EKİM 2005 Ayı - Mevzuat indeksi

  Eylül 2005 ve önceki aylar Mevzuat değişiklikleri

31.10.2005-  Gemi Acenteleri Hakkında Yönetmelik

31.10.2005-  İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/56)

31.10.2005-  İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/57)

30.10.2005-  2005/9497 Türk Silahlı Kuvvetlerinin Personel Seferberliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.10.2005-  İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanlığı Spor Dalları Yönetmeliği

30.10.2005-  Hac ve Umre Seyahatleriyle İlgili İşlerin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

30.10.2005-  Diyanet İşleri Başkanlığı Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.10.2005-  Özürlüler Veri Tabanı Oluşturulmasına ve Özürlülük Bilgisinin Nüfus Cüzdanında Yer Almasına Dair Yönetmelik

30.10.2005-  Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

30.10.2005-  Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Memurlarının Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilmeleri Hakkında Yönetmelik

30.10.2005-  Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.10.2005-  Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odası Serbest İnşaat Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliği

28.10.2005-  Ceza İnfaz Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

28.10.2005-  Ulaştırma Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

28.10.2005-  Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28.10.2005-  T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

27.10.2005-  2005/9482 Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27.10.2005-  2005/9510 Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27.10.2005-  Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27.10.2005-  Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurulunun Toplanma, Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27.10.2005-  Amatör Denizci Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27.10.2005-  Gemiadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27.10.2005-  Karayolları Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27.10.2005-  2005 Yılı Eylül Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

27.10.2005-  2005 Yılı Eylül Ayına Ait Belgeler ve Yararlandırılan Teşvik Unsurları Hakkında Tebliğ

27.10.2005-  Anayasa Mahkemesinin E: 2001/487 (213 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 4369 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2005/2 Sayılı Kararı

27.10.2005-  T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

26.10.2005-  5412 Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

26.10.2005-  Hükümlü ve Tutuklular ile Ceza İnfaz Kurumları Personelinin İaşe Yönetmeliği

26.10.2005-  İnşaat Sözleşmelerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 11) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 7)

26.10.2005-  Anayasa Mahkemesinin E: 2004/61 (2985 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 5162 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2004/123 Sayılı Kararı

26.10.2005-  T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

25.10.2005-  Denizcilik Müsteşarlığı Denizcilik Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ile Denizcilik Uzmanlığı Yeterlik Sınavı ve Denizcilik Uzmanlarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25.10.2005-  İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/54)

25.10.2005-  İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/55)

25.10.2005-  Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ (No: 2005/1)

25.10.2005-  Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2005/13)

25.10.2005-  Anayasa Mahkemesinin E: 2002/39 (3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ile İlgili), K: 2004/125 Sayılı Kararı

25.10.2005-  T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

24.10.2005-  Av ve Yaban Hayvanlarının ve Yaşam Alanlarının Korunması,Zararlılarıyla Mücadele Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

23.10.2005-  Gemi Teçhizatı Yönetmeliği

22.10.2005-  Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22.10.2005-  Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22.10.2005-  Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

22.10.2005-  Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22.10.2005-  Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22.10.2005-  Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

22.10.2005-  Tapu Sicil Müdürlüklerince Daire Dışında Yapılacak Tapu İşlemlerinde Uyulacak Esaslar ile Bu İşlemlerden Alınacak Tazminatın Memurlar Arasında Dağıtımına İlişkin Yönetmelik

22.10.2005-  Kanatlı Hayvan Eti ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

22.10.2005-  Kırmızı Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

22.10.2005-  Türkiye Barolar Birliği Staj Kredi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22.10.2005-  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

22.10.2005-  Anayasa Mahkemesinin E: 2004/14 (5035 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2004/84 Sayılı Kararı

22.10.2005-  T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

21.10.2005-  Yeniköy Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

21.10.2005-  Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşiv Hizmetleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

21.10.2005-  Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.10.2005-  Araştırma Reaktörlerinde İşletme Organizasyonu, Personel Nitelikleri ve İşletici Personel Lisanslarına İlişkin Yönetmelik

21.10.2005-  Anayasa Mahkemesinin E: 2001/216 (Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile İlgili), K: 2004/120 Sayılı Kararı

21.10.2005-  Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğ ile İlgili

21.10.2005-  T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

20.10.2005-  Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

20.10.2005-  Kültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması Hakkında Yönetmelik

20.10.2005-  Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları ve Depoları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20.10.2005-  Dernekler Tarafından Bastırılacak Alındı,Ayni Yardım Teslim ve Ayni Bağış Alındı Belgeleri ile Gider Makbuzları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2005/2)

20.10.2005-  Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 8) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 5)

20.10.2005-  Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 10) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 6)

20.10.2005-  Anayasa Mahkemesinin E: 2001/3 (213 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2005/4 Sayılı Kararı

20.10.2005-  T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

19.10.2005-  2005/9486 Yüksek Planlama Kurulu'nun 13/10/2005 Tarihli ve 2005/75 Sayılı Raporu ile Bakanlar Kurulu'na Sunulan Ekli "2006 Yılı Programı" ile "2006 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar"ın Kabulü Hakkında Karar

19.10.2005-  2005/9487 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair karar

19.10.2005-  Emniyet Teşkilatında Kullanılacak Tanıtıcı Bayraklar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.10.2005-  Milli Eğitim Bakanlığı Anadolu Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.10.2005-  Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.10.2005-  Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tebliğler

19.10.2005-  2005 Yılı Mayıs-Eylül Aylarına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

19.10.2005-  2005 Yılı Eylül Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

19.10.2005-  2005 Yılı Eylül Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

19.10.2005-  2005 Yılı Eylül Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

19.10.2005-  Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri

19.10.2005-  Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri

19.10.2005-  Anayasa Mahkemesinin E: 2004/3 (Siyasi Parti İhtar), K:2005/3 Sayılı Kararı

19.10.2005-  Anayasa Mahkemesinin E: 2004/4 (Siyasi Parti İhtar), K:2005/1 Sayılı Kararı

19.10.2005-  Anayasa Mahkemesinin E: 2005/1 (Siyasi Parti İhtar), K:2005/2 Sayılı Kararı

19.10.2005-  T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

18.10.2005-  Hazine Alacaklarının Yönetimi, Takip ve Tahsiline Dair Yönetmelik

18.10.2005-  Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

18.10.2005-  Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazlara Dair Yönetmelik

18.10.2005-  İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/49)

18.10.2005-  İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/50)

18.10.2005-  İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/51)

18.10.2005-  İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/52)

18.10.2005-  İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/53)

18.10.2005-  Anayasa Mahkemesinin E: 2001/479 (506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile İlgili), K: 2005/1 Sayılı Kararı

18.10.2005-  T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

17.10.2005-  Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.10.2005-  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

17.10.2005-  Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.10.2005-  Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.10.2005-  Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.10.2005-  Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

15.10.2005-  İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği ile İlgili Düzeltme

15.10.2005-  Sarmalık Kıyılmış Tütün Mamullerinin Üretimi, Ambalajlanması ve Piyasaya Arzına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile İlgili Düzeltme

15.10.2005-  T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

14.10.2005-  T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

13.10.2005-  Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Atama, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13.10.2005-  2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No: 17) (Tedavi Yardımı)

13.10.2005-  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 351)

13.10.2005-  Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ (Seri No: 66)

13.10.2005-  T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

12.10.2005-  5404 Karadeniz Ekonomik İşbirliği Ülkeleri Hükümetleri Arasında Doğal ve İnsanlardan Kaynaklanan Afetlerde Acil Yardım ve Acil Müdahale Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

12.10.2005-  5405 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İran İslâm Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

12.10.2005-  5406 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Deniz Ticareti Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

12.10.2005-  5407 Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İspanya Krallığı Turizm ve Ticaret Devlet Sekreterliği Arasında Turizm Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

12.10.2005-  5408 9 Mayıs 1980 Tarihli Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşme (COTIF)'ye Değişiklik Getiren 3 Haziran 1999 Tarihli Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

12.10.2005-  5409 İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Koruma Sözleşmesine Ek Ölüm Cezasının Her Koşulda Kaldırılmasına Dair 13 No.lu Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

12.10.2005-  5410 Avrupa Orman Enstitüsüne İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

12.10.2005-  Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

12.10.2005-  Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.10.2005-  Sarmalık Kıyılmış Tütün Mamullerinin Üretimi, Ambalajlanması ve Piyasaya Arzına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

12.10.2005-  Bitkisel Üretimle İlişkili Olarak, Doğrudan Gelir Desteği Ödemesi Yapılmasına İlişkin 2005/21 Sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

12.10.2005-  T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

11.10.2005-  2005/9428 Jandarma Teşkilatı Görev ve Yetkileri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11.10.2005-  1164 Sayılı Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanunun 11 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

11.10.2005-  1 mg'dan 50 kg'a Kadar Üst-Orta Doğruluktaki Ağırlıklara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik (74/148/AT)

11.10.2005-  T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

10.10.2005-  Ulaştırma Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği

10.10.2005-  Ulaştırma Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

10.10.2005-  Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Memurları Sicil Amirleri Yönetmeliği

10.10.2005-  Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

09.10.2005-  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

09.10.2005-  Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği

09.10.2005-  İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği

09.10.2005-  İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği

09.10.2005-  Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği

09.10.2005-  Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği

08.10.2005-   İç Denetim Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

08.10.2005-   İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği

08.10.2005-   Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programlarının Desteklenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08.10.2005-   Hububat, Baklagiller ve Yağlı Tohumlar Lisanslı Depo Yönetmeliği

08.10.2005-   Yetkili Sınıflandırıcıların Lisans Alma, Faaliyet ve Denetimi Hakkında Yönetmelik

08.10.2005-   Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliği

08.10.2005-   Pamuk Lisanslı Depo Yönetmeliği

08.10.2005-   Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

08.10.2005-   T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

07.10.2005-   T.C.Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

07.10.2005-   T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

07.10.2005-   Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı Muhasebe Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

07.10.2005-   Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Yayın Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

07.10.2005-   Sinema Filmlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

07.10.2005-   T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

06.10.2005-   İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/48)

06.10.2005-   T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

05.10.2005-   Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

05.10.2005-   İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/46)

05.10.2005-   İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/47)

05.10.2005-   T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

04.10.2005-  Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

04.10.2005-  Yenilenebilir Enerji Kaynak Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

04.10.2005-  T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

02.10.2005- Türkiye İzcilik Federasyonu İzcilik Yönetmeliği

01.10.2005- Hazine Müsteşarlığı Hazine Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ile Hazine Uzmanlığı Yeterlik Sınavına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

01.10.2005- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıl-masına Dair Yönetmelik

01.10.2005- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

01.10.2005- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/78 (5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu ile İlgili), K: 2005/15 Sayılı Kararı

01.10.2005- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları