EKİM 2008 Ayı Mevzuat İndeksi

 

 EYLÜL 2008 ve önceki aylar Mevzuat değişiklikleri için Resmi Gazete Bölümüne Bakınız

 

 

31.10.2008 -Kanatlı Hayvan Eti ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

31.10.2008 -Kırmızı Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

31.10.2008 -Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.10.2008 -Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.10.2008 -Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.10.2008 -Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.10.2008 -Kaçak Petrolün Tespit ve Tasfiyesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.10.2008 -Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçmeye İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 39) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 105)

31.10.2008 -Finansal Araçlar: Açıklamalara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 7) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 106)

31.10.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

30.10.20081. Mükerrer  -18/10/2008 Gün ve 27028 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan 13/10/2008 Gün ve 2008/14200 Sayılı 2009 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Eki 2009 Yılı Programı

30.10.2008 -Gülhane Askerî Tıp Akademisi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.10.2008 -İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Bazı Aksam ve Özellikleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (97/24/AT)

30.10.2008 -Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.10.2008 -Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B) (Sıra No: 4)

30.10.2008 -Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 15)

30.10.2008 -Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçmeye İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 39) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 104)

28.10.2008 1. Mükerrer -5806 Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

28.10.2008 -Balıkçı Barınakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28.10.2008 -Fikir ve Sanat Eserlerinin Kayıt ve Tescili Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28.10.2008 -Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik eki (Ek-1)

28.10.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

27.10.2008 -Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği

27.10.2008 -Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.10.2008 -2008 Yılı Eylül Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

26.10.2008 -2008 Yılı Eylül Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

26.10.2008 -2008 Yılı Eylül Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

26.10.2008 -2008 Yılı Eylül Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

25.10.2008 -Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25.10.2008 -Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik

25.10.2008 -375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 Üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge

25.10.2008 -Danışmanlık Tedbiri Kararlarının Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ

25.10.2008 -Genel Yönetim Mali İstatistikleri Genel Tebliği (Mahalli İdareler Mali Verileri) (Sıra No: 1)

25.10.2008 -2008 Yılı Ürünü Kütlü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi, Kanola, Dane Mısır, Aspir ve Zeytinyağı Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (No: 2008/59)

25.10.2008 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/76)

25.10.2008 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/77)

25.10.2008 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/78)

25.10.2008 -Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

25.10.2008 -Kamu İhale Kurulunun 16/10/2008 Tarihli ve 2008/DK.D-120 Sayılı Kararı

25.10.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

24.10.2008 -Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Burs-Kredi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.10.2008 -Nükleer Güvenlik Denetimleri ve Yaptırımları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.10.2008 -Et ve Balık Kurumu Teftiş Kurulu Yönetmeliği

24.10.2008 -Anayasa Mahkemesinin E: 2008/1 (Siyasî Parti Kapatma), K: 2008/2 Sayılı Kararı

24.10.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

23.10.2008 -5804 2009 Yılında İstanbul Şehrinde Yapılacak Beşinci Dünya Su Forumunun Organizasyonu ile Katma Değer Vergisi Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun

23.10.2008 -5805 Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

23.10.2008 -2008/14188 Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Arnavutluk Maliye Bakanlığı, Karaparanın Aklanmasının Önlenmesi Genel Müdürlüğü Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası'nın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

23.10.2008 -2008/14246 Yaz Saati Uygulamasının Sona Erdirilmesi Amacıyla Bütün Yurtta Saatlerin 26 Ekim 2008 Pazar Günü Saat 04.00'ten İtibaren Bir Saat Geri Alınması Hakkında Karar

23.10.2008 -Denizcilik Müsteşarlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

23.10.2008 -Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23.10.2008 -Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Sıra No: 6)

23.10.2008 -Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

23.10.2008 -Sayıştay Genel Kurulu İçtihadı Birleştirme Kararı (E: 2008/1, K: 5229/1)

23.10.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

22.10.2008 -2008/14186 Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ile Ukrayna Devlet Nükleer Düzenleme Komitesi Arasında İmzalanan "Nükleer Düzenleme Konularında Teknik İşbirliği ve Bilgi Değişimi Mutabakat Zaptı"nın Onaylanması Hakkında Karar

22.10.2008 -2008/14233 Kırıkkale Belediyesi Tarafından Yürütülecek Olan "Kırıkkale Atıksu Arıtma Tesisi Projesi"nin Finansmanı için Türkiye Cumhuriyeti ile Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Arasında İmzalanan Anlaşma'nın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar

22.10.2008 -2008/14176 Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, HEK ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Yönetmelik

22.10.2008 -2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

22.10.2008 -Sosyal Güvenlik Prim Borçlarının KDV İade Alacağından Mahsup Edilmesi Suretiyle Ödenmesi Hakkında Tebliğ

22.10.2008 -Ruhsat Vermeye Yetkili Mercilerce Verilen Ruhsatların Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesi ile Geçici İskan veya Yapı Kullanma İzin Belgesinin Verilmesinde İlişiksizlik Belgesinin Aranılması Hakkında Tebliğ

22.10.2008 -Anayasa Mahkemesinin E: 2008/16, K: 2008/116 Sayılı Kararı (5735 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile İlgili)

22.10.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

21.10.2008 -2008/14193 Her Türlü Boş Video Kaseti, Ses Kaseti, Bilgisayar Disketi, CD, DVD Gibi Taşıyıcı Materyaller ile Fikir ve Sanat Eserlerinin Çoğaltılmasına Yarayan Her Türlü Teknik Cihazın İmalat veya İthalat Bedeli Üzerinden Yapılacak Kesinti Oranlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

21.10.2008 -Jandarma Genel Komutanlığında Görevli Devlet Memurlarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.10.2008 -İç Su Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.10.2008 -İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

21.10.2008 -Aracı Kurumlarda Uygulanacak İç Denetim Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: V, No: 104)

21.10.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

20.10.2008 -Motorlu Araçların Dış Gürültü Emisyonları ve Egzoz Sistemleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde (70/157/AT) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18.10.2008 -2008/14200 "2009 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar"ın Kabulü Hakkında Karar

18.10.2008 -Motorlu Araçlarda Ön Koruma Sistemlerinin Kullanımı Hakkında Tip Onayı Yönetmeliği (2005/66/AT)

18.10.2008 -Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Destekleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18.10.2008 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/74)

18.10.2008 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/75)

18.10.2008 -Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (İhracat: 2008/14)

18.10.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

17.10.2008 -Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.10.2008 -Akupunktur Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları ile Bu Tedavinin Uygulanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.10.2008 -Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.10.2008 -Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.10.2008 -Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.10.2008 -Hiperbarik Oksijen Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.10.2008 -İlkyardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.10.2008 -Kordon Kanı Bankacılığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.10.2008 -Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.10.2008 -Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.10.2008 -Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.10.2008 -Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.10.2008 -Ölçü ve Ölçü Aletleri Tip Onay Yönetmeliği

17.10.2008 -Nükleer Güç Santrallerinin Güvenliği İçin Tasarım İlkeleri Yönetmeliği

17.10.2008 -Nükleer Güç Santrallerinin Güvenliği İçin Özel İlkeler Yönetmeliği

17.10.2008 -Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliği

17.10.2008 -Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

17.10.2008 -4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Karşılıklılık İlkesi Kapsamında Bulunan Ülkeler Hakkında Tebliğ

17.10.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

15.10.2008 -Türk Silahlı Kuvvetleri Ödül Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.10.2008 -Şans Oyunları Lisansının Verilmesi, Lisansa Konu Olan Faaliyetlerin Düzenlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik

15.10.2008 -Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticileri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

15.10.2008 -Turizmi Teşvik Kanununun Cezai Hükümlerinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik

15.10.2008 -Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 1)

15.10.2008 -Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

15.10.2008 -Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

15.10.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

14.10.2008 -2008/14118 "Türkiye-Belarus II. Dönem Turizm Karma Komisyonu Protokolü" ve "2008-2009 Yılları İçin Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Belarus Cumhuriyeti Spor ve Turizm Bakanlığı Arasında Turizm Alanında İşbirliği Faaliyet Programı"nın Onaylanması Hakkında Karar

14.10.2008 -2008/14136 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında İmzalanan "Askeri İş Birliği'ne Dair Çerçeve Anlaşma"nın Onaylanması Hakkında Karar

14.10.2008 -Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.10.2008 -Türkiye İstatistik Kurumu Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

14.10.2008 -Elektrik Enerjisi Üretimine Yönelik Jeotermal Kaynak Alanlarının Kullanımına Dair Yönetmelik

14.10.2008 -Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliği

14.10.2008 -Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.10.2008 -Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.10.2008 -Petrol Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

14.10.2008 -Milli Emlâk Genel Tebliği (Sıra No: 319)

14.10.2008 -Yurtiçi Sertifikalı Tohumluk Üretimlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2008/57)

14.10.2008 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/71)

14.10.2008 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/72)

14.10.2008 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/73)

14.10.2008 -Kamu İktisadi Teşebbüslerinde 2008Yılında Uygulanacak Ücretlerin Tespitine İlişkin Tebliğ (No: 2008/1)

14.10.2008 -Aracı Kuruluşların Kamuyu Aydınlatma Esaslarına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 105)

14.10.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

12.10.2008 - 2008/14123 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan "Sağlık Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşma"nın Onaylanması Hakkında Karar

12.10.2008 - İller Bankası Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11.10.2008 - 2008/14168 Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Suriye Arap Cumhuriyeti, Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Komisyonu (CMLC) Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası'nın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

11.10.2008 - Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11.10.2008 - Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

11.10.2008 - Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği

11.10.2008 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

10.10.2008 -2008/14119 Türk-Bulgar Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

10.10.2008 -2008/14172 Türkiye-Etiyopya Ekonomik, Ticaret ve Teknik İşbirliği Karma Komisyonu Dördüncü Dönem Toplantısı Tutanağı'nın Onaylanması Hakkında Karar

10.10.2008 -Uluslararası Banka Hesap Numarası Hakkında Tebliğ (Sayı: 2008/6)

10.10.2008 -Anayasa Mahkemesinin E: 2006/142 (Yürürlüğü Durdurma), K: 2008/23 Sayılı Kararı (19/9/2006 tarihli ve 5543 sayılı Kanun ile İlgili)

10.10.2008 -Anayasa Mahkemesinin E: 2006/158 (Yürürlüğü Durdurma), K: 2008/24 Sayılı Kararı (19/9/2006 tarihli ve 5543 sayılı Kanun ile İlgili)

10.10.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

09.10.2008 -Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği

09.10.2008 -Tarım ve Ormandan Sayılan İşlerde Çalışanların Çalışma Koşullarına İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

09.10.2008 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/70)

09.10.2008 -Kamu Görevlilerinin Maluliyet İşlemleri Hakkında Tebliğ

09.10.2008 -Sigortalının Ölümünde Hak Sahibi Olan Ana ve Babaya Aylık Bağlanmasının Tespitine İlişkin Tebliğ

09.10.2008 -Kamu Görevlilerinin Tahsis Yardımlarına İlişkin Tebliğ

09.10.2008 -Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Kapsamında Çalışan Sigortalıların Prime Esas Kazancının Tespitine İlişkin Tebliğ

09.10.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

08.10.2008 -2008/14162 Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

08.10.2008 -2008/14148 Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

08.10.2008 -Finansal Tabloların Hazırlanma ve Sunulma Esaslarına İlişkin Kavramsal Çerçeve Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 103)

08.10.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

05.10.2008 -  Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Çocuk Evleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

04.10.2008 -  2008/14111 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilatı ve Personelinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.10.2008 -  Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.10.2008 -  Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Maden Mühendisleri Odası Maden Üretim Faaliyetleri ve/veya Bu Faaliyetlere Dayalı Olarak Üretim Yapılan Tesislerde Sorumlu Müdür Yetkilendirme Yönetmeliği