EKİM 2006 Ayı - Mevzuat indeksi

 Eylül 2006 ve önceki aylar Mevzuat değişiklikleri için Resmi Gazete Bölümüne Bakınız

31.10.2006 -2006/11097 Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Kurslarında Kısmi Zamanlı Geçici Kur'an Kursu Öğreticisi Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar ile Bunlara Ödenecek Ücretlerin Belirlenmesine Dair Karar

31.10.2006 -2006/11115 Ham Elmas Dış Ticaretinin Düzenlenmesine ve Denetlenmesine Dair Karar

31.10.2006 -Türkiye Badminton Federasyonu Ana Statüsü

31.10.2006 -Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Spor Liseleri ile Her Türdeki Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmelik ile İlgili

31.10.2006 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

30.10.2006 -Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: I, No: 35) 28.10.2006 -5552 Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

28.10.2006 -2006/11084 Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltilme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

28.10.2006 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/70)

28.10.2006 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/71)

28.10.2006 -Gelir Vergilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 39)

28.10.2006 -Finansal Araçlar: Sunuma İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 32) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 40)

28.10.2006 -Anayasa Mahkemesinin E: 2005/6, K: 2005/93 Sayılı Kararı (28/12/2004 Tarihli ve 5277 Sayılı Kanun ile İlgili)

28.10.2006 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

27.10.2006 -2006 Yılı Eylül Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılım Listesi

27.10.2006 -2006 Yılı Eylül Ayına Ait Belgeler ve Yararlandırılan Teşvik Unsurları Listesi

27.10.2006 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

22.10.2006 - Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22.10.2006 - Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Sözleşmeli Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22.10.2006 - Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22.10.2006 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği

22.10.2006 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

21.10.2006 - Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.10.2006 - Belediye İtfaiye Yönetmeliği

21.10.2006 - Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.10.2006 - İç Su Araçları Yönetmeliği

21.10.2006 - Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.10.2006 - Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliği

21.10.2006 - Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.10.2006 - Elektrik Piyasası Dağıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.10.2006 - 5490 Sayılı Kanunun Uygulanması İle İlgili 2006/33 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

21.10.2006 - Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği Hakkında Tebliğ (No: 2006/6)

21.10.2006 - Anayasa Mahkemesinin E: 2005/74, K: 2005/73 Sayılı Kararı (30/6/2005 Tarihli ve 855 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması ile İlgili)

21.10.2006 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

20.10.2006 - 5550 Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

20.10.2006 - 2006/11057 Türkiye'de Oturan Yabancıların Nüfus Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik

20.10.2006 - 2006/11061 Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik

20.10.2006 - 2006/11068 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından İnşa Edilmiş, İşletmeye Alınmış ve İşletmeye Alınacak Hidroelektrik Santrallerinin Enerji Üretimi ile İlgili Kısımları ve Bunların Mütemmim Cüzleri Olan Taşınmazların Elektrik Üretim Anonim Şirketine Devir İşlemlerine Ait Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

20.10.2006 - 2006/11076 Turizm Yatırım, İşletme ve Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20.10.2006 - Harp Okulları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20.10.2006 - Astsubay Meslek Yüksek Okulları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20.10.2006 - Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmelerinde Üretimi Teşvik Primi Dağıtımı, Parça Başı Üretim, Atölye ve Tesislerin Özel Sektörle İşbirliği Yapılarak İşletilmesi Hakkında Yönetmelik

20.10.2006 - Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Spor Liseleri ile Her Türdeki Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmelik

20.10.2006 - Karataş Liman Yönetmeliği

20.10.2006 - Safkan Arap ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğüne Kayıtlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

20.10.2006 - Kültür ve Turizm Bakanlığı Stajyer Kontrolörlük Giriş ve Kontrolör Yeterlik Sınavları ile Atama, Yetiştirilme ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

20.10.2006 - Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20.10.2006 - Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20.10.2006 - Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nın 91-32/5 Sayılı Tebliğine İlişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesi (Sayı: 2006/2)

20.10.2006 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

19.10.2006 - 2006/11052 Uyuşturucu Madde Yakalamalarında Ödenecek İkramiyelere Esas Teşkil Etmek Üzere, Her Türlü Uyuşturucu Maddenin Birim Miktarı İçin Uygulanacak Sabit Rakamların Tespit Edilmesine İlişkin 23/3/2005 Tarihli ve 2005/8647 Sayılı Kararnamenin Eki Karar'da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ekli Karar

19.10.2006 - 2006/11070 Tarım Sigortaları Havuzuna Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Hasar Fazlası Desteğine İlişkin Karar

19.10.2006 - 2006/11085 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

19.10.2006 - 2006/11105 2007 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar

19.10.2006 - 2006/11058 Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

19.10.2006 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Teşkilat, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.10.2006 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.10.2006 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.10.2006 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.10.2006 - Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası Serbest Mühendislik, Müşavirlik Hizmetleri, Büro Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği

19.10.2006 - İşverenler Tarafından Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin İnternet Ortamında Sosyal Sigortalar Kurumuna Gönderilmesine (E-Bildirge Uygulaması) İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

19.10.2006 - Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

19.10.2006 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

18.10.2006 - 5549 Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun

18.10.2006 - Türkiye İle Suriye Arasında Yürütülen Bölgelerarası İşbirliği Programı Çerçevesinde Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bütçesinde Yer Alan Ödeneğin Kullanılması Hakkında Yönetmelik

18.10.2006 - Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odası Serbest Jeoloji Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri Uygulama, Büro Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği

18.10.2006 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

17.10.2006 - 5551 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun

17.10.2006 - Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.10.2006 - Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Memurları Sicil Amirleri Yönetmeliği

17.10.2006 - Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Memurları Disiplin Amirleri Yönetmeliği

17.10.2006 - Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği

17.10.2006 - Elektrik Piyasası Dağıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.10.2006 - Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazlara Dair Yönetmelik

17.10.2006 - Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.10.2006 - Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.10.2006 - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 1997 Sayılı Kararı

17.10.2006 - Sayıştay Genel Kurulu İçtihadı Birleştirme Kararı (E. No: 2006/1, K. No: 5168/1)

17.10.2006 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

16.10.2006 - 2006 Yılı Eylül Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

16.10.2006 - 2006 Yılı Eylül Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

16.10.2006 - 2006 Yılı Eylül Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

16.10.2006 - 2006 Yılı Eylül Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

16.10.2006 - Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

16.10.2006 - Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

15.10.2006 - Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.10.2006 - Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.10.2006 - Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

15.10.2006 - Uyuşmazlık Mahkemesine Ait 20 Adet Karar

14.10.2006 - Belediyelerin Kentsel Altyapı İhtiyaçları İçin Tahsis Edilen Ödeneğin Kullanımına İlişkin Yönetmelik

14.10.2006 - Sayıştan Başkanlığının E: 2006/2, K: 5168/2 Sayılı Sayıştay Genel Kurulu İçtihadı Birleştirme Kararı

14.10.2006 - 28/9/2006 Tarihli ve 5548 Sayılı "Kamu Denetçiliği Kanunu" ile İlgili

14.10.2006 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

13.10.2006 - 5548 Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu

13.10.2006 - Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi Kapsam Dışı Personel Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13.10.2006 - Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği

13.10.2006 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

12.10.2006 - 2006/11045 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisine İlişkin Karar

12.10.2006 - 2006/11067 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve 2925 Sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Sigortalı ve Hak Sahibi Olan Kimselere, Bu Kanunlar Gereğince Bağlanan Gelir ve Aylıkların Ödeme Tarihlerinin Belirlenmesine Dair 2002/5001 Sayılı Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

12.10.2006 - Kozmetik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.10.2006 - 98/10 Sayılı Araştırma-Geliştirme (AR-GE) Yardımına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2006/5)

12.10.2006 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

11.10.2006 - 2006/11042 Milli Savunma Bakanlığı Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin 2003/6392 Sayılı Kararnamenin Eki Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Esaslar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

11.10.2006 - Kırmızı Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11.10.2006 - Kanatlı Hayvan Eti ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11.10.2006 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

10.10.2006 - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Tarafından Desteklenen veya Yürütülen Bilim ve Toplum Proje ve Etkinliklerine İlişkin Yönetmelik

10.10.2006 - Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10.10.2006 - Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik

10.10.2006 - Kültür Bakanlığınca 3257 Sayılı Kanun Çerçevesinde Elde Edilen Gelirlerin Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

10.10.2006 - Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik

10.10.2006 - Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10.10.2006 - İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/69)

10.10.2006 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

08.10.2006 - Kent Konseyi Yönetmeliği

07.10.2006 - 5544 Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu

07.10.2006 - Mesleki ve Teknik Eğitim Mezunlarının İstihdamı ile İlgili 2006/30 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

07.10.2006 - Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Detaylı Hesap Planlarına İlişkin Genel Tebliğ (Sayı: 2006/1)

07.10.2006 - Anayasa Mahkemesinin E: 2002/47, K: 2006/1 Sayılı Kararı (24/11/1994 Tarihli ve 4046 Sayılı Kanun ile İlgili)

07.10.2006 - Anayasa Mahkemesinin E: 2006/80, K: 2006/67 Sayılı Kararı (26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 29/6/2005 Tarihli ve 5377 Sayılı Kanun ile İlgili)

07.10.2006 - Uyuşmazlık Mahkemesine Ait 42 Adet Karar

07.10.2006 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

06.10.2006 - 2006/10921 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar

06.10.2006 - Kamu İhale Uzman Yardımcıları Yarışma ve Yeterlik Sınavları ile Kamu İhale Uzman ve Yardımcılarının Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

06.10.2006 - Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

06.10.2006 - Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Ana Statüsü

06.10.2006 - Anayasa Mahkemesinin E: 2006/34, K: 2006/37 Sayılı Kararı (30/3/2005 Tarihli ve 5326 sayılı Kanun ile İlgili)

06.10.2006 - Anayasa Mahkemesinin E: 2006/54, K: 2006/47 Sayılı Kararı (30/3/2005 Tarihli ve 5326 Sayılı Kanun ile İlgili)

06.10.2006 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

05.10.2006 - 2006/10933 Bazı Yönetmeliklerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

05.10.2006 - 2006/10934 Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05.10.2006 - İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/67)

05.10.2006 - İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/68)

05.10.2006 - Likidite Senetleri Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2006/1)

05.10.2006 - Anayasa Mahkemesinin E: 2006/64, K: 2006/54 Sayılı Kararı (4/2/1924 Tarihli ve 406 Sayılı Kanun ile İlgili)

05.10.2006 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

04.10.2006 - 2006/10950 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

04.10.2006 - 2006/10952 Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.10.2006 - Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Bilet Satış, Çekiliş ve İkramiye Yönetmeliği

04.10.2006 - Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Karşılığı Nakit Olmayan Piyangolar ve Çekilişler Hakkında Yönetmelik

04.10.2006 - Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmelik

04.10.2006 - Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.10.2006 - Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele (KADİM) Projesi ile İlgili 2006/28 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

04.10.2006 - Tarımsal Üretime Yönelik Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2006/46)

04.10.2006 - Anayasa Mahkemesinin E: 2005/31, K: 2006/41 Sayılı Kararı (Siyasî Parti Malî Denetimi ile İlgili)

04.10.2006 - Anayasa Mahkemesinin E: 2001/6, K: 2006/49 Sayılı Kararı (Siyasî Parti Malî Denetimi ile İlgili)

04.10.2006 - Anayasa Mahkemesinin E: 2002/8, K: 2006/50 Sayılı Kararı (Siyasî Parti Malî Denetimi ile İlgili)

04.10.2006 - Anayasa Mahkemesinin E: 2003/4, K: 2006/51 Sayılı Kararı (Siyasî Parti Malî Denetimi ile İlgili)

04.10.2006 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

03.10.2006 - 5546 Avrupa Sosyal Şartına Değişiklik Getiren Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

03.10.2006 - 5547 (Gözden Geçirilmiş) Avrupa Sosyal Şartının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

03.10.2006 - Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Sıra No: 10)

03.10.2006 - Anayasa Mahkemesinin E: 2005/7, K: 2006/33 Sayılı Kararı (Siyasî Parti Malî Denetimi ile İlgili)

03.10.2006 - Anayasa Mahkemesinin E: 2004/11, K: 2006/44 Sayılı Kararı (Siyasî Parti Malî Denetimi ile İlgili)

03.10.2006 - Anayasa Mahkemesinin E: 2005/18, K: 2006/45 Sayılı Kararı (Siyasî Parti Malî Denetimi ile İlgili)

03.10.2006 - Anayasa Mahkemesinin E: 2004/35, K: 2006/46 Sayılı Kararı (Siyasî Parti Malî Denetimi ile İlgili)

03.10.2006 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

02.10.2006 - 2006/10885 Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesinin Onaylanması Hakkında Karar

02.10.2006 - 2006/10970 Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik

02.10.2006 - 2006 Yılı Temmuz ve Ağustos Aylarına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

02.10.2006 - 2006 Yılı Temmuz ve Ağustos Aylarına Ait Yurt İçi Satış ve Teslimler ile İlgili Belgelerin (D3) Listesi

02.10.2006 - 2006 Yılı Temmuz ve Ağustos Aylarına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

02.10.2006 - 2006 Yılı Temmuz ve Ağustos Aylarına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

02.10.2006 - Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

02.10.2006 - Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

01.10.2006 - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı