Ağustos 2010 ve önceki aylar Mevzuat değişiklikleri için Resmi Gazete Bölümüne Bakınız

30.Eylül.2010- 2010/823 Temsil Tazminatı Ödenmesine İlişkin Karar ile Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

30.Eylül.2010- 2010/850 Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar Hakkında Karar

30.Eylül.2010- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.Eylül.2010- Orman Kanununun 16 ncı Maddesinin Uygulama Yönetmeliği

30.Eylül.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

29.Eylül.2010- 3194 Sayılı İmar Kanununa Göre Düzenlenmiş Bulunan İmar Yönetmeliklerine Sığınaklarla İlgili Ek Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

29.Eylül.2010- Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29.Eylül.2010- Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı ile İlgili 2010/22 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

29.Eylül.2010- Döner Sermayeli İşletmeler Genel Tebliği (Döner Sermayeli İşletmeler Detaylı Hesap Planı) (Sıra No: 1)

29.Eylül.2010- Yemlerde İstenmeyen Maddeler Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2010/46)

29.Eylül.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

28.Eylül.2010- Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28.Eylül.2010- Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28.Eylül.2010- Havaalanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği (SHY-22)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28.Eylül.2010- Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılığı ve Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Sınav, Atama, Yetiştirilme, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

28.Eylül.2010- Türkiye İş Kurumu İstihdam ve Meslek Uzmanlığı ile Uzman Yardımcılığı Atama, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28.Eylül.2010- Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

28.Eylül.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

25.Eylül.2010- Taşkın Tahmini ve Erken Uyarı Sistemi Fizibilite Çalışması’nın Kısmi Finansmanı Amacıyla Birleşik Devletler Ticaret ve Kalkınma Ajansı (USTDA) ile Yapılan Hibe Anlaşması

25.Eylül.2010- Harp Okulları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25.Eylül.2010- Astsubay Meslek Yüksek Okulları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25.Eylül.2010- Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25.Eylül.2010- Enfeksiyöz Madde ile Enfeksiyöz Tanı ve Klinik Örneği Taşıma Yönetmeliği

25.Eylül.2010- Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25.Eylül.2010- Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi ve TSE Markası Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2010/23)

25.Eylül.2010- Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi Sahibi İmalatçı-İhracatçıların Listesi

25.Eylül.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

24.Eylül.2010- Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.Eylül.2010- Szutest Teknik Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: SGM 2010/10)

24.Eylül.2010- S&Q MART Kalite Güvenlik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: SGM 2010/11)

24.Eylül.2010- Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ

24.Eylül.2010- Yüksek Seçim Kurulunun 23/9/2010 Tarihli ve 851 Sayılı Kararı ve Eki Genelge

24.Eylül.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

23.Eylül.2010- Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23.Eylül.2010- Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: YİG/2010-14)

23.Eylül.2010- Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Türkiye Hazır Beton Birliği-Kalite Güvence Sistemi İktisadi İşletmesi’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: YİG/2010-15)

23.Eylül.2010- Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği-Kalite Çevre Kurulu İktisadi İşletmesinin Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: YİG/2010-16)

23.Eylül.2010- Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine Dahil Olan Tarımsal İşletmelere Katılım Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 43)

23.Eylül.2010- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/78)

23.Eylül.2010- 98/10 Sayılı Araştırma-Geliştirme (AR-GE) Yardımına İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2010/7)

23.Eylül.2010- Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2010/8)

23.Eylül.2010- Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2010/8)

23.Eylül.2010- Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2010/9)

23.Eylül.2010- Yüksek Seçim Kurulunun 22/9/2010 Tarihli ve 846 Sayılı Kararı

23.Eylül.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

22.Eylül.2010- Türkiye ile Suriye Arasında Yürütülen Bölgelerarası İşbirliği Programı Çerçevesinde Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bütçesinde Yer Alan Ödeneğin Kullanılması Hakkında Yönetmelik

22.Eylül.2010- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22.Eylül.2010- Rüzgar Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Lisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliği

22.Eylül.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

21.Eylül.2010- Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Türk Standardları Enstitüsü’nün (TSE) Gerçekleştireceği Uygunluk Değerlendirme ve Belgelendirme İşlemleri Hakkında Tebliğ (No: YİG/2010-13)

21.Eylül.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

18.Eylül.2010- Yükseköğretim Kurumları Devlet Konservatuvarları Müzik ve Bale İlköğretim Okulu ile Müzik ve Sahne Sanatları Liseleri Yönetmeliği

18.Eylül.2010- Sınıflandırma Çalışmalarına İlişkin Değerlendirme Formlarının Hazırlanmasına ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

18.Eylül.2010- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 15/9/2010 Tarihli ve 3851 Sayılı Kararı

18.Eylül.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

17.Eylül.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

16.Eylül.2010- Borsa Dışı Teşkilatlanmış Menkul Kıymetler Piyasalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.Eylül.2010- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Uzman Yardımcılığı, Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcılığı ile İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcılığı Giriş ve Uzmanlık Yeterlik Sınavları Hakkında Yönetmelik ile ilgili)

16.Eylül.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

15.Eylül.2010- 2010/774 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Sağlık Bakanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçiliği Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma’nın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar

15.Eylül.2010- Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.Eylül.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

14.Eylül.2010- Denetim Görevlilerinin Uyacakları Mesleki Etik Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmelik

14.Eylül.2010- Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ

14.Eylül.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

12.Eylül.2010- Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.Eylül.2010- Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği

12.Eylül.2010- Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 328)

12.Eylül.2010- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/77)

12.Eylül.2010- Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satışına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: II, No: 25)

08.Eylül.2010- 2010/800 Ulusal ve Resmi Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08.Eylül.2010- 2010/801 Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Törenler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08.Eylül.2010- 2010/802 Resmi Bayramlar ve Anma Günlerinde Anıtlara Konulacak Çelenklerin Hazırlanma, Taşınma ve Sunulması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08.Eylül.2010- Askeri Hakim Adaylarının Seçimi ve Yetiştirilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08.Eylül.2010- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Uzman Yardımcılığı, Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcılığı ile İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcılığı Giriş ve Uzmanlık Yeterlik Sınavları Hakkında Yönetmelik

08.Eylül.2010- Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

08.Eylül.2010- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/76)

08.Eylül.2010- 2010 Yılı Ağustos Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

08.Eylül.2010- 2010 Yılı Ağustos Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

08.Eylül.2010- 2010 Yılı Ağustos Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

08.Eylül.2010- 2010 Yılı Ağustos Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

08.Eylül.2010- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

08.Eylül.2010- Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

08.Eylül.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

07.Eylül.2010- Dış Ticaret Müsteşarlığı Personelinin Yurt Dışı Sürekli Göreve Atanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

07.Eylül.2010- Tarım Havzaları Yönetmeliği

07.Eylül.2010- Sinema Filmlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

07.Eylül.2010- Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Hizmetlerinin Tanımı ve Bu Hizmetlere Atanacak Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

07.Eylül.2010- Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunda Memur Statüsünde İstihdam Edilen Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

07.Eylül.2010- Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

07.Eylül.2010- Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

07.Eylül.2010- Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 36)

07.Eylül.2010- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/75)

07.Eylül.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

04.Eylül.2010- 2010/767 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Sağlık Bakanlığı ile Afganistan İslam Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçiliği Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma’nın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar

04.Eylül.2010- 2010/790 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Sağlık Bakanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçiliği Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma’nın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar

04.Eylül.2010- 2010/795 Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Birleşik Meksika Devletleri Sağlık Bakanlığı Arasında Sağlık Alanında İşbirliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

04.Eylül.2010- 2010/820 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

04.Eylül.2010- 2010/821 4/7/1956 Tarihli ve 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2010 Yılında Verilecek İlave Tediyenin Birinci Yarısının 7/9/2010, Diğer Yarısının 12/11/2010 Tarihinde Ödenmesi Hakkında Karar

04.Eylül.2010- Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.Eylül.2010- Milli Eğitim Bakanlığı Özel Kurslar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.Eylül.2010- Kokuya Sebep Olan Emisyonların Kontrolü Yönetmeliği

04.Eylül.2010- Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Meslek Personeli Sınav, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.Eylül.2010- Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Sınav Yönetmeliği

04.Eylül.2010- Kanatlı Havyanlarda Görülen Kuş Gribi Salgını Konusunda Yapılması Gereken Hazırlıklar ile İlgili 2010/21 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

04.Eylül.2010- Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğ

04.Eylül.2010- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/74)

04.Eylül.2010- Yayaların ve Diğer Korunmasız Karayolu Kullanıcılarının Korunması Hakkında Motorlu Araçların Tip Onayı ile İlgili Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (SGM: 2010/9)

04.Eylül.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

03.Eylül.2010- 2010/811 Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Eylül.2010- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Özürlülerin Bakımı, Rehabilitasyonu ve Aile Danışmanlığı Hizmetlerine Dair Yönetmelik

03.Eylül.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

02.Eylül.2010- 2010/764 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Sağlık Bakanlığı ile Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar

02.Eylül.2010- 2010/789 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Sağlık Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçiliği Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar

02.Eylül.2010- Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02.Eylül.2010- Milli Eğitim Bakanlığı Anadolu Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02.Eylül.2010- Milli Eğitim Bakanlığı Anadolu Öğretmen Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02.Eylül.2010- Milli Eğitim Bakanlığı Fen Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02.Eylül.2010- Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal Bilimler Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02.Eylül.2010- Milli Eğitim Bakanlığı Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02.Eylül.2010- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Statü

02.Eylül.2010- Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

02.Eylül.2010- Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife

02.Eylül.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

01.Eylül.2010- 2010/735 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Sağlık Bakanlığı ile Makedonya Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçiliği Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

01.Eylül.2010- Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01.Eylül.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları