Kasım 2001 Ayı - Mevzuat indeksi

- 2000/467 Sayılı Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2001/30) 1 Kasım 2001- 2000/467 Sayılı Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2001/30)

- Mülga Dış Krediler Kur Farkı Fonu'ndan Kullanılmış Kredilere Uygulanacak Değişken Faiz Oranı Hakkında Tebliğ 1 Kasım 2001- Mülga Dış Krediler Kur Farkı Fonu'ndan Kullanılmış Kredilere Uygulanacak Değişken Faiz Oranı Hakkında Tebliğ

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 1 Kasım 2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- Hampetrol ve Petrol Ürünleri İthalinde Uygulanacak Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (PİGM-2001/5) 2 Kasım 2001 - Hampetrol ve Petrol Ürünleri İthalinde Uygulanacak Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (PİGM-2001/5)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 2 Kasım 2001 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 73) 3 Kasım 2001- Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 73)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 3 Kasım 2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- 2001/3172 Kütlü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi, Kanola ve Zeytinyağı Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine Dair Karar 6 Kasım 2001- 2001/3172 Kütlü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi, Kanola ve Zeytinyağı Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine Dair Karar

2001/3173 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 6 Kasım 2001- 2001/3173 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 6 Kasım 2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- İkrazatçılık Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 9 Kasım 2001- İkrazatçılık Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 9 Kasım 2001- Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Sendika Üye Sayıları ve Her Hizmet Kolunda Yetkili Kamu Görevlileri Sendikaları ve Bunların Bağlı Bulundukları Konfederasyonların Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 9 Kasım 2001- Sendika Üye Sayıları ve Her Hizmet Kolunda Yetkili Kamu Görevlileri Sendikaları ve Bunların Bağlı Bulundukları Konfederasyonların Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

- Kurum İdari Kurulları, Yüksek İdari Kurul, Kamu İşveren Kurulu ve Uzlaştırma Kurulunun Teşkili ile Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik 9 Kasım 2001- Kurum İdari Kurulları, Yüksek İdari Kurul, Kamu İşveren Kurulu ve Uzlaştırma Kurulunun Teşkili ile Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik

- Sosyal Sigortalar Kurulu Başkanlığı Taşınmaz Mallar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 9 Kasım 2001- Sosyal Sigortalar Kurulu Başkanlığı Taşınmaz Mallar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 49 uncu Maddesinin (a) Bendinin Değiştirilmesine İlişkin Yönetmelik 9 Kasım 2001- Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 49 uncu Maddesinin (a) Bendinin Değiştirilmesine İlişkin Yönetmelik

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 9 Kasım 2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001-34) 10 Kasım 2001- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001-34) 

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 10 Kasım 2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- Sermaye Piyasası Kanununa Tabi olan Halka Açık Anonim Ortaklıkların Temettü ve Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri: IV, No: 27) 13 Kasım 2001- Sermaye Piyasası Kanununa Tabi olan Halka Açık Anonim Ortaklıkların Temettü ve Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri: IV, No: 27)

- Hisse Senetlerinin Şekil Şartlarına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: I, No: 28) 13 Kasım 2001- Hisse Senetlerinin Şekil Şartlarına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: I, No: 28)

- Sermaye Piyasasında Konsolide Mali Tablolara ve İştiraklerin Muhasebeleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri: XI, No: 21) 13 Kasım 2001- Sermaye Piyasasında Konsolide Mali Tablolara ve İştiraklerin Muhasebeleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri: XI, No: 21)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 13 Kasım 2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

-2001/3170 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar 14 Kasım 2001-2001/3170 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

- 2000/467 Sayılı Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2001/28) 14 Kasım 2001- 2000/467 Sayılı Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2001/28)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 14 Kasım 2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- 2001 Yılı Ekim Ayına Ait Yurt İçi Satış Teslimler ile İlgili Belgelerin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ 16 Kasım 2001- 2001 Yılı Ekim Ayına Ait Yurt İçi Satış Teslimler ile İlgili Belgelerin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 16 Kasım 2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- 2001 Yılı Ekim Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ 17 Kasım 2001- 2001 Yılı Ekim Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 17 Kasım 2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 20 Kasım 2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 21 Kasım 2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 22 Kasım 2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 84) 23 Kasım 2001- Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 84)

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001-35) 23 Kasım 2001- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001-35)

- Anayasa Mahkemesinin E: 1999/42 (4447 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2001/41 Sayılı Kararı 23 Kasım 2001- Anayasa Mahkemesinin E: 1999/42 (4447 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2001/41 Sayılı Kararı

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 23 Kasım 2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001-36) 24 Kasım 2001- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001-36)

- Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsü Verilmesine İlişkin Karar 24 Kasım 2001- Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsü Verilmesine İlişkin Karar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 24 Kasım 2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 19) 27 Kasım 2001- Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 19)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 27 Kasım 2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- Tütün Üretiminden Vazgeçip Alternatif Ürün Yetiştiren Üreticilerin Desteklenmesine Dair Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2001/35) 28 Kasım 2001- Tütün Üretiminden Vazgeçip Alternatif Ürün Yetiştiren Üreticilerin Desteklenmesine Dair Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2001/35)

- Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri: XI, No: 20) 28 Kasım 2001- Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri: XI, No: 20)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 28 Kasım 2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 29 Kasım 2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001/37) 30 Kasım 2001- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001/37)

- 2001 Yılı Eylül Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ 30 Kasım 2001- 2001 Yılı Eylül Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- 2001 Yılı Eylül Ayına Ait Yabancı Sermayeli Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ 30 Kasım 2001- 2001 Yılı Eylül Ayına Ait Yabancı Sermayeli Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 30 Kasım 2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları