Kasım 2003 Ayı - Mevzuat indeksi

01.11.2003 - Anayasa Mahkemesinin E: 2002/5 (2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu ile İlgili), K: 2003/4 Sayılı Kararı

01.11.2003  - Anayasa Mahkemesinin E: 2003/31 (4839 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile İlgili), K: 2003/12 Sayılı Kararı

01.11.2003 - Anayasa Mahkemesinin E: 2001/383 (4691 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2003/16 Sayılı Kararı

01.11.2003 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

04.11.2003 - 2003/6339 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Yugoslavya Federal Cumhuriyeti Federal Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

04.11.2003 - Bağ-Kur Personel Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yönetmelik

04.11.2003 - Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VII, No: 22)

04.11.2003 - Anayasa Mahkemesinin E: 2002/112, (2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu ile İlgili) K: 2003/33 Sayılı Kararı

04.11.2003 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

05.11.2003 - Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının 91-32/5 Sayılı Tebliğine İlişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesi (Sayı: 2003/3)

05.11.2003 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

06.11.2003 - Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 90)

06.11.2003 - Kamu İhale Kuruluna Ait 56 Adet Karar

06.11.2003 - Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının 91-32/5 Sayılı Tebliğine İlişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesi Sayı: 2003/3 ile İlgili

06.11.2003 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

08.11.2003 - 4993 Kuzey Atlantik Antlaşmasına Romanyanın Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

08.11.2003 - 4994 Kuzey Atlantik Antlaşmasına Slovenya Cumhuriyetinin Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

08.11.2003 - 4995 Kuzey Atlantik Antlaşmasına Letonya Cumhuriyetinin Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

08.11.2003 - 4996 Kuzey Atlantik Antlaşmasına Litvanya Cumhuriyetinin Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

08.11.2003 - 4997 Kuzey Atlantik Antlaşmasına Slovak Cumhuriyetinin Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

08.11.2003 - 4998 Kuzey Atlantik Antlaşmasına Estonya Cumhuriyetinin Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

08.11.2003 - Anayasa Mahkemesinin E: 2000/75 (6831 sayılı Kanun ile İlgili), K: 2002/200 Sayılı Kararı

08.11.2003 - Anayasa Mahkemesinin E: 2001/346 (4638 sayılı Kanun ile İlgili), K: 2003/63 Sayılı Kararı

08.11.2003 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

11.11.2003 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

12.11.2003 - 2003/6316 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında İmzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi'nin Onaylanması Hakkında Karar

12.11.2003 - 2003/6345 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesine Göre Uygulanmakta Olan Gecikme Zammı Nispeti ile İlgili Karar

12.11.2003 - 2003/6345 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesine Göre Uygulanmakta Olan Gecikme Zammı Nispeti ile İlgili Karar

12.11.2003 - Tahsilat Genel Tebliği (Seri No: 429)

12.11.2003 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

13.11.2003 - 2003/6283 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gurcistan Hükümeti Arasnıdaki Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Uygulanmasına İlişkin İdari Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

13.11.2003 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

14.11.2003 - 2004 Yılı Fuar Takvimi (No: İTG-2003/9)

14.11.2003 - Bireysel ve Kurumsal Portföylerin Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirme ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 71)

14.11.2003 - Anayasa Mahkemesinin E: 2003/77 (657 sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 527 Sayılı KHK ile İlgili), K: 2003/81 Sayılı Kararı

14.11.2003 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

15.11.2003 - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

15.11.2003 - Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Miktarlara Yükseltme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: İç Ticaret 2003/4)

15.11.2003 - Anayasa Mahkemesinin E: 2000/24 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2003/15 Sayılı Kararı

15.11.2003 - Anayasa Mahkemesinin E: 2001/16 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2003/16 Sayılı Kararı

15.11.2003 - Anayasa Mahkemesinin E: 2002/10 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2003/17 Sayılı Kararı

15.11.2003 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

16.11.2003 - Anayasa Mahkemesinin E: 2003/20 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2003/14 Sayılı Kararı

16.11.2003 - Anayasa Mahkemesinin E: 2002/17 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2003/18 Sayılı Kararı

16.11.2003 -Anayasa Mahkemesinin E: 2000/13 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2003/19 Sayılı Kararı

17.11.2003 - - Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 91-32/5 Sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2003-32/28)

17.11.2003 - 2003 Yılı Eylül Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

17.11.2003 - 2003 Yılı Eylül Ayına Ait Yabancı Sermayeli Teşvik ve Yatırım İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

17.11.2003 - 2003 Yılı Ekim Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

17.11.2003 - 2003 Yılı Ekim Ayına Ait Yurt İçi Satış Teslimler ile İlgili Belgelerin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

17.11.2003 - 2003 Yılı Ekim Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

17.11.2003 - 2003 Yılı Ekim Ayına Ait Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

17.11.2003 - Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Hakkında Tebliğ

17.11.2003 - Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Hakkında Tebliğ

18.11.2003 - 4999 Orman Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

18.11.2003 - 2003/6399 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve 2925 Sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Sigortalı ve Hak Sahibi Olan Kimselere, Bu Kanunlar Gereğince Bağlanan Gelir ve Aylıkların Ödeme Tarihlerinin Belirlenmesine İlişkin 24/12/2002 Tarihli ve 2002/5001 Sayılı Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

18.11.2003 - 2003/6400 Yaş Çay Üreticilerine 2003 Yılı Ürünü Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

18.11.2003 - Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 84)

18.11.2003 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

19.11.2003- 5000 Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun

19.11.2003 - 2003/6334 Devlet Muhasebesi Genel Yönetmeliği

19.11.2003- Anayasa Mahkemesinin E: 2001/34 (193 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 4444 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2003/2 Sayılı Kararı

19.11.2003 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

20.11.2003 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

21.11.2003 - 5002 İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Özel Öğretim Kurumları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

21.11.2003 - Sigorta Şirketlerinin Gayrimenkul Teminatlarına İlişkin İpotek İşlemleri ile Faaliyetlerine Son Verilmesi ve Tasfiye İşlemlerinin Yürütülmesi Sırasında Teminatların Sigortalı Alacaklarına Tahsis Edilmesine İlişkin Tebliğ (No: 9)

21.11.2003 - Anayasa Mahkemesinin E: 2001/36 (193, 197 ve 1318 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapan 4605 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2003/3 Sayılı Kararı

21.11.2003 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

22.11.2003 - 5003 Karayolları Genel Müdürlüğünce Yapılacak Bölünmüş Yol İnşasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Kanun

22.11.2003- 5004 2003 Mali Yılı Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

22.11.2003- Türkiye Gübre Sanayii A.Ş.'nin (TÜGSAŞ) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

22.11.2003- Kamu İhale Kuruluna Ait 57 Adet Karar

22.11.2003- Anayasa Mahkemesinin E: 1997/45 (765 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 1998/48) Sayılı Kararı

22.11.2003- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

28.11.2003 - Kamu İhale Kuruluna Ait 23 Adet Karar

29.11.2003 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

30.11.2003- Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ (Seri No: 58)