KASIM 2008 Ayı Mevzuat İndeksi

 

 EKİM 2008 ve önceki aylar Mevzuat değişiklikleri için Resmi Gazete Bölümüne Bakınız

 

 30.11.2008 -Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 30.11.2008 -Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 30.11.2008 -Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Sicil Amirleri Yönetmeliği

 30.11.2008 -Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği

 29.11.2008 -Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 29.11.2008 -Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 29.11.2008 -Benzin Türlerinin Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi Kaynaklardan Temini ve Piyasaya Arzına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Akaryakıt Seri No: 12)

 29.11.2008 -Motorin Türlerinin Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi Kaynaklardan Temini ve Piyasaya Arzına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Akaryakıt Seri No: 13)

 29.11.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

 28.11.2008 -5815 Kuzey Atlantik Antlaşmasına Hırvatistan Cumhuriyetinin Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

 28.11.2008 -Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 28.11.2008 -Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik

 28.11.2008 -Tahsilat Genel Tebliği Seri: B Sıra No: 5

 28.11.2008 -Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler (No: 107-123)

 28.11.2008 -Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik ile İlgili

 28.11.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

 27.11.2008 - 5816 Kuzey Atlantik Antlaşmasına Arnavutluk Cumhuriyetinin Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

 27.11.2008 - 2008/14358 Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Sağlanan Krediye İlişkin Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar

 27.11.2008 - Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 27.11.2008 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

22.11.2008 -5811 Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun

 22.11.2008 -Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 22.11.2008 -Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Alacaklarının Takip ve Tahsiline İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 22.11.2008 -Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü ve Hissedarı Olduğu Anonim Şirketlerde Görev Yapan Personelin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 22.11.2008 -Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 17)

 22.11.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

21.11.2008 -Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Esaslarına Dair Yönetmelik

 21.11.2008 -Çevre Denetimi Yönetmeliği

 21.11.2008 -Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 21.11.2008 -Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 21.11.2008 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/81)

 21.11.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

20.11.2008 -Beşinci Dünya Su Forumunun Organizasyonu ve Sekretaryasının Harcama, İhale Usul ve Esasları ile Tasfiyesine Dair Yönetmelik

 20.11.2008 -Telekomünikasyon Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 20.11.2008 -Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 3)

 20.11.2008 -Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 387)

 20.11.2008 -2008 Yılı Ekim Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

 20.11.2008 -2008 Yılı Ekim Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

 20.11.2008 -2008 Yılı Ekim Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

 20.11.2008 -2008 Yılı Ekim Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

 20.11.2008 -Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

 20.11.2008 -Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

 20.11.2008 -Anayasa Mahkemesinin E: 2005/68, K: 2008/102 Sayılı Kararı (4/4/2001 Tarihli ve 4634 Sayılı Kanun ile İlgili)

 20.11.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

 19.11.2008 -Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 19.11.2008 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/80)

 19.11.2008 -Anayasa Mahkemesinin E: 2006/101, K: 2008/126 Sayılı Kararı (22/5/2003 Tarihli ve 4857 Sayılı Kanun ile İlgili)

 19.11.2008 -Anayasa Mahkemesinin E: 2008/64, K: 2008/129 Sayılı Kararı (17/7/1964 Tarihli, 506 Sayılı ve 2/9/1971 Tarihli, 1479 Sayılı Kanunlar ile İlgili)

 19.11.2008 -Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar

 19.11.2008 -Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar

 19.11.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

18.11.2008 - Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği

 18.11.2008 - Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik

 18.11.2008 - Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 18.11.2008 - Gümrük Müsteşarlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 18.11.2008 - Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kimya Mühendisleri Odası Serbest Kimya Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliği

 18.11.2008 - Anayasa Mahkemesinin E: 2008/34, K: 2008/25 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı (6/3/2008 Tarihli ve 5747 Sayılı Kanun ile İlgili)

 18.11.2008 - Anayasa Mahkemesinin E: 2008/39, K: 2008/134 Sayılı Kararı (31/7/2003 Tarihli ve 4969 Sayılı Kanun ile İlgili)

 18.11.2008 - Anayasa Mahkemesinin E: 2008/26, K: 2008/147 Sayılı Kararı (4/4/1990 Tarihli ve 3621 Sayılı Kanun ile İlgili)

 18.11.2008 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

14.11.2008 - 2008/14255 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

14.11.2008 - 2008/14265 Tütün Üretiminden Vazgeçip Alternatif Ürün Yetiştiren Üreticilerin Desteklenmesine Dair Karar

14.11.2008 - 2008/14266 Tarımsal Faaliyette Kullanılan Mazot ve Kimyevi Gübre İçin Çiftçilere 2009 Yılında Alan Bazlı Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Karar

14.11.2008 - 2008/14267 Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Katılım Desteğine Dair Karar

14.11.2008 - 2008/14268 Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması Programını Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesine İlişkin Karar

14.11.2008 - Devlet Malzeme Ofisi Mal Alımları Denetim, Muayene ve Tesellüm Yönetmeliği

14.11.2008 - Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Devlet Malzeme Ofisinden Yapacakları Mal ve Malzeme Taleplerine İlişkin Yönetmelik

14.11.2008 - Devlet Malzeme Ofisi Basım Müessesesi Müdürlüğü Satınalma Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

14.11.2008 - Devlet Malzeme Ofisi Basım Müessesesi Müdürlüğü Satış Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

14.11.2008 - Devlet Malzeme Ofisi Satınalma Yönetmeliği

14.11.2008 - Devlet Malzeme Ofisi Satış Yönetmeliği

14.11.2008 - Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tarife ve Talimat

14.11.2008 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

13.11.2008 - 2008/14272 22/7/2006 Tarihli ve 2006/10731 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

13.11.2008 - Sinema Filimlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13.11.2008 - Anayasa Mahkemesinin E: 2005/28, K: 2008/122 Sayılı Kararı (13/6/1952 Tarihli ve 5953 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 4/1/1961 Tarihli ve 212 Sayılı Kanun ile İlgili)

13.11.2008 - Anayasa Mahkemesinin E: 2008/66, K: 2008/131 Sayılı Kararı (19/10/2005 Tarihli ve 5411 Sayılı Kanun ile İlgili)

13.11.2008 - Anayasa Mahkemesinin E: 2008/1 (Siyasi Parti Kapatma), K: 2008/2 Sayılı Kararı Eki

13.11.2008 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

12.11.2008 - 2008/14257 Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Müsteşarlığı ile Rusya Federasyonu Federal Gümrük Servisi Arasında Gümrük İşlemlerinin Basitleştirilmesine İlişkin Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar

12.11.2008 - 2008/14254 Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar Hakkında Karar

12.11.2008 - 2008/14229 Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

12.11.2008 - 2008/14247 Muhasebe Yetkililerinin Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.11.2008 - Subay Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.11.2008 - Astsubay Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.11.2008 - Uzman Erbaş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.11.2008 - Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Edinimine İlişkin Yönetmelik

12.11.2008 - Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik

12.11.2008 - Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüpleri Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.11.2008 - Gecekondu Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.11.2008 - Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.11.2008 - Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.11.2008 - Elektrik Piyasası Dağıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.11.2008 - Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.11.2008 - Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.11.2008 - Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.11.2008 - Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.11.2008 - Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.11.2008 - Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.11.2008 - Elektrik Piyasasında Dağıtım Sisteminde Sunulan Elektrik Enerjisinin Tedarik Sürekliliği Ticari ve Teknik Kalitesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.11.2008 - Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.11.2008 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

11.11.2008 - Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Mahkemelerce Alınacak Tanık Koruma Tedbirlerine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

11.11.2008 - Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmelik

11.11.2008 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

09.11.2008 -  Rüzgâr Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularının Teknik Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08.11.2008 - Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği

08.11.2008 - Para Piyasası Nakit İşlemleri Aracılığı ile Sağlanacak Finansman Hakkında Yönetmelik

08.11.2008 - Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08.11.2008 - İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/79)

08.11.2008 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

07.11.2008 - 2008/14221 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Çevre ve Orman Bakanlığı ile Kosova Geçici Özyönetim Kurumları (Çevre ve Mekansal Planlama Bakanlığı) Adına Görev Yapan Birleşmiş Milletler Kosova Geçici Yönetimi Arasında Çevre Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

07.11.2008 - Anayasa Mahkemesinin E: 2005/73, K: 2008/59 Sayılı Kararı (6/6/2002 Tarihli ve 4760 Sayılı Kanun ile İlgili)

07.11.2008 - Anayasa Mahkemesinin E: 2005/10, K: 2008/63 Sayılı Kararı (24/11/2004 Tarihli ve 5258 Sayılı Kanun ile İlgili)

07.11.2008 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

06.11.2008 - Güzel Sanatlar Eğitimi Yönetmeliği

06.11.2008 - Yurt Dışında Geçen Sürelerin Borçlandırılması ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik

06.11.2008 - Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

06.11.2008 - Türkiye Bilardo Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

06.11.2008 - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 4/11/2008 Tarihli ve 2875 Sayılı Kararı

06.11.2008 - Anayasa Mahkemesinin E: 2002/45, K: 2008/109 Sayılı Kararı (8/6/1949 Tarihli ve 5434 ve 1101 Sayılı Kanunlarla İlgili)

06.11.2008 - Anayasa Mahkemesinin E: 2004/9, K: 2008/112 Sayılı Kararı (2/9/1971 Tarihli ve 1479, 4956, 2654 ve 3165 sayılı Kanunlarla İlgili)

06.11.2008 - Anayasa Mahkemesinin E: 2005/138, K: 2008/124 Sayılı Kararı (4/1/2002 Tarihli ve 4734 Sayılı Kanun ile İlgili)

06.11.2008 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

05.11.2008 -  Emniyet Teşkilatı Bomba İmha Tazminatının Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

05.11.2008 -  Enerji Desteğinin Uygulanmasına İlişkin 2008/1 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2008/2)

05.11.2008 -  Anayasa Mahkemesinin E: 2005/5, K: 2008/93 Sayılı Kararı (3/5/1985 Tarihli ve 3194 Sayılı Kanun ile İlgili)

05.11.2008 -  Anayasa Mahkemesinin E: 2004/34, K: 2008/94 Sayılı Kararı (2/9/1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 24/7/2003 Tarihli ve 4956 Sayılı Kanun ile İlgili)

05.11.2008 -  Anayasa Mahkemesinin E: 2005/17, K: 2008/95 Sayılı Kararı (17/7/1964 Tarihli ve 506 Sayılı Kanun ile İlgili)

05.11.2008 -  Anayasa Mahkemesinin E: 2004/15, K: 2008/98 Sayılı Kararı (17/7/1964 Tarihli ve 506 Sayılı Kanun ile İlgili)

05.11.2008 -  Anayasa Mahkemesinin E: 2005/26, K: 2008/105 Sayılı Kararı (22/11/2001 Tarihli ve 4721 Sayılı Kanun ile İlgili)

05.11.2008 -  Anayasa Mahkemesinin E: 2004/5, K: 2008/111 Sayılı Kararı (2/9/1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 25/8/1999 Tarihli ve 4447 Sayılı Kanun ile İlgili)

05.11.2008 -  Anayasa Mahkemesinin E: 2004/55, K: 2008/118 Sayılı Kararı (13/4/1994 Tarihli ve 3984 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 15/5/2002 Tarihli ve 4756 Sayılı Kanun ile İlgili)

05.11.2008 -  Anayasa Mahkemesinin E: 2004/92, K: 2008/119 Sayılı Kararı (26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Kanun ile İlgili)

05.11.2008 -  Anayasa Mahkemesinin E: 2003/94, K: 2008/123 Sayılı Kararı (1/3/1926 Tarihli ve 765 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 11/6/1936 Tarihli ve 3038 Sayılı Kanun ile İlgili)

05.11.2008 -  T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

04.11.2008 - 2008/14232 Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.11.2008 - Şans Oyunları Lisansının Verilmesi, Lisansa Konu Faaliyetlerin Düzenlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.11.2008 - Bitkisel Üretimde Kullanılan Kimyasalların Kayıt Altına Alınması ve İzlenmesi Hakkında Yönetmelik

04.11.2008 - Meyve/Asma Fidan ve Üretim Materyali Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.11.2008 - Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 16)

04.11.2008 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

03.11.2008 - Petrol Tankerlerinin Çift Cidar veya Eşdeğer Tasarım Şartlarının Uygulama Esasları ve Kabotajda Çalışan Petrol Tankeri Operasyonlarının Emniyetli Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik

02.11.2008 - Emniyet Genel Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü/Büro Amirliği Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02.11.2008 - Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02.11.2008 - Yurtiçi ve Yurtdışı Acele Posta Servisi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02.11.2008 - 2008 Yılı Eylül Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

02.11.2008 - 2008 Yılı Eylül Ayında Yabancı Sermayeli Firmaların Yatırımları İçin Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

01.11.2008 -2008/14202 Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01.11.2008 -Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasına İlişkin Eur.1 Dolaşım Sertifikaları Yönetmeliği

01.11.2008 -Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Meyer Yönetim ve Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti.'nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: YİG-15/2008-05)

01.11.2008 -Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği-Kalite ve Çevre Kurulu İktisadi İşletmesinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: YİG-15/2008-06)

01.11.2008 -Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Türk Standartları Enstitüsünün Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: YİG-15/2008-07)

01.11.2008 -Seri: V, No: 68 Sayılı Aracı Kurumlarda Uygulanacak İç Denetim Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 106)

01.11.2008 -Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 31/10/2008 Tarihli ve 2867 Sayılı Kararı

01.11.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları