmeliği

07.12.2005 - Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

07.12.2005 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

06.12.2005 - 5434 Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

06.12.2005 - 2005/9665 Sosyal Güvenlik Kuruluşlarınca Döviz ile Değerlendirilecek Sürelerin Her Bir Günü İçin Tahakkuk Ettirilecek Prim, Kesenek ve Karşılık Borcu Tutarının Belirlenmesine İlişkin Karar

06.12.2005 - Anayasa Mahkemesinin E: 2002/104 (4748 Sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile İlgili), K: 2003/72 Sayılı Kararı

06.12.2005 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

05.12.2005 - T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05.12.2005 - Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.12.2005 - Türkiye İş Kurumu İstihdam ve Meslek Uzmanlığı ile Uzman Yardımcılığı Atama, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Tebliğler

04.12.2005 - Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

04.12.2005 - 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Yapılacak Hukuki Yardımlar İçin Avukatlık Ücret Tarifesi

03.12.2005 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

01.12.2005 - Tekel Ürünleri Toptan Satıcılığına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01.12.2005 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

02.12.2005 - Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

02.12.2005 - Anayasa Mahkemesinin E: 2004/84 (5225 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2004/124 Sayılı Kararı

02.12.2005 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları