Aralık 2003 Ayı - Mevzuat indeksi

02.12.2003 - 2003/6395 Gemiadamlarının Sağlığının Korunması ve Tıbbi Bakımına İlişkin 164 Sayılı Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar

02.12.2003 - 2003/6396 Gemiadamlarının Yıllık Ücretli İznine İlişkin 146 Sayılı Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar

02.12.2003 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

03.12.2003 - Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Satınalma ve İhale Yönetmeliği

03.12.2003 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

04.12.2003 - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 325)

04.12.2003 - Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: VIII, No: 40)

04.12.2003 - 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu Gereğince Yapılacak Hukuki Yardımlar İçin Avukatlık Ücret Tarifesi

04.12.2003 - Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

04.12.2003 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

05.12.2003 - KOSGEB Destekleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05.12.2003 - 2003 Yılı Ekim Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

05.12.2003 - 2003 Yılı Ekim Ayına Ait Yabancı Sermayeli Teşvik ve Yatırım İzin Belgeleri Hakkında Tebliğ

05.12.2003 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

06.12.2003 - 2003/6392 Milli Savunma Bakanlığı Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Ekli Esaslar'ın Yürürlüğe Konulması

06.12.2003 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

08.12.2003 - 38 Adet Kamu İhale Kurulu Kararı

09.12.2003- 5005 Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

09.12.2003- 5007 Akdeniz'de Tehlikeli Atıkların Sınırötesi Hareketleri ve Bertarafından Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

09.12.2003- 5008 Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Krallığı Arasında Kültür Merkezleri Kurulması ve Bu Merkezlerin Faaliyeti Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

09.12.2003- 5009 Batı Avrupa Birliği, Ulusal Temsilciler ve Uluslararası Görevlilerin Statüsü Hakkında Anlaşmanın, Türkiye Tarafından Batı Avrupa Silahlanma Örgütü Faaliyetleri ile İlgili Olarak Uygulanması ve Buna İlişkin Mektupların Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

09.12.2003- 5010 Birleşmiş Milletler Hazır Barış Gücü Düzenlemeleri Sistemine Katkılar Hakkında Türkiye Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Arasında Ortak Niyet Beyanının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

09.12.2003- 5011 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

09.12.2003- 5012 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Karşılıklı Kalite Güvence Hizmetlerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

09.12.2003- 5013 Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi: İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

09.12.2003- 5014 Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Arasında Doğal Afetlere Karşı Türk - Yunan Ortak Görev Gücü Kurulmasına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

09.12.2003- İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

09.12.2003 - Kamu İhale Kuruluna Ait Karar

09.12.2003 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

10.12.2003 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

11.12.2003 - Kamu İhale Kuruluna Ait 70 Adet Karar

11.12.2003 - Anayasa Mahkemesinin E: 2002/146 (4771 sayılı Kanun ile İlgili), K: 2002/201 Sayılı Kararı

11.12.2003 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

12.12.2003- 2003/6375 İş Kazalarının Önlenmesine (Gemiadamları) İlişkin 134 Sayılı Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar

12.12.2003- 2003/6378 Ticaret Gemilerinde Çalışan Kaptanlar ve Gemi Zabitlerinin Mesleki Yeterliliklerinin Asgari İcaplarına İlişkin 53 Sayılı Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar

12.12.2003- 2003/6386 Gemilerde Mürettebat İçin İaşe ve Yemek Hizmetlerine İlişkin 68 Sayılı Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar

12.12.2003- 2003/6415 Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgeleri Hakkında Karar

12.12.2003- 2003/6467 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

12.12.2003- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 326)

12.12.2003- 2003 Yılı Kasım Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

12.12.2003- 2003 Yılı Kasım Ayına Ait Yurt İçi Satış Teslimler ile İlgili Belgelerin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

12.12.2003- 2003 Yılı Kasım Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

12.12.2003- 2003 Yılı Kasım Ayına Ait Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

12.12.2003- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Hakkında Tebliğ

12.12.2003- Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Hakkında Tebliğ

12.12.2003- Anayasa Mahkemesinin E: 2001/309 (1136 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 4667 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2002/91 Sayılı Kararı

12.12.2003 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

13.12.2003 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

12.12.2003- 2003/6380 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan, Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

12.12.2003- 2003/6381 Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasında İmzalanan, Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokol'un Onaylanması Hakkında Karar

12.12.2003-2003/6376 Gemiadamlarının Ülkelerine Geri Gönderilmesine İlişkin 166 Sayılı Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar

12.12.2003- 2003/6377 Gemiadamlarının Ulusal Kimlik Kartlarına İlişkin 108 Sayılı Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar

12.12.2003- 2003/6388 Liman İşlerinde Sağlık ve Güvenliğe İlişkin 152 Sayılı Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar

16.12.2003- 2003/6441 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Psikotrop ve Uyuşturucu Maddeler Kaçakçılığına Karşı Mücadelede İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

16.12.2003- Trafik Sigortası Bilgi Merkezi Yönetmeliği

16.12.2003- T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.12.2003- Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsünün Geri Alınmasına İlişkin Karar

16.12.2003- Kamu İhale Kuruluna Ait 25 Adet Karar

16.12.2003- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/55 (213 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 4369 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2003/8 Sayılı Kararı

16.12.2003- Anayasa Mahkemesinin E: 2001/351 (506 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2003/10 Sayılı Kararı

16.12.2003- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

17.12.2003- 5006 İmar Kanunu ile İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

17.12.20035017 Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanununun Bazı Hükümlerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun

17.12.2003- 2003/6370 Gemiadamlarının Sağlık Muayenesine İlişkin 73 Sayılı Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar

17.12.2003- 2003/6457 Mürettebatın Gemide Barınmasına İlişkin 92 Sayılı Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar

17.12.2003- 2003/6470 Gemiadamlarının Hastalanması, Yaralanması ya da Ölümü Halinde Armatörün Sorumluluğuna İlişkin 55 Sayılı Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar

17.12.2003- 2003/6471 Gemi Aşçılarının Mesleki Ehliyet Diplomalarına İlişkin 69 Sayılı Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar

17.12.2003- Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği

17.12.2003- Hisse Senetlerinin Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: I, No: 32)

17.12.2003- Aracılık Faaliyetinde Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 73)

17.12.2003- Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 74)

17.12.2003- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/84 (4758 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2003/89 Sayılı Kararı

17.12.2003- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

18.12.2003- 2003/6409 Türkiye Cumhuriyeti ve Slovak Cumhuriyeti Arasında İmzalanan, Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

18.12.2003- 2003/6454 Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Krallığı Arasında İmzalanan, Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar

18.12.2003- 2003/6473 Türkiye Cumhuriyeti ve Yemen Cumhuriyeti Arasında İmzalanan, Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

18.12.2003- Kamu İhale Tebliği (No: 2003/14)

18.12.2003- Anayasa Mahkemesinin E: 2001/392 (4605 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2003/60 Sayılı Kararı

18.12.2003- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

19.12.2003- 2003/6382 Türkiye Cumhuriyeti ve Portekiz Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma ve Eki Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar

19.12.2003- 2000/467 Sayılı Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararının Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2003/37)

19.12.2003- Kamu İhale Kuruluna Ait 28 Adet Karar

19.12.2003- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/8 (1136 Sayılı Kanunu Değiştiren 2178 Sayılı Yasa ile İlgili) K: 2003/47 Sayılı Kararı

19.12.2003- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/132 (1136 Sayılı Kanunu Değiştiren 2178 Sayılı Yasa ile İlgili) K: 2003/48 Sayılı Kararı

19.12.2003- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

20.12.2003- 5015 Petrol Piyasası Kanunu

20.12.2003- Yıllık Yatırım Programında Yer Alan Projelere Dış Finansman Sağlanmasına İlişkin Esas ve Usullere Dair Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

20.12.2003- Dış Ticaret Sermaye Şirketleri Statüsüne İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2003/13)

20.12.2003- Dış Ticaret Sermaye Şirketleri Statüsüne İlişkin Tebliğ (İhracat: 2003/14)

20.12.2003- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/37 (449 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Değiştirilen 3717 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2003/41 Sayılı Kararı

20.12.2003- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

21.12.2003- Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü İhale Yönetmeliği

21.12.2003- Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımları Muayene ve Kabul İşlemleri Yönetmeliği

21.12.2003 - Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortaklıkların Genel Kurullarında Birikimli Oy Kullanımına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: IV, No: 31)

22.12.2003 - 2003/6431 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar

22.12.2003 - Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ

22.12.2003 1. Mükerrer -5016 Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun

22.12.2003 1. Mükerrer - Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 5)

22.12.2003 1. Mükerrer - Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 21)

22.12.2003 1. Mükerrer - Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 35)

22.12.2003 1. Mükerrer - Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 37)

22.12.2003 1. Mükerrer - Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 156)

22.12.2003 1. Mükerrer - Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı

23.12.2003 - 2003/6494 Türkiye Cumhuriyeti ile Slovenya Cumnuriyeti Arasında İmzalanan, Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar

23.12.2003 - Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsü Verilmesine İlişkin Karar

23.12.2003 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

24.12.2003 - 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

24.12.2003 - Türkiye İş Kurumu Sicil Yönetmeliği

24.12.2003 - Türkiye İş Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği

24.12.2003 - İmalat Sanayii Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

24.12.2003 - Anayasa Mahkemesinin E: 2001/375 (193 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 4605 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2003/61 Sayılı Kararı

24.12.2003 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

25.12.2003 - Anayasa Mahkemesinin E: 2002/79 (2942 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 4650 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2003/29 Sayılı Kararı

25.12.2003 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

26.12.2003 - 5020 Bankalar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

26.12.2003 - Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik

26.12.2003 - Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

26.12.2003 - Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

26.12.2003 - Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

26.12.2003 - Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 41)

26.12.2003 - Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 42)

26.12.2003 - Anayasa Mahkemesinin E: 2000/38 (556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapan 4128 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2003/66 Sayılı Kararı

26.12.2003 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

29.12.2003 - 2003 Yılı Kasım Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

29.12.2003 - 2003 Yılı Kasım Ayına Ait Yabancı Sermayeli Teşvik ve Yatırım İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

30.12.2003- 5024 Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

30.12.2003- 5031 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Belbaşı Tesisinin Kapanması ve Yeni Bir Sismik Araştırma İstasyonunun Faal Hale Getirilmesi ile İlgili Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

30.12.2003- 5032 Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

30.12.2003- 5034 Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Kuruluşu Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

30.12.2003- 2003/6554 Yükseköğretim Kurumları Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Karar

30.12.2003- 2003/6575 Dar Mükellefiyete Tabi Kurumların Tevkifata Tabi Kazanç ve İratlarından Yapılacak Tevkifat Nispetleri Hakkında Karar

30.12.2003- 2003/6576 Kendisine Bakmakla Mükellef Kimsesi Olup 18 Yaşını Doldurmamış Olanlar Hariç Olmak Üzere Hiçbir Geliri Olmadığını Belgeleyenlerin, Gelirleri Münhasıran Kanunla Kurulan Sosyal Güvenlik Kurumlarından Aldıkları Aylıktan İbaret Bulunanların, Gazilerin, Şehitlerin Dul ve Yetimlerinin Türkiye Sınırları İçinde Brüt 200 m2'yi Geçmeyen Tek Meskene Sahip Olmaları Halinde (İntifa Hakkına Sahip Olunması Hali Dahil), Bu Meskene Ait Bina Vergisi Oranının 2004 Yılı İçin Sıfıra İndirilmesi Hakkında Karar

30.12.2003- 2003/6577 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetleri Hakkında Karar

30.12.2003- 2003/6578 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 19, 21, 23/8, Mükerrer 80, 82, 86/1-d ve 103 üncü Maddelerinde Yer Alan Tutarlarla İlgili Karar

30.12.2003- Kamu İhale Kurulunun 2003/DK.D-371 Sayılı Kararı

31.12.2003- 5033 Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanun

31.12.2003- 2003/6531 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

31.12.2003- 2003/6660 Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri Hakkındaki Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

31.12.2003- 2003/6664 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 2926 Sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Aylık Almakta Olanların Aylıklarından 1/1/2004 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere 2004 Yılında %10 Oranında Sağlık Sigortası Primi Kesilmesi Hakkında Karar

31.12.2003- 2003/6666 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar'da Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

31.12.2003- 2003/6670 T.Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Kefaletiyle Esnaf ve Sanatkarlara Kredi Kullandırılmasına İlişkin Karar

31.12.2003- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

31.12.2003- İGSAŞ'ın 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

31.12.2003- Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 42)

31.12.2003- 2004 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi

31.12.2003- Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı (No: 2003/1)

31.12.2003- Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı

31.12.2003- Zorunlu Otobüs Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatı

31.12.2003- Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı

31.12.2003- Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı

31.12.2003- Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

31.12.2003- Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 72)

31.12.2003- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları