Ekim 2004 Ayı - Mevzuat indeksi

 EYLÜL 2004 ve önceki aylar Mevzuat değişiklikleri için Resmi Gazete Bölümüne Bakınız

28.10.2004- Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Sicil Raporu Vermeye Yetkili Amirler Yönetmeliği

28.10.2004- Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Raporu Vermeye Yetkili Amirler Yönetmeliği

28.10.2004- Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsü Verilmesine İlişkin Karar

28.10.2004- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

27.10.2004- 5238 Türkiye Cumhuriyeti ile Lüksemburg Büyük Dükalığı Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

27.10.2004- 5239 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Sağlık Bakanlığı ile Kosova Geçici Özyönetim Kurumları (Sağlık Bakanlığı) Adına Görev Yapan Birleşmiş Milletler Kosova Geçici Yönetimi Arasında Sağlık Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

27.10.2004- 5240 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan ve Karadağ Bakanlar Kurulu Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

27.10.2004- 5241 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Petrol, Gaz ve Maden Kaynakları Alanında İşbirliğine Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

27.10.2004- 5242 Adlî Yardım Taleplerinin İletilmesine İlişkin Avrupa Sözleşmesine Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

27.10.2004- 5243 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

27.10.2004- 5244 Kimberley Süreci Sertifika Sistemine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

27.10.2004- 5245 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadeniz Liman Devleti Kontrolü Sekretaryası Arasında Yönetim Merkezi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

27.10.2004- 5246 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Örgütlü Suçlar, Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı, Uluslararası Terörizm ve Diğer Ciddi Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

27.10.2004- 5247 Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Türkiye Cumhuriyetinin Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyetindeki Avrupa Birliği Kuvvetine Katılımına İlişkin Anlaşma ve Buna Bağlı Malî Düzenlemenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

27.10.2004- 5248 Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

27.10.2004- 5249 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Kendi Vatandaşlarının ve Ülkelerinde Yasadışı Konumda Bulunan Yabancıların Geri Kabulüne İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

27.10.2004- 5250 Aşırı Derecede Yaralayan ve Ayırım Gözetmeyen Etkileri Bulunan Belirli Konvansiyonel Silahların Kullanımının Yasaklanması veya Sınırlandırılması Sözleşmesi ve Sözleşmede Yapılan Değişiklik ile Eki I., Tadil Edilmiş II. ve IV. Protokollerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

27.10.2004- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

25.10.2004-Gemi Adamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.10.2004-Badminton Musabaka Yönetmeliği

24.10.2004-Türkiye Vagon Sanayi Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

23.10.2004-Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23.10.2004-Çevre ve Ormancılık Şurası Yönetmeliği

23.10.2004-Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Karara Ait Uygulama Tebliği (No: 2004/37)

23.10.2004-Anayasa Mahkemesinin E: 2003/12 (1072 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2004/69 Sayılı Kararı

23.10.2004-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

22.10.2004-1163 Sayılı Kooperatifler Kanununa Dair Tebliğ (No: 2004/1)

22.10.2004-Anayasa Mahkemesinin E: 2001/481, (1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile İlgili), K: 2004/91 Sayılı Kararı

22.10.2004-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

21.10.2004-2004/7949 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kanada Hükümeti Arasında 19 Haziran 1998 Tarihinde Ankara'da İmzalanan Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Uygulanmasına İlişkin İdari Düzenleme'nin Onaylanması Hakkında Karar

21.10.2004-2004/8021 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

21.10.2004-Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik

21.10.2004-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

20.10.2004-2004/7955 Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Yönetmelik'in Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

20.10.2004-Dağ Mihmandarlığı Yönetmeliği

20.10.2004-Türkiye İş Kurumu İstihdam ve Meslek Uzmanları ile Yardımcılarının Mesleğe Alınması İçin Yapılacak Yarışma ve Yeterlik Sınavları ve Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

20.10.2004-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

19.10.2004-2004/7978 2005 Yılı Programı ile 2005 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar

19.10.2004-Ücret Garanti Fonu Yönetmeliği ile İlgili Düzeltme

19.10.2004-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

18.10.2004-Ücret Garanti Fonu Yönetmeliği

18.10.2004-2004 Yılı Eylül Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

18.10.2004-2004 Yılı Eylül Ayına Ait Yurt İçi Satış Teslimler ile İlgili Belgelerin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

18.10.2004-2004 Yılı Eylül Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

18.10.2004-2004 Yılı Eylül Ayına Ait Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

18.10.2004-Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Hakkında Tebliğ

18.10.2004-Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Hakkında Tebliğ

16.10.2004-2004 Yılı Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

16.10.2004-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  

15.10.2004-İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/50)

15.10.2004-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

14.10.2004-Ziraî Karantina Numune Alma ve Analiz Yönetmeliği

14.10.2004-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

13.10.2004-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

12.10.2004-5237 Türk Ceza Kanunu

12.10.2004-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

10.10.2004-Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği

09.10.2004-- Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Emlak Yönetmeliği

09.10.2004-Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

09.10.2004-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

08.10.2004-Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VII, No: 24)

08.10.2004-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

07.10.2004-5235 Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun

07.10.2004-5236 Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

07.10.2004-2004/7879 Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Uygulanmasına İlişkin İdari Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

07.10.2004-Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

07.10.2004-Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

07.10.2004-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

06.10.2004-Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği (Yeni Türk Lirası Kullanımında Özel Kesim Muhasebe Sistemine İlişkin Olarak İşletmeler Tarafından Uyulacak Esaslar Hakkında) (Sıra No: 13)

06.10.2004-İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/49)

06.10.2004-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

05.10.2004-Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Kiralama İşlemleri Yönetmeliği

05.10.2004-Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Gemilerde Kiraya Verilecek Yerlere Ait Yönetmelik

05.10.2004-Tarım Şûrası Yönetmeliği

05.10.2004-Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği

05.10.2004-Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05.10.2004-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

02.10.2004-2004/7894 Yabancı Hukuk Hakkında Bilgi Edinilmesine Dair Avrupa Sözleşmesine Ek Protokol'ün Ekli Beyan ile Onaylanması Hakkında Karar

02.10.2004-İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/48)

02.10.2004-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

01.10.2004-4054 Sayılı Kanun Uyarınca Anonim ve Limited Şirketlerin Yapacakları Ödemelere İlişkin Esaslar

01.10.2004-2004 Yılı Ağustos Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

01.10.2004-2004 Yılı Ağustos Ayında Verilen Belgeler ve Yararlandırılan Teşvik Unsurları Hakkında Tebliğ

01.10.2004-Anayasa Mahkemesinin E: 2002/100, K: 2004/9 Sayılı Kararı ile İlgili Düzeltme

01.10.2004-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları