KASIM 2011 AYI MEVZUAT İNDEKSİ

 Ekim 2011 ve önceki aylar Mevzuat değişiklikleri için Resmi Gazete Bölümüne Bakınız

 

 

30.Kasım.2011 (1. Mükerrer) - 2011/2469 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığınca Temsil Edilen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kırgız Cumhuriyeti Maliye Bakanlığınca Temsil Edilen Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Hibe Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar30.Kasım.2011- 2011/2437 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Petrol Alanında İşbirliği Protokolü’nün Onaylanması Hakkında Karar

30.Kasım.2011- 2011/2441 Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi’nin Onaylanması Hakkında Karar

30.Kasım.2011- 2011/2450 Dünya Bankası Grubu İçerisinde Yer Alan Çok Taraflı Yatırım Garanti Kurumu (MIGA) Tarafından Ülkemizde Yatırım Yapacak Yatırımcılara Sağlanacak Garantilerin Türkiye Tarafından Onaylanmasına İlişkin Esasları Kapsayan 4/10/1990 Tarihli Belgenin Yenilenmesi Amacıyla Hazırlanan Mektubun Onaylanması Hakkında Karar

30.Kasım.2011- 2011/2460 2011 Yılı Yatırım Programının Düzeltilmesi Hakkında Karar

30.Kasım.2011- Arıcılık Yönetmeliği

30.Kasım.2011- Vakıflar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.Kasım.2011- Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca Verilecek İdari ve Mali Destekler Hakkında Yönetmelik

30.Kasım.2011- 2011 Yılı Ekim Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

30.Kasım.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

29.Kasım.2011- 6249 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

29.Kasım.2011- 6251 Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

29.Kasım.2011- 2011/2410 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik, Hizmet, Hususi ve Resmi Pasaport Hamilleri İçin Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

29.Kasım.2011- 2011/2385 Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

29.Kasım.2011- 2011/2408 Ulusal ve Resmi Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29.Kasım.2011- Askeri Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29.Kasım.2011- Askeri Kadroların ve Ordu Mallarının Denetimine İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

29.Kasım.2011- TEDAŞ Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Kadrolu Personel Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

29.Kasım.2011- Devlet Malzeme Ofisi Satınalma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29.Kasım.2011- Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkında Tebliğ (Seri No: 6)

29.Kasım.2011- Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair 195 Sayılı Kanun Uyarınca Yayınlanacak İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Mevkuteler Hakkında 15 Şubat 1977 Tarihli ve 67 sayılı Genel Kurul Kararının 79 uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Genel Kurul Kararı (No: 194)

29.Kasım.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

27.Kasım.2011- 2011/2395 Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2011 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

27.Kasım.2011- 2011/2400 Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

27.Kasım.2011- 2011/2466 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

27.Kasım.2011- Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

26.Kasım.2011- Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun Maliye Bakanlığı ile İlgilendirilmesine Dair Tezkere

26.Kasım.2011- Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.Kasım.2011- Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.Kasım.2011- Danıştay Üçüncü Dairesine Ait Karar (E:;K:)

26.Kasım.2011- Danıştay Üçüncü Dairesine Ait Karar (E:;K:)

26.Kasım.2011- Danıştay Üçüncü Dairesine Ait Karar (E:;K:)

26.Kasım.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ile Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

25.Kasım.2011- Bitkisel Gıda ve Yemin İhracatında Sağlık Sertifikası Düzenlenmesi ve İhracattan Geri Dönen Ürünler İçin Uygulama Yönetmeliği

25.Kasım.2011- Bitkisel Üretimde Kullanılan Bitki Koruma Ürünlerinin Kayıtlarının Tutulması ve İzlenmesi Hakkında Yönetmelik

25.Kasım.2011- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında Çalıştırılacak Yerli ve Yabancı Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik

25.Kasım.2011- Görev Dağılımı ile İlgili 2011/20 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

25.Kasım.2011- Taşınabilir, Sarılmış Kompozit Gaz Tüpleri ile İlgili Tebliğ (TS EN 14427-TS EN 12245) (No: MSG-MS-2011/15)

25.Kasım.2011- Güneydoğu Anadolu Projesi Eylem Planı Kapsamındaki İllerde Süt Sığırcılığı Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2011/49)

25.Kasım.2011- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 23/11/2011 Tarihli ve 4465 Sayılı Kararı

25.Kasım.2011- Danıştay Onikinci Dairesine Ait Karar

25.Kasım.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ile Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

24.Kasım.2011- Gençlik ve Spor Şûraları Yönetmeliği

24.Kasım.2011- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/124)

24.Kasım.2011- 2011 Yılı Ekim Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

24.Kasım.2011- 2011 Yılı Ekim Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

24.Kasım.2011- 2011 Yılı Ekim Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

24.Kasım.2011- 2011 Yılı Ekim Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

24.Kasım.2011- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

24.Kasım.2011- Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

24.Kasım.2011- Devlet Muhasebesi Standardı 22 (DMS 22) Genel Yönetime İlişkin Mali Bilgilerin Açıklanması

24.Kasım.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ile Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

23.Kasım.2011- Tütün Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Birimleri Hakkında Yönetmelik

23.Kasım.2011- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

23.Kasım.2011- Oryantiring Hakem Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

23.Kasım.2011- Oryantiring Müsabaka Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

23.Kasım.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ile Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

22.Kasım.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ile Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

20.Kasım.2011- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/122)

20.Kasım.2011- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/123)

19.Kasım.2011- 2011/2378 Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar

19.Kasım.2011- İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Frenleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde (93/14/AT) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.Kasım.2011- Tarım veya Orman Traktörlerini Tahrik Etmek Üzere Tasarlanan Motorlardan Çıkan Gaz Emisyonları ve Parçacık Kirleticilere Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde (2000/25/AT) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.Kasım.2011- Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.Kasım.2011- Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.Kasım.2011- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav, Atama, Yetiştirilme, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

19.Kasım.2011- İletim Sistemi Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

19.Kasım.2011- İletim Sistemi İşletim Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

19.Kasım.2011- Piyasa İşletim Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

19.Kasım.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

18.Kasım.2011 (1. Mükerrer) - 2011/2379 Türkiye Cumhuriyeti Orman ve Su İşleri Bakanlığı Tarafından Yürütülmekte Olan Orman Rehabilitasyonu, Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Otlak Islahı ve Orman Yangınlarıyla Mücadele Faaliyetlerinin Desteklenmesi Amacıyla Türkiye Cumhuriyeti ile Fransız Kalkınma Ajansı Arasında 27 Ekim 2011 Tarihinde İmzalanan 150 Milyon Avro Tutarındaki Krediye İlişkin Anlaşmanın İmza Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar

18.Kasım.2011- Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18.Kasım.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

17.Kasım.2011- 2011/2365 Çocuklarla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Beyan ile Onaylanması Hakkında Karar

17.Kasım.2011- 2011/2376 Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

17.Kasım.2011- 2011/2382 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

17.Kasım.2011- 2011/2373 Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.Kasım.2011- Ecza Depoları ve Ecza Depolarında Bulundurulan Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.Kasım.2011- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 410)

17.Kasım.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

16.Kasım.2011- Ev ve Süs Hayvanları Satış, Barınma ve Eğitim Yerlerinin Kuruluş, Açılış, Ruhsat, Çalışma ve Denetlenme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

16.Kasım.2011- Ev ve Süs Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma ve Eğitim Yerleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.Kasım.2011- Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

16.Kasım.2011- SCA Belgelendirme ve Özel Eğitim Hizmetleri Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2011/20)

16.Kasım.2011- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/119)

16.Kasım.2011- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/11, K: 2011/93 Sayılı Kararı (3/6/2007 Tarihli ve 5684 Sayılı Kanun ile İlgili)

16.Kasım.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

15.Kasım.2011- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/121)

15.Kasım.2011- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/75, K: 2011/42 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı (29/6/2001 Tarihli ve 4708 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 30/6/2004 Tarihli ve 5205 Sayılı Kanun ile İlgili)

15.Kasım.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

13.Kasım.2011- Türk Standartları Enstitüsü’nün Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (2009/23/AT-eski 90/384/AT) Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (No: MSG-2011/18)

12.Kasım.2011- 6242 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Brezilya Federatif Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında Karşılıklı İdari Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

12.Kasım.2011- 6243 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

12.Kasım.2011- 6244 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Brezilya Federatif Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

12.Kasım.2011- 6245 Türkiye-Azerbaycan Uzun Vadeli Ekonomik ve Ticari İşbirliği Programı ve İcra Planının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

12.Kasım.2011- 6246 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Planlama Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

12.Kasım.2011- 6247 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gençlik Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

12.Kasım.2011- 6248 Çok Taraflı Yatırım Garanti Kuruluşu Sözleşmesinin Maddelerinde Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

12.Kasım.2011- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav, Atama, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

12.Kasım.2011- Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliği

12.Kasım.2011- Fındık Lisanslı Depo Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.Kasım.2011- Hububat, Baklagiller ve Yağlı Tohumlar Lisanslı Depo Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.Kasım.2011- Lisanslı Depoculuk Tazmim Fonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.Kasım.2011- Pamuk Lisanslı Depo Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.Kasım.2011- Yetkili Sınıflandırıcıların Lisans Alma, Faaliyet ve Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.Kasım.2011- Zeytinyağı Lisanslı Depo Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.Kasım.2011- Zeytin Lisanslı Depo Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.Kasım.2011- Ordu Evleri, Askeri Gazinolar ve Sosyal Tesisler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.Kasım.2011- Doğu Anadolu Projesi Kapsamındaki İllerde Etçi ve Kombine Irklarla Kurulacak Damızlık Sığır İşletmesi Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2011/48)

12.Kasım.2011- Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2011/50)

12.Kasım.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

11.Kasım.2011- 2011/2033 Ham Petrol ve Jet Yakıtının Türkiye Üzerinden Karayolu veya Demiryolu ile Taşınmasına İlişkin Karar

11.Kasım.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

10.Kasım.2011 (1. Mükerrer) - 2011/2368 Beşeri İlaçların Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

05.Kasım.2011- 2011/2285 Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ve Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Arasında Türk Kara Kuvvetleri İrtibat Subayları ve ABD Kara Kuvvetleri İrtibat Subaylarına İlişkin Anlaşma Muhtırası’nın Onaylanması Hakkında Karar

05.Kasım.2011- Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05.Kasım.2011- Kalkınma Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

05.Kasım.2011- Bankaların Destek Hizmeti Almalarına İlişkin Yönetmelik

05.Kasım.2011- Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğ (No: MHG/2011-04)

05.Kasım.2011- Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

05.Kasım.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

04.Kasım.2011- Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.Kasım.2011- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/120)

04.Kasım.2011- Elektronik Gümrük İşlemleri Acil Durum Tebliği (Seri No: 1)

04.Kasım.2011- Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 13)

04.Kasım.2011- Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2011/15)

04.Kasım.2011- Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: I, No: 44)

04.Kasım.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

03.Kasım.2011 (1. Mükerrer) - Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve Vücut Dışında Kullanılan (İn Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği Kapsamında Türk Standardları Enstitüsünün Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ

03.Kasım.2011 (1. Mükerrer) - Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ

03.Kasım.2011- 2011/2346 Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Kosova Cumhuriyeti Güvenlik Kuvveti Bakanlığı Arasında Askeri Eğitim İş Birliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

03.Kasım.2011- Sosyal Güvenlik Kurumları Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Kasım.2011- Gelir İdaresi Başkanlığı Personeli Yer Değiştirme Yönetmeliği

03.Kasım.2011- İller Bankası Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

03.Kasım.2011- İller Bankası Personel Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

03.Kasım.2011- Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Kasım.2011- Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Kasım.2011- Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Kasım.2011- Kamu İktisadi Teşebbüslerinde 2011 Yılında Uygulanacak Ücretlerin Tespitine İlişkin Tebliğ (No: 2011/2)

03.Kasım.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

02.Kasım.2011 (1. Mükerrer) - KHK/661 Avrupa Birliği Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname

02.Kasım.2011 (1. Mükerrer) - KHK/662 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname

02.Kasım.2011 (1. Mükerrer) - KHK/663 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

02.Kasım.2011 (1. Mükerrer) - KHK/664 Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

02.Kasım.2011 (1. Mükerrer) - KHK/665 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname

02.Kasım.2011 (1. Mükerrer) - KHK/666 Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname

02.Kasım.2011- KHK/656 Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

02.Kasım.2011- KHK/657 Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname

02.Kasım.2011- KHK/658 Türkiye Su Enstitüsünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

02.Kasım.2011- KHK/659 Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname

02.Kasım.2011- KHK/660 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

02.Kasım.2011- İller Bankası Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

02.Kasım.2011- İller Bankası Yapı Denetim Hizmetleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

02.Kasım.2011- İller Bankası Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

02.Kasım.2011- İller Bankası Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

02.Kasım.2011- Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02.Kasım.2011- Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

02.Kasım.2011- Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02.Kasım.2011- Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2011/14)

02.Kasım.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

01.Kasım.2011 (1. Mükerrer) - KHK/655 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

01.Kasım.2011- 2011/2354 Güneydoğu Avrupa Kanun Uygulama Merkezi Sözleşmesi’nin Onaylanması Hakkında Karar

01.Kasım.2011- Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 22)

01.Kasım.2011- İhraçcıların Muafiyet Şartlarına ve Kurul Kaydından Çıkarılmalarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: IV, No: 55)

01.Kasım.2011- Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VII, No: 41)

01.Kasım.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri