KASIM 2005 Ayı - Mevzuat indeksi

 Ekim 2005 ve önceki aylar Mevzuat değişiklikleri için Resmi Gazete Bölümüne Bakınız

30.11.2005 - Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

30.11.2005 - Anayasa Mahkemesinin, 18/11/2005 Tarihli ve 25997 Sayılı Resmî Gazete'nin 71 inci Sayfasında Yayımlanan E: 2004/100, K: 2005/16 Sayılı Kararı ile İlgili DÜZLTME

30.11.2005 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

29.11.2005 - Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29.11.2005 - Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazlara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29.11.2005 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

28.11.2005 - 2005 Yılı Ekim Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Listesi

28.11.2005 - 2005 Yılı Ekim Ayında Verilen Belgeler ve Yararlandırılan Teşvik Unsurları Listesi

27.11.2005 - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve İş Konseyleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

27.11.2005 - Alan Yönetimi ile Anıt Eser Kurulunun Kuruluş ve Görevleri ile Yönetim Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

26.11.2005 - Hazine Garantileri Verilmesi, İzlenmesi, Bütçeleştirilmesi ve Raporlanmasına İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.11.2005 - İcra Müdür ve Yardımcılarının Sınav, Mülakat, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.11.2005 - Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği (76/464/AB)

26.11.2005 - Anayasa Mahkemesinin E: 2004/54 (6245 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 4969 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2005/24 Sayılı Kararı

26.11.2005 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

25.11.2005 - Belediye Meclislerinin Çalışma Usulüne Dair Belediye Kanununun 59 uncu Maddesine Tevfikan Tanzim Edilen Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yönetmelik

25.11.2005 - Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Kapsam Dışı Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25.11.2005 - Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25.11.2005 - Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliği

25.11.2005 - Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25.11.2005 - İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/58)

25.11.2005 - Yurt Dışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2005/4)

25.11.2005 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

24.11.2005 - Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Kontrolörlüğü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.11.2005 - Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü Kontrolörleri Atama, Görev ve Yetki Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.11.2005 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

23.11.2005 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

22.11.2005 - 5432 Bilgi Edinme Hakkı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

22.11.2005 - Bazı Sigorta Branşlarının Adlarının Değiştirilmesi Hakkında Tebliğ

22.11.2005 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

21.11.2005 - Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

21.11.2005 - Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

20.11.2005 - İller Bankası Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

20.11.2005 - İçmesuyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik (79/869/AB ile değişik 75/440/AB)

19.11.2005 - 2005/9588 Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Satınalma-Satma,Yapma-Yaptırma, Kiralama ve Kiraya Verme İşlerine Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.11.2005 - Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

19.11.2005 - Sayıştay Yönetim Mensuplarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.11.2005 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

18.11.2005 - 5429 Türkiye İstatistik Kanunu

18.11.2005 - 5431 Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

18.11.2005 - 2005/9592 Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Şirketlerinin Kurulmasına İlişkin Usul ve Esaslar ile Sıvılaştırılmış Petrol Gazı Dağıtım ve Pazarlama Şirketlerinin Kurulmasına İlişkin Usul ve Esasların Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar

18.11.2005 - 2005/9617 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik

18.11.2005 - Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)

18.11.2005 - Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 96)

18.11.2005 - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 353)

18.11.2005 - Anayasa Mahkemesinin E: 2004/100 (1632 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 5080 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2005/16 Sayılı Kararı

18.11.2005 - Anayasa Mahkemesinin E: 2001/323 (2918 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 4199 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2005/31) Sayılı Kararı

18.11.2005 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

17.11.2005 - 2005/9570 Türkiye Cumhuriyeti ve Haşimi Ürdün Krallığı Arasında İmzalanan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

17.11.2005 - Gümrük Laboratuvarları Tahlil Metotları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.11.2005 - 2005 Yılı Ekim Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

17.11.2005 - 2005 Yılı Ekim Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

17.11.2005 - 2005 Yılı Ekim Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

17.11.2005 - 2005 Yılı Ekim Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

17.11.2005 - Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

17.11.2005 - Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

17.11.2005 - Anayasa Mahkemesinin E: 2004/36 (1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile İlgili), K: 2004/92 Sayılı Kararı

17.11.2005 - Anayasa Mahkemesinin E: 2004/28 (4922 Sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun ile İlgili), K: 2005/34 Sayılı Kararı

17.11.2005 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

15.11.2005- Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Başbakanlık Personeli Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.11.2005- Türk Hava Sahasında Uçuş Yapan Türk ve Yabancı Sivil Hava Araçlarının Yaptırması Gereken Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası Yönetmeliği

15.11.2005- Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması Programını Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesine ve Bu Üreticilere Teknik Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik

15.11.2005- Denizcilik Müsteşarlığı Denizcilik Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ile Denizcilik Uzmanlığı Yeterlik Sınavı ve Denizcilik Uzmanlarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.11.2005- Telekomünikasyon Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.11.2005- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 352)

15.11.2005- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

12.11.2005-  5430 Kısıtlayıcı Ticari Uygulamaların Kontrolü İçin Çok Taraflı Olarak Kararlaştırılan Adil İlkeler ve Kurallar Bütününün Tüm Yönlerini Gözden Geçirme Konusundaki 5. BM Konferansıyla İlgili Düzenlemeler Hakkında Birleşmiş Milletler ve Türk Hükümeti Arasındaki Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

12.11.2005-  Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

12.11.2005-  Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıfların İş ve İşlemlerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

12.11.2005-  T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

11.11.2005-  2005/9543 Hazineye, Katma Bütçeli Kuruluşlara, Belediyelere veya İl Özel İdarelerine Ait Arazi veya Arsaların Gerçek veya Tüzel Kişilere Bedelsiz Devrine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11.11.2005-  Vakıflar Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

11.11.2005-  Özürlüler İdaresi Başkanlığı Özürlüler Uzman Yardımcısı ve Özürlüler Uzmanı Sınavı, Yetiştirilmeleri, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

11.11.2005-  Ulusal Müze Başkanlıklarının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik

11.11.2005-  Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

11.11.2005-  T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

10.11.2005-  2005/9585 Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10.11.2005-  Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Kayda Alınmasına Dair Usul ve Esaslar ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmelik

10.11.2005-  2004/6 Sayılı Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2005/3)

10.11.2005-  T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

09.11.2005-  5428 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun

09.11.2005-  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.11.2005-  Borçlanma Maliyetlerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 23) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 9)

09.11.2005-  T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

08.11.2005-  4046 Sayılı Kanun Kapsamında Danışmanlık Hizmetleri İhalelerinde Uygulanacak Esas ve Usullere İlişkin Yönetmelik ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görev Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

08.11.2005-  Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim, Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliği

08.11.2005-  T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

07.11.2005-  2005/9563 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

07.11.2005-  Ordu Evleri, Askeri Gazinolar ve Sosyal Tesisler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

07.11.2005-  Sertifikalı Tohumluk ve Fidan Desteği ile Patates Siğili Görülen Alanlarda Alternatif Ürün Desteği Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

06.11.2005-  5416 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Çevre Koruma Alanında İkili İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

06.11.2005-  5417 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Oman Sultanlığı Hükümeti Arasında Çevre Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

06.11.2005-  5418 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Çevre Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

06.11.2005-  5419 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

06.11.2005-  5420 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

06.11.2005-  5421 A400M Uçağının Geliştirilmesi,Üretimi ve Başlangıç Desteğine İlişkin Tek Aşamalı Bir Programda İşbirliği Konusunda Mutabakat Muhtırası ile A400M Uçağının İşbirliği İçerisinde Geliştirilmesi, Üretimi Evresi ve Başlangıç Desteğine İlişkin A400M Program Üst Kurulu Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

06.11.2005-  5422 Viyana ve Paris Sözleşmelerinin Uygulanmasına İlişkin Ortak Protokolun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

06.11.2005-  5423 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

06.11.2005-  5424 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Çevre ve Orman Bakanlığı ile Kosova Geçici Özyönetim Kurumları (Çevre ve Mekansal Planlama Bakanlığı) Adına Görev Yapan Birleşmiş Milletler Kosova Geçici Yönetimi Arasında Çevre Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

06.11.2005-  5425 Müşterek Taarruz Uçağı Sistem Geliştirme ve Gösterimi İçin İşbirliği Çerçevesi ile İlgili Mutabakat Muhtırası ve Buna İlişkin Tamamlayıcı Anlaşma,Malî Yönetim Usulleri Dokümanı ve Ek Mektupların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

06.11.2005-  5426 Gümrük Rejimlerinin Basitleştirilmesi ve Uyumlaştırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme Hakkında Değişiklik Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

06.11.2005-  5427 Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) Devletleri Arasında Anlaşma Çerçevesinde Oluşturulan Türkiye-EFTA Ortak Komitesinin 1/2004 ve 2/2004 Sayılı Kararlarının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

06.11.2005-  Güneydoğu Anadolu Projesi Yüksek Kurulunun Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

02.11.20051. Mükerrer-  2006 Yılı Programı 19 Ekim 2005 Gün ve 25971 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan 17 Ekim 2005 Gün ve 2005/9486 Sayılı 2006 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Ekidir

02.11.2005-  5414 Gıda ve Tarım İçin Bitki Genetik Kaynakları Uluslararası Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

02.11.2005-  5415 Ölüm Cezasının Kaldırılmasını Amaçlayan, Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmeye Ek İkinci İhtiyari Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

02.11.2005-  2005/9558 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

02.11.2005-  Yurt Dışında Görevlendirilecek Memurların Seçim Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02.11.2005-  Havaalanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği (SHY-22) de Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02.11.2005-  Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02.11.2005-  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

02.11.2005-  Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

02.11.2005-  T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

01.11.20051. Mükerrer-  5411 Bankacılık Kanunu

01.11.20051. Mükerrer-  5413 Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ve Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

01.11.2005-  2005/9492 Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01.11.2005-  Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği

01.11.2005-  Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması (TMS 20) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 8)

01.11.2005-  T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları