KASIM  2012 AYI MEVZUAT İNDEKSİ

 Ekim 2012 ve önceki aylar Mevzuat değişiklikleri için Resmi Gazete Bölümüne Bakınız

 

30.Kasım.2012- Tarım Sigortaları Havuzu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.Kasım.2012- Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.Kasım.2012- Batı Mısır Kök Kurdu ile Mücadele Hakkında Yönetmelik

30.Kasım.2012- Pepino Mozaik Virüsü ile Mücadele Hakkında Yönetmelik

30.Kasım.2012- Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği

30.Kasım.2012- Sağlık Hizmetleri Lisans Yönetmeliği

30.Kasım.2012- Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Alacaklarının Takip ve Tahsiline İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

30.Kasım.2012- Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.Kasım.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

29.Kasım.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

28.Kasım.2012- 2012/3913 Türkiye Cumhuriyeti-İran İslam Cumhuriyeti Yüksek Hudut Komisyonu 26’ncı Dönem Toplantısı Tutanağı’nın Onaylanması Hakkında Karar

28.Kasım.2012- Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik

28.Kasım.2012- İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/67)

28.Kasım.2012- İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/68)

28.Kasım.2012- İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/69)

28.Kasım.2012- İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/70)

28.Kasım.2012- İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/71)

28.Kasım.2012- Yem Bitkileri Desteklemeleri Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2012/48)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2012/76)

28.Kasım.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri27.Kasım.2012- 2012/3959 Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik

27.Kasım.2012- Hükümlü ve Tutuklular ile Ceza İnfaz Kurumları Personelinin İaşe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27.Kasım.2012- Askeri Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27.Kasım.2012- Pazar Analizi Yönetmeliği

27.Kasım.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

26.Kasım.2012- 2012/3914 Kamu İhale Kurumu Teşkilatı ve Personelinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25.Kasım.2012- 2012/3929 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Arşiv Alanında İşbirliği Protokolü’nün Onaylanması Hakkında Karar

25.Kasım.2012- 2012/3935 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Arşiv Alanında İşbirliği Protokolü’nün onaylanması Hakkında Karar

25.Kasım.2012- 2012/3938 İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi Personel Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

25.Kasım.2012- İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi İhtisas Personeli Sınav ve Atama Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

25.Kasım.2012- 15/10/2012 tarihli ve 28442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/3723 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ilgili

24.Kasım.2012- - 2012/3928 Orta Doğu Sinkrotron Işığı Deneysel Bilim ve Uygulamaları Uluslararası Merkezi (SESAME) İçin Fon Teminine İlişkin Beyan’ın Onaylanması Hakkında Karar

24.Kasım.2012- 2012/3943 Merkezde Günlük Çalışma Saatlerinin Tesbitine İlişkin Karar

24.Kasım.2012- Gençlik ve Spor Bakanlığı Personelinin Yetiştirilmesi Amacıyla Yurt Dışına Gönderilmesi Hakkında Yönetmelik

24.Kasım.2012- Çay Kurumu Genel Müdürlüğü Eğitim Biriminin Kuruluş ve İşleyişi ile Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

24.Kasım.2012- Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri:VII, No:10)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri:VII, No:44)

24.Kasım.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

23.Kasım.2012- Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Disiplin Yönetmeliği

23.Kasım.2012- 2012 Yılı Ekim Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

23.Kasım.2012- 2012 Yılı Ekim Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

23.Kasım.2012- Yargıtay 20. Hukuk Dairesine Ait Karar

23.Kasım.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

22.Kasım.2012- Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yönetmelik

22.Kasım.2012- Türkiye Büyük Millet Meclisi Onur Ödülü Yönetmeliği

22.Kasım.2012- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü Kontrolörleri Atama, Görev ve Yetki Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22.Kasım.2012- Yükseköğretim Kurumları Devlet Konservatuvarları Müzik ve Bale İlköğretim Okulu ile Müzik ve Sahne Sanatları Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22.Kasım.2012- Tütün Mamullerinin Zararlarından Korumaya Yönelik Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22.Kasım.2012- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gıda Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

22.Kasım.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

21.Kasım.2012- İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.Kasım.2012- Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.Kasım.2012- Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2012/13)

21.Kasım.2012- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/9, K: 2012/103 Sayılı Kararı

21.Kasım.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

20.Kasım.2012- Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20.Kasım.2012- Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20.Kasım.2012- Orman Kadastrosu ve 2/B Uygulama Yönetmeliği

20.Kasım.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

18.Kasım.2012- Milli Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği

17.Kasım.2012- Gemiadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

17.Kasım.2012- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Yönetmeliği

17.Kasım.2012- Karayolu Yolcu Taşımacılığında Kullanılan Terminallere İlişkin Tavan Ücret Tarifeleri Hakkında Tebliğ (No: 65)

17.Kasım.2012- Bir Kısım Motorlu Karayolu Taşıtlarının Piyasadan Çekilmesine İlişkin Tebliğ (No: 66)

17.Kasım.2012- Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 14/11/2012 Tarihli ve (01/7) Sayılı Kararı

17.Kasım.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

16.Kasım.2012- İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/65)

16.Kasım.2012- İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/66)

16.Kasım.2012- 2012 Yılı Ekim Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

16.Kasım.2012- 2012 Yılı Ekim Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

16.Kasım.2012- 2012 Yılı Ekim Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

16.Kasım.2012- 2012 Yılı Ekim Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

16.Kasım.2012- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

16.Kasım.2012- Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

16.Kasım.2012- Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı

16.Kasım.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri15.Kasım.2012- Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar

15.Kasım.2012- Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.Kasım.2012- Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltmelerine ve Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ

15.Kasım.2012- Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

15.Kasım.2012- Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

15.Kasım.2012- Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında Kalitest Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Faaliyetlerinin Askıya Alınmasına Dair Tebliğ

15.Kasım.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

14.Kasım.2012- Kaplıcalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.Kasım.2012- Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.Kasım.2012- Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.Kasım.2012- Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.Kasım.2012- Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.Kasım.2012- İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/62)

14.Kasım.2012- İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/63)

14.Kasım.2012- İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/64)

14.Kasım.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

13.Kasım.2012- Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Universal Sertifikasyon ve Gözetim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’nin Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YİG/2010-08)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: MHG/2012-11)

13.Kasım.2012- Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında CPC Belgelendirme Muayene ve Deney Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’nin Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (No: MHG/2012-12)

13.Kasım.2012- Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2012/49)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2012/72)

13.Kasım.2012- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 100)

13.Kasım.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

11.Kasım.2012- Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10.Kasım.2012- 6357 Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Moldova Cumhuriyeti Tarım ve Gıda Endüstrisi Bakanlığı Arasında Tarım Alanında Ekonomik, Bilimsel ve Teknik Konularda İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

10.Kasım.2012- 6358 EXPO 2016 Antalya Kanunu

10.Kasım.2012- 6359 Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

10.Kasım.2012- Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Satınalma Yönetmeliği

10.Kasım.2012- Devlet Personel Uzmanlığı Yönetmeliği

10.Kasım.2012- Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10.Kasım.2012- Enerji Verimliliği Eğitim ve Sertifikalandırma Faaliyetleri Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2012/5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2012/6)

10.Kasım.2012- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 419)

10.Kasım.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

09.Kasım.2012- Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik

09.Kasım.2012- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği

09.Kasım.2012- Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.Kasım.2012- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Karasal Yayın ve Sıralama İhalesi Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

09.Kasım.2012- Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

09.Kasım.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

08.Kasım.2012- 2012/3832 Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08.Kasım.2012- Gençlik ve Spor Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

08.Kasım.2012- Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08.Kasım.2012- Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08.Kasım.2012- Kültür ve Turizm Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

08.Kasım.2012- Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08.Kasım.2012- Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller ile Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında Yönetmelik

08.Kasım.2012- Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve Bünyesindeki Kurum Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

08.Kasım.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

07.Kasım.2012- 6356 Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu

07.Kasım.2012- 2012/3849 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Askeri Eğitim İş Birliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

07.Kasım.2012- 2012/3872 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bitki Koruma ve Karantina Alanında İşbirliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

07.Kasım.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

06.Kasım.2012- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği

06.Kasım.2012- Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

06.Kasım.2012- Yay Tipi Düz Pimler-Yarıklı, Hafif Hizmet Tipi ile İlgili Tebliğ (TS EN ISO 13337) (No: MSG-MS-2012/31)

06.Kasım.2012- Yay Tipi Düz Pimler-Yarıklı, Ağır Hizmet Tipi ile İlgili Tebliğ (TS EN ISO 8752) (No: MSG-MS-2012/32)

06.Kasım.2012- 2012 Yılı Eylül Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

06.Kasım.2012- 2012 Yılı Eylül Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

06.Kasım.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

04.Kasım.2012- 2012/3834 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.Kasım.2012- 2012/3896 Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Kasım.2012- 2012/3878 Borçlanma Araçlarının İhraç Limitlerine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

03.Kasım.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

02.Kasım.2012- 2012/3782 Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Ulusal Yönetimi Lehine Filistin Kurtuluş Örgütü Arasındaki Geçici Serbest Ticaret Anlaşması ile Kurulan Ortak Komite’nin Anlaşma’ya Ek ‘Menşeli Ürünler’ Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin 2/2010 Sayılı Kararı’nın Onaylanması Hakkında Karar

02.Kasım.2012- 2012/3787 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nin İşleyiş Esaslarına Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

02.Kasım.2012- 2012/3819 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 2012-2013-2014 Yılları İçin Kültür Alanında Değişim Programının Onaylanması Hakkında Karar

02.Kasım.2012- 2012/3828 Türkiye-Ukrayna Hükümetlerarası Ticari ve Ekonomik İşbirliği Komisyonu VIII. Dönem Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

02.Kasım.2012- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yatırım Programında Yer Alan Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatiflerinin Kredi Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02.Kasım.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

01.Kasım.2012- 2012/3833 Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

01.Kasım.2012- Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01.Kasım.2012- İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/60)

01.Kasım.2012- İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/61)

01.Kasım.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri