KASIM 2004 Ayı - Mevzuat indeksi

Ekim 2004 ve önceki aylar Mevzuat değişiklikleri için Resmi Gazete Bölümüne Bakınız

 30.11.2004- 5260 Uluslararası Göç Örgütü Kuruluş Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

 30.11.2004- 5261 Dünya Sağlık Örgütü Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

 30.11.2004- Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Sicil Raporu Vermeye Yetkili Amirler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 30.11.2004- Av ve Yaban Hayvanı Üretme Yeri ve İstasyonları ile Kurtarma Merkezlerinin Kuruluşu, Yönetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik

 30.11.2004- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

 28.11.2004- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 342)

 29.11.2004- Muhasebe Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 29.11.2004- Danıştay Personelinin Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 29.11.2004- Özel Finans Kurumlarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ

 29.11.2004- Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2004/2)

27.11.2004- Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

27.11.2004- Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tarife ve Talimat

27.11.2004- Sektörel Dış Ticaret Şirketleri Statüsüne İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2004/10)

27.11.2004- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

26.11.2004-Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ

26.11.2004-Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 23)

26.11.2004-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

25.11.2004-Kıymetli Madenler Borsasında İşlem Görecek Altın Standardı ve Rafinerileri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

25.11.2004-Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 254)

25.11.2004-2005 Yılı Fuar Takvimi (No: İTG-2004/5)

25.11.2004-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

 24.11.2004- Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaralarının ve Emekli Aylığı Bağlanmasına Esas Alınacak Unsurların Tespiti Hakkında Dış Genelge (No: 148)

24.11.2004- Yeni Türk Lirasına (YTL) Geçiş Nedeniyle Madeni Ufaklık Paraların Tedavülden Kaldırılmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

24.11.2004- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/11 (4949 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2004/93 Sayılı Kararı

24.11.2004- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

23.11.2004- 5253 Dernekler Kanunu

23.11.2004- Anayasa Mahkemesi Kararı

23.11.2004- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

20.11.2004-Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Yurtiçi Satış Yönetmeliği

20.11.2004-Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Yurt İçinde İşe Yerleştirme Hizmeti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20.11.2004-Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 341)

20.11.2004-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

19.11.2004- Türk Medeni Kanununa Göre Kurulan ve Genel Kurulu Olan Vakıfların Genel Kurul Toplantılarına Katılacak Vakıflar Genel Müdürlüğü Temsilcilerine İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

19.11.2004- Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hak kındaki Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.11.2004- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

18.11.2004- İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/53)

18.11.2004- İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/54)

18.11.2004- İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/55)

18.11.2004- İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/56)

18.11.2004- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

17.11.2004- Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

17.11.2004- 17 Sıra Nolu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

17.11.2004- 2004 Yılı Ekim Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

17.11.2004- 2004 Yılı Ekim Ayına Ait Yurt İçi Satış Teslimler ile İlgili Belgelerin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

17.11.2004- 2004 Yılı Ekim Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

17.11.2004- 2004 Yılı Ekim Ayına Ait Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

17.11.2004- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Hakkında Tebliğ

17.11.2004- Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Hakkında Tebliğ

13.11.2004- 5252 Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun

13.11.2004- 5255 İzmir Kentinde Yapılacak Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunları (Universiade) Kanunu

13.11.2004- 5256 Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun

13.11.2004- 5257 Millî Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

13.11.2004- 2004/8061 Gıda Maddelerinin ve Umumi Sağlığı İlgilendiren Eşya ve Levazımın Hususi Vasıflarını Gösteren Tüzükte Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük

13.11.2004- Sinema Filmlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik

13.11.2004- Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13.11.2004- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

12.11.2004- 2004/8057 Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzükte Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük

12.11.2004- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/156 (4771 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2004/98 Sayılı Kararı

12.11.2004- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

11.11.2004- 5254 Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

11.11.2004- İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/52)

11.11.2004- Anayasa Mahkemesinin E: 2001/478 (765 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2004/38 Sayılı Kararı

11.11.2004- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

10.11.2004- Bankaların Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10.11.2004- Özel Finans Kurumlarının Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10.11.2004- Elektrik İletim Sistemi Arz Güvenirliği ve Kalitesi Yönetmeliği

10.11.2004- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 1415 Sayılı Kararı

10.11.2004- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/143 (765 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 2370 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2004/46 Sayılı Kararı

10.11.2004- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

09.11.2004- 2004/8059 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

09.11.2004- Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 20) Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabı

09.11.2004- Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

09.11.2004- Anayasa Mahkemesinin E: 2000/16 (4501 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2000/17 Sayılı Kararı

09.11.2004- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

08.11.2004- Yaban Hayatı Koruma ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları ile İlgili Yönetmelik

07.11.2004-Gemiadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

06.11.2004-5251 Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

06.11.2004-Türk Standardları Enstitüsü Organlar Yönetmeliği

06.11.2004-Anayasa Mahkemesinin E: 2003/86 (4969 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2004/6 Sayılı Kararı

06.11.2004-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

05.11.2004- Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 253)

05.11.2004- İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/51)

05.11.2004- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/9 (4726 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2004/47 Sayılı Kararı

05.11.2004- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/11 (4726/9 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2004/49 Sayılı Kararı

05.11.2004- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

04.11.2004- 2004/8030 İdarelerin Yabancı Ülkelerdeki Kuruluşlarının Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerine İlişkin Esaslar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

04.11.2004- Anayasa Mahkemesinin E: 2000/43 (2918 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 4550 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2004/60 Sayılı Kararı

04.11.2004- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

03.11.2004- Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği

03.11.2004- 2004 Yılı Eylül Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

03.11.2004- 2004 Yılı Eylül Ayına Ait Belgeler ve Yararlandırılan Teşvik Unsurları Hakkında Tebliğ

03.11.2004- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/106 (4811 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2004/59 Sayılı Kararı

03.11.2004- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

02.11.2004- 2004/8032 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oranlarıyla İlgili Karar

02.11.2004- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları