Eylül 2010 ve önceki aylar Mevzuat değişiklikleri için Resmi Gazete Bölümüne Bakınız

31.Ekim.2010- İç Sularda Çalışan Gemi ve İç Su Araçları Yönetmeliği

31.Ekim.2010- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/81)

31.Ekim.2010- Teknik Servislerin Görevlendirilmesi Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ (No: SGM 2010/12)

30.Ekim.2010- 6019 Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İstanbul, Türkiyede Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölgesel Ofisi Kurulması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

30.Ekim.2010- 2010/963 Örtü Altı Bitkisel Üretimde Biyolojik ve Biyoteknolojik Mücadele Yapan Üreticilerin Desteklenmesine İlişkin Karar

30.Ekim.2010- 2010/982 Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

30.Ekim.2010- Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.Ekim.2010- Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.Ekim.2010- Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2010/50)

30.Ekim.2010- Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi İptaline İlişkin Tebliğ (No: 2010/44)

30.Ekim.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/83, K: 2010/28 Sayılı Kararı (26/1/2006 Tarihli ve 5450 Sayılı Kanun ile İlgili)

30.Ekim.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/38, K: 2010/76 Sayılı Kararı (8/2/2007 Tarihli ve 5580 Sayılı Kanun ile İlgili)

30.Ekim.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/77, K: 2010/77 Sayılı Kararı (4/12/1984 Tarihli ve 3091 Sayılı Kanun ile İlgili)

30.Ekim.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

28.Ekim.2010 Mükerrer - 17/10/2010 Gün ve 27732 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan 12/10/2010 Gün ve 2010/966 Sayılı 2011 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Eki 2011 Yılı Programı

28.Ekim.2010- 2010/973 Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (III) Sayılı Listenin (A) Cetvelinde Yer Alan Malların Vergi Oranları ile Asgari Maktu Vergi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar

28.Ekim.2010- 2010/974 Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri Hakkında Karar

28.Ekim.2010- Emniyet Hizmetleri Sınıfı Başpolis Memuru ve Kıdemli Başpolis Memuru Rütbelerine Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelik

28.Ekim.2010- İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

28.Ekim.2010- Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

28.Ekim.2010- Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı (E: 2004/1, K: 2010/1)

28.Ekim.2010- Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile İlgili

28.Ekim.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/102, K: 2010/14 Sayılı Kararı ile İlgili

28.Ekim.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

27.Ekim.2010- Resmi İstatistiklerde Veri Gizliliği ve Gizli Veri Güvenliğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27.Ekim.2010- Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27.Ekim.2010- İnsan Doku ve Hücreleri ile Bunlarla İlgili Merkezlerin Kalite ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik

27.Ekim.2010- Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

27.Ekim.2010- 23/10/2010 Tarihli ve 27738 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan, 2010/967 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki ile İlgili

27.Ekim.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

26.Ekim.2010- Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.Ekim.2010- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/79)

26.Ekim.2010- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/80)

26.Ekim.2010- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 21/10/2010 Tarihli ve 3889 Sayılı Kararı

26.Ekim.2010- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 21/10/2010 Tarihli ve 3895 Sayılı Kararı

26.Ekim.2010- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 21/10/2010 Tarihli ve 3902 Sayılı Kararı

26.Ekim.2010- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar

26.Ekim.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

23.Ekim.2010- 6015 Devlet Desteklerinin İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun

23.Ekim.2010- 6016 Türkiye Cumhuriyeti ile Şili Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

23.Ekim.2010- 6017 Türkiye Cumhuriyeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Ortaklık Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

23.Ekim.2010- 6018 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kalkınma İşbirliği ve Tika Kosova Program Koordinasyon Ofisinin Statüsüne İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

23.Ekim.2010- 2010/967 Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının, 2011 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespiti Hakkında Karar

23.Ekim.2010- Basın Kartı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23.Ekim.2010- Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23.Ekim.2010- Sosyal Güvenlik Kurumu Personelinin Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilmesi Hakkında Yönetmelik

23.Ekim.2010- Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Gerçek ve Tüzel Kişilerin Elektronik Haberleşme Hizmeti İçinde Kodlu veya Kriptolu Haberleşme Yapma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

23.Ekim.2010- Elektrik İletim Sistemi Arz Güvenilirliği ve Kalitesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23.Ekim.2010- Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin Geçici 9. Maddesine Göre Yapılan Yapı Denetimi İzin Belgesi Müracaatlarının Değerlendirilmesine Dair Tebliğ

23.Ekim.2010- Payların Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: I, No: 42)

23.Ekim.2010- Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satışına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: II, No: 26)

23.Ekim.2010- Yabancı Sermaye Piyasası Araçlarının ve Depo Sertifikalarının Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: III, No: 44)

23.Ekim.2010- Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VIII, No: 70)

23.Ekim.2010- İhraç Ettiği Sermaye Piyasası Araçları Bir Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıkların Özel Durumlarının Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VIII, No: 71)

23.Ekim.2010- Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzında Satış Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VIII, No: 72)

23.Ekim.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/33, K: 2010/78 Sayılı Kararı (8/6/1949 Tarihli ve 5434 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 13/11/1981 Tarihli ve 2559 Sayılı Kanun ile İlgili)

23.Ekim.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/19, K: 2009/85 Sayılı Kararı (13/1/2005 Tarihli ve 5286 Sayılı Kanun ile İlgili)

23.Ekim.2010- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar

23.Ekim.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

22.Ekim.2010- Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22.Ekim.2010- Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 87)

22.Ekim.2010- Güneydoğu Anadolu Projesi Eylem Planı Kapsamındaki İllerde Süt Sığırcılığı Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2010/51)

22.Ekim.2010- 2010 Yılı Eylül Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

22.Ekim.2010- 2010 Yılı Eylül Ayında Yabancı Sermayeli Firmaların Yatırımları İçin Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

22.Ekim.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/102, K: 2010/14 Sayılı Kararı (22/11/2001 Tarihli ve 4721 Sayılı Kanun ile İlgili)

22.Ekim.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/57, K: 2010/26 Sayılı Kararı (15/5/2008 Tarihli ve 5763 Sayılı Kanun ile İlgili)

22.Ekim.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/29, K: 2010/66 Sayılı Kararı (4/7/1934 Tarihli ve 2559 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 24/11/2004 Tarihli ve 5259 Sayılı Kanun ile İlgili)

22.Ekim.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/69, K: 2010/79 Sayılı Kararı (11/4/1928 Tarihli ve 1219 Sayılı Kanun ile İlgili)

22.Ekim.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/50, K: 2010/84 Sayılı Kararı (24/11/1999 Tarihli ve 4046 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 3/7/2005 Tarihli ve 5398 Sayılı Kanun ile İlgili)

22.Ekim.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

21.Ekim.2010- Deniz Kazalarının İncelenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.Ekim.2010- Gemi İnşa Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.Ekim.2010- Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tesbiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.Ekim.2010- Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Resmi Kurum ve Kuruluşlar Bakım Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.Ekim.2010- Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.Ekim.2010- Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

21.Ekim.2010- Tahsilat Genel Tebliği Seri: C Sıra No: 2

21.Ekim.2010- Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın Uygulanmasına İlişkin 2009/1 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2010/2)

21.Ekim.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

20.Ekim.2010- Sahil Güvenlik Kantin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

20.Ekim.2010- Orman Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

20.Ekim.2010- Orman Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliği

20.Ekim.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

19.Ekim.2010- 2010/965 Kamu Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar

19.Ekim.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

17.Ekim.2010- 2010/966 2011 Yılı Programı ile 2011 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar

17.Ekim.2010- 2010 Yılı Eylül Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

17.Ekim.2010- 2010 Yılı Eylül Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

17.Ekim.2010- 2010 Yılı Eylül Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

17.Ekim.2010- 2010 Yılı Eylül Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

17.Ekim.2010- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

17.Ekim.2010- Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

17.Ekim.2010- Re’sen İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

16.Ekim.2010- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uydu Yayın Lisans ve İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.Ekim.2010- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.Ekim.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

15.Ekim.2010- Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.Ekim.2010- Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.Ekim.2010- Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Türk Standartları Enstitüsünün Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: YİG/2010-17)

15.Ekim.2010- 2006/12 Sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2010/13)

15.Ekim.2010- Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

15.Ekim.2010- Elektronik Haberleşme Güvenliği Kapsamında TS ISO/IEC 27001 Standardı Uygulamasına İlişkin Tebliğ

15.Ekim.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

14.Ekim.2010- Türkiye Basketbol Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

14.Ekim.2010- Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ

14.Ekim.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

13.Ekim.2010- Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Devlet Tarafından Karşılanması ve Yeşil Kart Uygulaması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13.Ekim.2010- Gıda Güvenliği ve Kalitesinin Denetimi ve Kontrolüne Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik ile İlgili

13.Ekim.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

12.Ekim.2010- Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.Ekim.2010- Türkiye İş Kurumu İşgücü Uyum Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.Ekim.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

10.Ekim.2010- 2010/958 Orta Vadeli Program (2011-2013)’ın Kabul Edilmesi Hakkında Karar

10.Ekim.2010- 2011-2013 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları ile İlgili 2010/3 Sayılı Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Genelgesi

10.Ekim.2010- Orta Vadeli Mali Plan (2011-2013)’ın Kabulüne Dair 8/10/2010 Tarihli ve 2010/28 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı

09.Ekim.2010- Adalet Bakanlığı Memur Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.Ekim.2010- Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.Ekim.2010- Kültür ve Turizm Bakanlığı Resim ve Heykel Müzeleri Yönetmeliği

09.Ekim.2010- Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 329)

09.Ekim.2010- Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görev Yapan Askeri ve Sivil Personelin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınması Hakkında Tebliğ

09.Ekim.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

08.Ekim.2010- 2010/868 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Demokratik Etiyopya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

08.Ekim.2010- 2010/871 Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Genel Komutanlığı ile İspanya Krallığı Guardia Civil ve İspanyol Polisi Genel Direktörlüğü Arasında (Guardia Civil Alanında) Eğitim ve Öğretim Alanında İşbirliğine İlişkin Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar

08.Ekim.2010- 2010/908 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karşılıklı Kültür Merkezleri Kurulması Hakkında Mutabakat Muhtırası’nın Onaylanması Hakkında Karar

08.Ekim.2010- 2010/887 Merkezde Günlük Çalışma Saatlerinin Tesbitine İlişkin Karar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

08.Ekim.2010- Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

08.Ekim.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

07.Ekim.2010- 2010/643 Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik

07.Ekim.2010- 2010/912 Yedek Personel Erteleme Yönetmeliği

07.Ekim.2010- Hakim ve Savcılara Dizüstü Bilgisayar Verilmesi Hakkında Yönetmelik

07.Ekim.2010- Yargıtay Onüçüncü Hukuk Dairesine Ait Karar

07.Ekim.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

06.Ekim.2010- 2010/835 Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı Arasında Eğitim, Bilim ve Teknik Alanlarda İşbirliği Protokolüne Ek Protokol’ün Onaylanması Hakkında Karar

06.Ekim.2010- 2010/870 Türkiye Cumhuriyeti ile Portekiz Cumhuriyeti Arasında Hizmet ve Hususi Pasaport Hamillerine Uygulanan Vizelerin Kaldırılmasına İlişkin Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

06.Ekim.2010- 2010/872 Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasının Ana Sözleşmesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

06.Ekim.2010- 2010/899 Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Azerbaycan Cumhuriyeti Sanayi ve Enerji Bakanlığı Arasında Doğal Gaz Satışı ve Sevkiyatına İlişkin Mutabakat Zaptı’nın Onaylanması Hakkında Karar

06.Ekim.2010- 2010/905 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Sağlık Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçiliği Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

06.Ekim.2010- 2010/918 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nde Akkuyu Sahası’nda Bir Nükleer Güç Santralinin Tesisine ve İşletimine Dair İşbirliğine İlişkin Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

06.Ekim.2010- Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Mülkiyeti ve Sınırlı Ayni Hak Edinimine İlişkin Yönetmelik

06.Ekim.2010- Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler Yönetmeliği

06.Ekim.2010- Milli Kütüphane Hizmetlerinden Yararlanılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

06.Ekim.2010- Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik

06.Ekim.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

05.Ekim.2010- 2010/837 Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Stratejik Ortaklık Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

05.Ekim.2010- Kaçak Petrolün Tespit ve Tasfiyesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05.Ekim.2010- Basın İlan Kurumu Eğitim, Araştırma, Yayın ve Dokümantasyon Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05.Ekim.2010- 2010 Yılı Mart Ayında Yabancı Sermayeli Firmaların Yatırımları İçin Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

05.Ekim.2010- 2010 Yılı Nisan Ayında Yabancı Sermayeli Firmaların Yatırımları İçin Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

05.Ekim.2010- 2010 Yılı Mayıs Ayında Yabancı Sermayeli Firmaların Yatırımları İçin Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

05.Ekim.2010- 4054 Sayılı Kanun Uyarınca Anonim ve Limited Şirketlerin Yapacakları Ödemelere İlişkin Tebliğ (No: 2010/5)

05.Ekim.2010- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile İlgili

05.Ekim.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

02.Ekim.2010- 2010/817 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Sağlık Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçiliği Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma'nın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar

02.Ekim.2010- 2010/827 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Sağlık Bakanlığı ile Kosova Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçiliği Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma'nın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar

02.Ekim.2010- 2010/836 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

02.Ekim.2010- 2010/910 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 2010-2012 Yıllarına İlişkin Kültürel ve Bilimsel Değişim Programı’nın Onaylanması Hakkında Karar

02.Ekim.2010- Takograf Cihazları Servis Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

02.Ekim.2010- Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02.Ekim.2010- 2010 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ

02.Ekim.2010- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 30/9/2010 Tarihli ve 3873 Sayılı Kararı

02.Ekim.2010- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 30/9/2010 Tarihli ve 3875 Sayılı Kararı

02.Ekim.2010- Danıştay Onbirinci Dairesine Ait Karar (E: 2009/5353, K: 2010/2671)

02.Ekim.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

01.Ekim.2010- 2010/895 Hava Yoluyla Uluslararası Taşımacılığa İlişkin Belirli Kuralların Birleştirilmesine Dair Sözleşmenin Onaylanması Hakkında Karar

01.Ekim.2010- 2010/915 Milletlerarası Para Fonunun Ana Sözleşmesinde Değişiklik Yapan Belgelerin Onaylanması Hakkında Karar

01.Ekim.2010- Türkiye Büyük Millet Meclisi Yasama Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01.Ekim.2010- İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

01.Ekim.2010- Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik

01.Ekim.2010- Çevre Kanununun 29 uncu Maddesi Uyarınca Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik

01.Ekim.2010- Sosyal Güvenlik Kurumu Taşra Teşkilatı Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

01.Ekim.2010- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Gelişen İşletmeler Piyasası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01.Ekim.2010- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01.Ekim.2010- Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 276)

01.Ekim.2010- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 400)

01.Ekim.2010- 2010 Yılı Ağustos Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

01.Ekim.2010- 2010 Yılı Ağustos Ayında Yabancı Sermayeli Firmaların Yatırımları İçin Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

01.Ekim.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları