KASIM 2004 Ayı - Mevzuat indeksi

 Aralık 2004 ve önceki aylar Mevzuat değişiklikleri için Resmi Gazete Bölümüne Bakınız

31.12.2004- 2004/8289 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

31.12.2004- 2004/8308 Müşterek Bahis ve Şans Oyunları Üzerinden Alınmakta Olan Şans Oyunları Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar

31.12.2004- 2004/8326 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

31.12.2004- Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği

31.12.2004- Avcı Eğitimi ve Avcılık Belgesi Verilmesi Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

31.12.2004- Özel Finans Kurumları Özel Cari ve Katılma Hesapları Güvence Fonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

31.12.2004- Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VII, No: 25)

31.12.2004- Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 79)

31.12.2004- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/108 (5253 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2004/15 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı

31.12.2004- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

30.12.2004- Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 45)

30.12.2004- Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı (No: 2004/2)

30.12.2004- Sigortacılık Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ (Sigortacılık Muhasebe Sistemi) (No: 1)

30.12.2004- .C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

29.12.2004- 5275 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun

29.12.2004- 5276 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

29.12.2004- 2004/8280 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2004 Yılında Yapılacak İlave Tediyenin Tamamının 29/12/2004 Tarihine Kadar Ödenmesi Hakkında Karar

29.12.2004- 2004/8295 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 19, 21, 23/8, 31, 47, 48, Mükerrer 80, 82, 86 ve Mükerrer 121 inci Maddelerinde Yer Alan Maktu Had ve Tutarlar ile İlgili Ekli Karar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

29.12.2004- 2004/8301 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar

29.12.2004- 2004/8302 Yaş Çay Üreticilerine 2004 Yılı Ürünü Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Ekli Karar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

29.12.2004- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

28.12.2004- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tarafından Yapılacak Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

28.12.2004- Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği (Yeni Türk Lirası Kullanımında Özel Kesim Muhasebe Sistemine İlişkin Olarak İşletmeler Tarafından Uyulacak Esaslar Hakkında) Sıra No: 14

28.12.2004- 2005 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi

28.12.2004- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

26.12.2004-Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

25.12.2004-2004/8229 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

25.12.2004-İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/66)

25.12.2004-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

24.12.2004-5272 Belediye Kanunu

24.12.2004-Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genel Şart

24.12.2004-Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı

24.12.2004-Gelir Vergisi Genel Tebliği(Seri No: 255)

24.12.2004-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

23.12.2004-Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2004/6)

23.12.2004-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

22.12.2004-2004/8225 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci ve 9 ncu Maddeleri Hakkında Karar

22.12.2004-2004/8173 6245 sayılı Harcırah Kanununda Yer Alan Yurtdışı Yer Değiştirme Giderinin Mesafeye Göre Değişen Kısmının Hesaplanmasında Esas Alınan Cetvellere Novorossisk (Rusya Federasyonu), Riga (Letonya) ve Valetta (Malta)'ya Ait Cetvellerin ilave Edilmesi Hakkında Karar

22.12.2004-Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Devlet Tarafından Karşılanması ve Yeşil Kart Uygulaması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

22.12.2004-Telekomünikasyon Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği

22.12.2004-BOTAŞ İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22.12.2004-Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No0 42)

22.12.2004-Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 92)

22.12.2004-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

21.12.2004-Gemi ve Deniz Araçlarının İnşa, Tadilat, Bakım, Onarım ve Söküm İşlemlerinde Gazdan Arındırma Yönetmeliği

21.12.2004-Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tebliğ

21.12.2004-Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: XI, No: 27)

21.12.2004-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

19.12.2004-2004 Yılı Kasım Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

19.12.2004-2004 Yılı Kasım Ayına Ait Yurt İçi Satış Teslimler ile İlgili Belgelerin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

19.12.2004-2004 Yılı Kasım Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

19.12.2004-2004 Yılı Kasım Ayına Ait Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

19.12.2004-Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Hakkında Tebliğ

19.12.2004-Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Hakkında Tebliğ

18.12.2004-2004/8176 Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Büyükşehir Belediye Sınırları İçerisinde Kalan İlçe ve İlk Kademe Belediyelerine Tahakkuk Eden Payların % 35'inin İller Bankasınca Ayrılarak Büyükşehir Belediyelerine Verilmesi Hakkında Karar

18.12.2004-2004/8187 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

18.12.2004-Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hak kında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18.12.2004-Çevre ve Orman Bakanlığı Yüksek Çevre Kurulunun Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik

18.12.2004-Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası Ana Yönetmeliği Genelge

18.12.2004-Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 36)

18.12.2004-Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 44)

18.12.2004-Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ (Seri No: 62)

18.12.2004-2004 Yılı Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

18.12.2004-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

17.12.2004-5271 Ceza Muhakemesi Kanunu

17.12.2004-Devlet Malzeme Ofisi Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği

17.12.2004-GözlükçülükRuhsatnamesi Verilmesi İçinGerçekleştirilecek Kurs ve Sınav Yönetmeliği

17.12.2004-İşyeri Kurma İzni ve İşletme Belgesi Alınması Hakkında Yönetmelik

17.12.2004-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

16.12.2004-Diş Protezciliği Dalında Kalfalık Belgesi Sahiplerine Diş Protez Teknisyenliği Meslek Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik

16.12.2004-TÜLOMSAŞ Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları İçin Satınalma ve İhale Yönetmeliği

16.12.2004-Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği

16.12.2004-Odalar, Borsalar ve Birlik Bütçelerinden Ayrılan Payın Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik

16.12.2004-Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

16.12.2004-Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.12.2004-İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/65)

16.12.2004-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

15.12.2004-5273 Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Kanun

15.12.2004-5274 Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

15.12.2004-Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.12.2004-Tacir ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik

15.12.2004-Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıkları Koleksiyonculuğu ve Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.12.2004-Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

15.12.2004-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

14.12.2004-Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Meslek İçi Eğitim ve Belgelendirme Yönetmeliği

14.12.2004-Anayasa Mahkemesinin E: 2004/84 (5225 Sayılı Kanun ile İlgili) K: 2004/14 Sayılı Kararı

14.12.2004-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

11.12.2004-5264 Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

11.12.2004-Orman Yangınlarını Söndürme Çalışmaları Esnasında Ölenlere ve Sakatlananlara Ödenecek Tazminata İlişkin Yönetmelik

11.12.2004-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

10.12.2004-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

09.12.2004-5258 Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun

09.12.2004-5263 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun

09.12.2004-5266 Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu ile 491 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

09.12.2004-İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/64)

09.12.2004-İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2004/11)

09.12.2004-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

08.12.2004-5269 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslami Geçiş Devleti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

08.12.2004-5270 Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Hırvatistan Cumhuriyeti El Sanatları ve KOBİ Bakanlığı Arasında Düzenlenen Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

08.12.2004-Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği

08.12.2004-Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 343)

08.12.2004-Sosyal Sigortalar Kurumu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ile Yeminli Mali Müşavirlerce İşyeri Kayıtlarının İncelenmesinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ

08.12.2004-Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ (İhracat: 2004/12)

08.12.2004-Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsü Verilmesine İlişkin Karar

08.12.2004-Anayasa Mahkemesinin E: 2003/41 (4833 Sayılı 2003 Malî Yılı Bütçe Kanunu ile İlgili), K: 2004/4 Sayılı Kararı

08.12.2004-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

07.12.2004-5265 Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

07.12.2004-5267 Türkiye Cumhuriyeti ile Lüksemburg Büyük Dükalığı Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

07.12.2004-5268 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

07.12.2004-Anayasa Mahkemesinin E: 2004/107 (5253 Sayılı Dernekler Kanunu ile İlgili), K: 2004/12 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı

07.12.2004-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

05.12.2004- 2004/8095 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan, KKTC'nde Bulunan Türk Vatandaşlarının İkamet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Haklarını Düzenlemeye İlişkin Protokol'un Onaylanması Hakkında Karar

04.12.2004-  2004/8128 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

04.12.2004-  İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/59)

04.12.2004-  İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/60)

04.12.2004-  İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/61)

04.12.2004-  İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/62)

04.12.2004-  İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/63)

04.12.2004-  Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

04.12.2004-  1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu Gereğince Yapılacak Hukuki Yardımlar İçin Avukatlık Ücret Tarifesi

04.12.2004-  T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

03.12.2004-  5262 Organik Tarım Kanunu

03.12.2004-  2004/8118 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

03.12.2004-  2004/8127 Katma Değer Vergisinden İstisna Edilen Bazı İşlemlerle İlgili Asgari Tutarın Ekli Kararda Belirtildiği Şekilde Tespiti Hakkında Karar

03.12.2004-  2004/8129 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 2926 Sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Aylık Almakta Olanların Aylıklarından 1/1/2005 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere 2005 Yılında % 10 Oranında Sağlık Sigortası Primi Kesilmesi Hakkında Karar

03.12.2004-  2004/8106 Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği

03.12.2004-  2005 Yılının "Özürlülerin İstihdamı Yılı" Olarak İlan Edilmesi ile İlgili 2004/28 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

03.12.2004-  Resmi Yazışma Kuralları ile İlgili 2004/29 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

03.12.2004-  İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/57)

03.12.2004-  İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/58)

03.12.2004-  Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Miktarlara Yükseltme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İç Ticaret: 2004/6)

03.12.2004-  T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

 02.12.2004-  2004/8109 Tapu Sicili Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük

 02.12.2004-  2004/8125 Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

 02.12.2004-  2004 Yılı Ekim Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

 02.12.2004-  2004 Yılı Ekim Ayında Verilen Belgeler ve Yararlandırılan Teşvik Unsurları Hakkında Tebliğ

 02.12.2004-  T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

 01.12.2004-  5259 Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

 01.12.2004-  Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik

 01.12.2004-  Sosyal Sigortalar Kurumu Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

 01.12.2004-  T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları