Eylül 2009 ve önceki aylar Mevzuat değişiklikleri için Resmi Gazete Bölümüne Bakınız

 

 

31.Ekim.2009- 2009/15498 Güneydoğu Anadolu Projesi Eylem Planı Kapsamındaki İllerde Süt Sığırcılığı Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar

31.Ekim.2009- 2009/15519 Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.Ekim.2009- Sınır Ticaret Merkezlerinin Fiziki Olarak Düzenlenmesi, Eşya ve Stok Kontrollerinin Yapılması ile Bu Merkezlere Giriş ve Çıkışlara İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik

31.Ekim.2009- Gümrük Laboratuarlarının Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik

31.Ekim.2009- Tedavi Katılım Paylarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2009/2)

31.Ekim.2009- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

30.Ekim.2009 Mükerrer - 2009/15454 Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması’na Katılmamız Hakkında Karar

30.Ekim.2009- Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.Ekim.2009- Orman Sayılan Alanlarda Verilecek İzinler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.Ekim.2009- Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Çerçevesinde Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Tebliği (No: 2009/47)

30.Ekim.2009- Yargıtay 15. Hukuk Dairesine Ait Karar

30.Ekim.2009- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

28.Ekim.2009- 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun Ek 55 inci Maddesinde Belirtilen Özel Hesabın Oluşturulması, Kullanımı ve Denetimine Dair Yönetmelik

28.Ekim.2009- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliğinin Görev, Çalışma ve Vekalet Ücretinin Dağıtılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28.Ekim.2009- Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 55)

28.Ekim.2009- İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/52)

28.Ekim.2009- İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/53)

28.Ekim.2009- İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/54)

28.Ekim.2009- 2009 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ

28.Ekim.2009- Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife

28.Ekim.2009- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

27.Ekim.2009- Uluslararası Emniyet Yönetimi Kodunun Türk Bayraklı Gemilere ve İşletmecilerine Uygulanmasına Dair Yönetmelik

27.Ekim.2009- Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27.Ekim.2009- Tekel Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27.Ekim.2009- Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Anonim Şirketi Satım ve Kiraya Verme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27.Ekim.2009- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

26.Ekim.2009- Gıda ve Yem Amaçlı Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerinin İthalatı, İşlenmesi, İhracatı, Kontrol ve Denetimine Dair Yönetmelik

26.Ekim.2009- Türkiye Adalet Akademisi Başkan ve Başkan Yardımcıları Adaylarının Seçilme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

26.Ekim.2009- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25.Ekim.2009- Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: X, No: 25)

24.Ekim.2009- 2009/15523 Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında İmzalanan 20/7/2006 Tarihli Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolüne 2. Ek Protokolün Onaylanması Hakkında Karar

24.Ekim.2009- Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kanunun 3 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmelik

24.Ekim.2009- Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Hizmetlerinin Tanımı ve Bu Hizmetlere Atanacak Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.Ekim.2009- Karayolları Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliği

24.Ekim.2009- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

23.Ekim.2009- Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23.Ekim.2009- Milli Eğitim Bakanlığı Özel Hizmet İçi Eğitim Merkezleri Yönetmeliği

23.Ekim.2009- Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23.Ekim.2009- İhracat 2008/6 Sayılı İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2009/13)

23.Ekim.2009- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

22.Ekim.2009- Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22.Ekim.2009- Çevre Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22.Ekim.2009- Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Proje Destekleme Esaslarına Dair Yönetmelik

22.Ekim.2009- Tır Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

22.Ekim.2009- Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 113)

22.Ekim.2009- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

21.Ekim.2009- Milli Eğitim Bakanlığı Özel Dershaneler Yönetmeliği

21.Ekim.2009- Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.Ekim.2009- Türkiye Taekwondo Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

21.Ekim.2009- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 15/10/2009 Tarihli ve 3387 Sayılı Kararı

21.Ekim.2009- Yargıtay 7. Hukuk Dairesi Kararı (E: 2006/1722;K: 2006/1926)

21.Ekim.2009- Yargıtay 18. Hukuk Dairesi Kararı (E: 2001/703;K: 2001/1340)

21.Ekim.2009- Yargıtay 18. Hukuk Dairesi Kararı (E: 2001/704;K: 2001/1341)

21.Ekim.2009- Yargıtay 18. Hukuk Dairesi Kararı (E: 2004/12150;K: 2005/1146)

21.Ekim.2009- Yargıtay 21. Hukuk Dairesi Kararı (E: 2004/12150;K: 2005/1146)

21.Ekim.2009- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

20.Ekim.2009- Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik

20.Ekim.2009- Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 111)

20.Ekim.2009- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

19.Ekim.2009- 2009/15473 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport Hamilleri İçin Vizenin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında Karar

18.Ekim.2009- 2009/15471 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kendi Vatandaşlarının Geri Kabulüne İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

18.Ekim.2009- 2009 Yılı Eylül Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

18.Ekim.2009- 2009 Yılı Eylül Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

18.Ekim.2009- 2009 Yılı Eylül Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

18.Ekim.2009- 2009 Yılı Eylül Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

18.Ekim.2009- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

18.Ekim.2009- Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

18.Ekim.2009- Re’sen İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

17.Ekim.2009- 2009/15453 Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Kore Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı Arasında Personelin Sosyal ve Kültürel Amaçlı Mübadelesine İlişkin Protokol’ün Onaylanması Hakkında Karar

17.Ekim.2009- 2009/15458 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında İmzalanan İşbirliği Protokolü’nün Onaylanması Hakkında Karar

17.Ekim.2009- 2009/15480 Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.Ekim.2009- Milli Savunma Bakanlığı Sevk Tehiri İşlemleri Yönetmeliği

17.Ekim.2009- Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.Ekim.2009- Zirai Karantina Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.Ekim.2009- Gençlik Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.Ekim.2009- İller Bankası Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.Ekim.2009- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

17.Ekim.2009 Mükerrer - 2009/15513 “2010 Yılı Programı” ile “2010 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar

17.Ekim.2009 Mükerrer - 2009/15514 Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının, 2010 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespiti

16.Ekim.2009- 2009/15477 2000’li Yılların Taktik Muhabere Sistemlerini Tanımlayan Standardizasyon Anlaşmalarının Geliştirilmesi Mutabakat Muhtırası (TACOMS POST-2000) 2 nci Değişiklik Ekinin Onaylanması Hakkında Karar

16.Ekim.2009- 2009/15500 Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

16.Ekim.2009- Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.Ekim.2009- Milli Eğitim Bakanlığı İmam-Hatip Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.Ekim.2009- Milli Eğitim Bakanlığı Taşımalı İlköğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.Ekim.2009- Ulaştırma ve Haberleşme Uzman ve Uzman Yardımcılarının Sınav, Atama, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

16.Ekim.2009- Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.Ekim.2009- Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ

16.Ekim.2009- Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2009/7)

16.Ekim.2009- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

15.Ekim.2009- 2009/15465 Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.Ekim.2009- 2009/15468 VHF ve UHF Bandında Çalışan Amatör Telsiz Cihazlarının Performans Standartları Hakkında Yönetmelik (TGM-ST-008)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

15.Ekim.2009- İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/50)

15.Ekim.2009- İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/51)

15.Ekim.2009- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/7468;K: 2009/15287)

15.Ekim.2009- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/7456;K: 2009/15288)

15.Ekim.2009- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/7457;K: 2009/15289)

15.Ekim.2009- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/7458;K: 2009/15290)

15.Ekim.2009- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/7459;K: 2009/15291)

15.Ekim.2009- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/7460;K: 2009/15292)

15.Ekim.2009- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/7462;K: 2009/15293)

15.Ekim.2009- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/7463;K: 2009/15294)

15.Ekim.2009- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/7464;K: 2009/15295)

15.Ekim.2009- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/7467;K: 2009/15296)

15.Ekim.2009- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/7466;K: 2009/15297)

15.Ekim.2009- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/7465;K:Karar No : 2009)

15.Ekim.2009- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/7461;K: 2009/15299)

15.Ekim.2009- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/9292;K: 2009/15300)

15.Ekim.2009- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/9293;K: 2009/15301)

15.Ekim.2009- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/9294;K: 2009/15302)

15.Ekim.2009- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/9297;K: 2009/15303)

15.Ekim.2009- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/9300;K: 2009/15304)

15.Ekim.2009- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/9301;K: 2009/15305)

15.Ekim.2009- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/9296;K: 2009/15307)

15.Ekim.2009- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

14.Ekim.2009- Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

14.Ekim.2009- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

13.Ekim.2009- Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13.Ekim.2009- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13.Ekim.2009- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13.Ekim.2009- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13.Ekim.2009- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13.Ekim.2009- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13.Ekim.2009- Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13.Ekim.2009- Kalitest Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2009/18)

13.Ekim.2009- Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VIII, No: 62)

13.Ekim.2009- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/129, K: 2009/19 (Yürürlüğü Durdurma) (4/2/1924 Tarihli ve 406 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 16/6/2004 Tarihli ve 5189 Sayılı Kanun ile İlgili)

13.Ekim.2009- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

11.Ekim.2009- Çevre ve Orman Bakanlığı Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Hizmetlerine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar

10.Ekim.2009- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10.Ekim.2009- Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünde Sözleşmeli Olarak Görev Yapan Sanatkar Memur, Uygulatıcı Uzman Memur ve Uzman Memurlar Hakkında Sınav Yönetmeliği

10.Ekim.2009- Orman, Orman Endüstri ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisleri ile Serbest Meslek Bürolarının Çalışma Alanlarına Dair Yönetmelik

10.Ekim.2009- Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller Tebliği

10.Ekim.2009- Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği

10.Ekim.2009- TS 1222 Patates Standardının Revizyonu ve Tadiline İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2009/41)

10.Ekim.2009- TS 1280 İç Antep Fıstığı Standardı ve TS 143 Mercimek (Kabuklu ve İç) Standardının Tadiline İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2009/42)

10.Ekim.2009- TS 141 Kuru Fasulye Standardının Revizyonu ve Tadiline İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2009/45)

10.Ekim.2009- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

09.Ekim.2009- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

08.Ekim.2009- Askeri Kantin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08.Ekim.2009- Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçmeye İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 39) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 166)

08.Ekim.2009- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

07.Ekim.2009 Mükerrer - Gümrük Yönetmeliği

07.Ekim.2009 Mükerrer - Tasfiye Yönetmeliği

07.Ekim.2009- 2009/15423 Asya Karayolları Ağı Hükümetlerarası Anlaşması’na Katılmamız Hakkında Karar

07.Ekim.2009- 2009/15481 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar

07.Ekim.2009- Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

07.Ekim.2009- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik ve Spor Faaliyetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

07.Ekim.2009- Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreş Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

07.Ekim.2009- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/2, K: 2008/181 Sayılı Kararı (22/5/2003 Tarihli ve 4857 Sayılı Kanun ile İlgili)

07.Ekim.2009- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/4, (Siyasi Parti Kapatma), K: 2009/2 Sayılı Kararı

07.Ekim.2009- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/3 (Siyasi Parti Kapatma), K: 2009/3 Sayılı Kararı

07.Ekim.2009- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/22, K: 2009/55 Sayılı Kararı (4/12/2004 Tarihli ve 5271 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 6/12/2006 Tarihli ve 5560 Sayılı Kanun ile İlgili)

07.Ekim.2009- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/69, K: 2009/61 Sayılı Kararı (22/5/1930 Tarihli ve 1632 Sayılı Kanun ile İlgili)

07.Ekim.2009- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/159, K: 2009/62 Sayılı Kararı (25/10/1963 Tarihli ve 353, 26/10/1963 Tarihli ve 357 Sayılı Kanunlar ile İlgili)

07.Ekim.2009- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/30, K: 2009/96 Sayılı Kararı (22/11/2001 Tarihli ve 4721 Sayılı Kanun ile İlgili)

07.Ekim.2009- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/143, K: 2009/98 Sayılı Kararı (9/3/1954 Tarihli ve 6343 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 3/4/1984 Tarihli 2993 Sayılı Kanun ile İlgili)

07.Ekim.2009- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/66, K: 2009/102 Sayılı Kararı (5/5/2005 Tarihli ve 5345 Sayılı Kanun ile İlgili)

07.Ekim.2009- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/114, K: 2009/105 Sayılı Kararı (22/11/2001 Tarihli ve 4721, 3/12/2001 Tarihli ve 4722 Sayılı Kanunlarla İlgili)

07.Ekim.2009- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/31, K: 2009/109 Sayılı Kararı (4/7/2001 Tarihli ve 631 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 31/7/2003 Tarihli ve 4969 Sayılı Kanun ile İlgili)

07.Ekim.2009- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/65, K: 2009/114 Sayılı Kararı (4/4/1929 Tarihli ve 1412 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 21/1/1983 Tarihli ve 2789, 18/11/1992 Tarihli ve 3842, 4/12/2004 Tarihli ve 5271 Sayılı Kanunlarla İlgili)

07.Ekim.2009- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

06.Ekim.2009- 2009/15418 Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Genel Komutanlığı ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Milli Jandarma Komutanlığı Arasında İmzalanan “Eğitim Alanında İş Birliği Protokolü”nün Onaylanması Hakkında Karar

06.Ekim.2009- 2009/15478 Bazı Akaryakıt Türlerindeki Kükürt Oranının Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik

06.Ekim.2009- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/134, K: 2009/3 Sayılı Kararı (1/7/2003 Tarihli ve 4915 Sayılı Kanun ile İlgili)

06.Ekim.2009- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/38, K: 2009/70 Sayılı Kararı (26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 30/4/2008 Tarihli ve 5759 Sayılı Kanunla İlgili)

06.Ekim.2009- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/42, K: 2009/73 Sayılı Kararı (3/7/2005 Tarihli ve 5402 Sayılı Kanun ile İlgili)

06.Ekim.2009- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/144, K: 2009/87 Sayılı Kararı (23/2/2006 Tarihli ve 5464 Sayılı Kanun ile İlgili)

06.Ekim.2009- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/93, K: 2009/88 Sayılı Kararı (9/8/1983 Tarihli ve 2872 Sayılı Kanun ile İlgili)

06.Ekim.2009- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/52, K: 2009/89 Sayılı Kararı (9/8/1983 Tarihli ve 2872 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 26/4/2006 Tarihli ve 5491 Sayılı Kanun ile İlgili)

06.Ekim.2009- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/67, K: 2009/99 Sayılı Kararı (4/11/1981 Tarihli ve 2547 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 21/4/2005 Tarihli ve 5335 Sayılı Kanun ile İlgili)

06.Ekim.2009- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

05.Ekim.2009- 2009/15444 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İspanya Krallığı Hükümeti Arasında İmzalanan Suçla Mücadelede İşbirliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

05.Ekim.2009- 2009/15445 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan Savunma Sanayii Alanında İş Birliği Kapsamında Mübadele Edilen Gizlilik Dereceli Bilgi ve Malzemenin Karşılıklı Korunması Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

05.Ekim.2009- İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/49)

04.Ekim.2009- 2009/15455 Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Arasında Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’nu Kuran Antlaşmanın Yetki Alanına Giren Ürünlerin Ticareti ile İlgili 25 Temmuz 1996 Tarihli Anlaşma Çerçevesinde Kurulan Ortak Komite’nin Anlaşmanın 1 No’lu Protokolünü Değiştiren 1/2009 Sayılı Kararı’nın Onaylanması Hakkında Karar

03.Ekim.2009- 2009/15419 “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İslam Konferansı Teşkilatı Arasında Hibe Anlaşması” ve “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Tarafından İslam Konferansı Teşkilatı, İslam Ülkeleri İstatistiksel, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi’ne Hizmet Binası Yapımı İçin Verilen Hibenin Kullandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Protokol”ün Onaylanması Hakkında Karar

03.Ekim.2009- 2009/15437 Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Hırvatistan Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Karapara Aklama ile Mücadele Bürosu (AMLO) Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası’nın Onaylanması Hakkında Karar

03.Ekim.2009- 2009/15439 Bazı Alanların İstanbul Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar

03.Ekim.2009- 2009/15443 Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

03.Ekim.2009- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/79 K: 2009/38 Sayılı Kararı (5377 Sayılı Kanun ile İlgili)

03.Ekim.2009- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/49 (Siyasi Parti Mali Denetimi) K: 2009/40 Sayılı Kararı

03.Ekim.2009- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/20 (Siyasi Parti Mali Denetimi) K: 2009/41 Sayılı Kararı

03.Ekim.2009- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/23 (Siyasi Parti Mali Denetimi) K: 2009/42 Sayılı Kararı

03.Ekim.2009- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/43 K: 2009/51 Sayılı Kararı (23/3/2005 Tarihli ve 5320 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 6/12/2006 Tarihli ve 5560 Sayılı Kanun ile İlgili)

03.Ekim.2009- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/106 K: 2009/54 Sayılı Kararı (4/12/2004 Tarihli ve 5271 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 6/12/2006 Tarihli ve 5560 Sayılı Kanun ile İlgili)

03.Ekim.2009- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/25 K: 2009/57 Sayılı Kararı (26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 30/4/2008 Tarihli ve 5759 Sayılı Kanun ile İlgili)

03.Ekim.2009- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

02.Ekim.2009- Dışişleri Bakanlığı Sınav Yönetmeliği

02.Ekim.2009- Özel Teknelerin Donatımı ve Kullanacak Kişilerin Yeterlikleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02.Ekim.2009- İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı ile İlgili 29/9/2009 Tarihli ve 2009/31 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı

02.Ekim.2009- Danıştay İkinci Dairesine Ait Karar

02.Ekim.2009- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

01.Ekim.2009- Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01.Ekim.2009- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları