Ağustos 2009 ve önceki aylar Mevzuat değişiklikleri için Resmi Gazete Bölümüne Bakınız

 

30.Eylül.2009- 2009/15456 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Bildirim ve Beyan Sürelerinin Uzatılması Hakkında Karar

30.Eylül.2009- Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.Eylül.2009- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.Eylül.2009- Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.Eylül.2009- Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

30.Eylül.2009- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

29.Eylül.2009- Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Sıra No: 13)

29.Eylül.2009- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

28.Eylül.2009- Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

27.Eylül.2009- Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 53)

26.Eylül.2009- Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.Eylül.2009- Geleneksel Güreş Dalları Müsabaka Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

26.Eylül.2009- İstifası Kabul Edilen Federasyon Kurullarının Yönetmeliklerde Belirtilen Yetkilerinin Kullanılmasına İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

26.Eylül.2009- Yağlı Güreş Hakem Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

26.Eylül.2009- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

25.Eylül.2009- Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcılığı Giriş ve Uzman Yeterlik Sınavı Yönetmeliği

25.Eylül.2009- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

24.Eylül.2009- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 16/9/2009 Tarihli ve 3350 Sayılı Kararı

24.Eylül.2009- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

19.Eylül.2009- 2009/15415 Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sırbistan Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Arasında Kültürel İşbirliği Protokolü’nün Onaylanması Hakkında Karar

19.Eylül.2009- 2009/15425 Türkiye Cumhuriyeti’nin Avrupa Topluluğu’nun Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı’nın (2007-2013) Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programına Katılımı Konusunda Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Topluluğu Arasında Mutabakat Zaptı’nın Onaylanması Hakkında Karar

19.Eylül.2009- 2009/15428 Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.Eylül.2009- Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile Her Türdeki Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmelik

19.Eylül.2009- Gezi Tekneleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.Eylül.2009- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

19.Eylül.2009- Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Kobi Kredi Faiz Desteği Yönetmeliği

19.Eylül.2009- Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Destekleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.Eylül.2009- Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.Eylül.2009- Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimlerine Devamları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.Eylül.2009- Genel Yönetim Mali İstatistikleri Genel Tebliği (Genel Yönetim Sektörü Kapsamına İlk Defa Alınan Kamu İdarelerinin Mali Verileri) (Sıra No: 4)

19.Eylül.2009- Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ

19.Eylül.2009- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

18.Eylül.2009- 2009/15431 KOSGEB Tarafından Verilecek Hizmetler ve Desteklerden Yararlanacak Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere İlişkin Sektörel ve Bölgesel Önceliklerin Belirlenmesi Hakkında Karar

18.Eylül.2009- 2009/15433 Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

18.Eylül.2009- 2010-2012 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları İle İlgili 2009/1 Sayılı Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Genelgesi

18.Eylül.2009- Tedavi Katılım Payının Uygulanması Hakkında Tebliğ (Sıra No: 12)

18.Eylül.2009- Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracaat: 2009/10)

18.Eylül.2009- Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ (İhracaat: 2004/12)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2009/12)

18.Eylül.2009- 2008 Yılı Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

18.Eylül.2009- Orta Vadeli Mali Plan (2010-2011)’in Kabulüne Dair 17/9/2009 Tarihli ve 2009/29 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı

18.Eylül.2009- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

16.Eylül.2009 Mükerrer - 2009/15430 Orta Vadeli Program (2009-2011)'ın Kabul Edilmesi Hakkında Karar

17.Eylül.2009- Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.Eylül.2009- Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda Sözleşmeli Statüde İstahdam Edilen Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.Eylül.2009- Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2009/6)

17.Eylül.2009- Yurtiçi Sertifikalı Tohum Kullanımı Desteklemesi Hakkında Tebliğ (No: 2009/52)

17.Eylül.2009- 2009 Yılı Ağustos Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

17.Eylül.2009- 2009 Yılı Ağustos Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

17.Eylül.2009- 2009 Yılı Ağustos Ayında Yabancı Sermayeli Firmaların Yatırımları İçin Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

17.Eylül.2009- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

16.Eylül.2009- 2009/15410 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

16.Eylül.2009- 2009/15411 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere 2009 Yılında Yapılacak İlave Tediyelerinin Sürelerinin Düzenlenmesi Hakkında Karar

16.Eylül.2009- Ruhsatlandırılmış veya Ruhsatlandırma Başvurusu Yapılmış Beşeri Tıbbi Ürünlerdeki Değişikliklere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.Eylül.2009- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

15.Eylül.2009- Danıştay Onuncu Dairesine Ait Karar (E: 2006/3738;K: 2009/2340)

15.Eylül.2009- Danıştay Onuncu Dairesine Ait Karar (E: 2006/2939;K: 2009/2341)

15.Eylül.2009- Danıştay Onuncu Dairesine Ait Karar (E: 2006/5677;K: 2009/2342)

15.Eylül.2009- Danıştay Onuncu Dairesine Ait Karar (E: 2006/3169;K: 2009/2343)

15.Eylül.2009- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

14.Eylül.2009- Bağlama Kütüğü Uygulama Yönetmeliği

14.Eylül.2009- 2009 Yılı Ağustos Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

14.Eylül.2009- 2009 Yılı Ağustos Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

14.Eylül.2009- 2009 Yılı Ağustos Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

14.Eylül.2009- 2009 Yılı Ağustos Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

14.Eylül.2009- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

14.Eylül.2009- Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

13.Eylül.2009- Özel Teknelerin Donatımı, Kaydı ve Belgelendirilmesi ile Özel Tekneleri Kullanacak Kişilerin Yeterlikleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13.Eylül.2009- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13.Eylül.2009- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

13.Eylül.2009- Türk Standardları Enstitüsünün Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (No: SGM 2009/14)

13.Eylül.2009- S & Q Mart Kalite Güvenlik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (No: SGM 2009/15)

13.Eylül.2009- Meyer Uluslararası Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri Limited Şirketi’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: SGM 2009/16)

13.Eylül.2009- Alberk QA Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Limited Şirketi’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: SGM 2009/17)

12.Eylül.2009- Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Hakkında Yönetmelik

12.Eylül.2009- Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

12.Eylül.2009- Varlık Teminatlı Menkul Kıymetlere İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: III, No: 38)

12.Eylül.2009- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

11.Eylül.2009- İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/48)

11.Eylül.2009- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

10.Eylül.2009- 2009/15393 Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Makedonya Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Arasında İmzalanan “2009-2011” Yıllarına Ait Kültürel İşbirliği Programı”nın Onaylanması Hakkında Karar

10.Eylül.2009- 2009/15404 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan “Teknik Düzenlemeler, Standardizasyon, Uygunluk Değerlendirmesi ve Metroloji Alanlarında Danışma ve İşbirliği Mekanizması Tesis Edilmesine Dair Mutabakat Zaptı”nın Onaylanması Hakkında Karar

10.Eylül.2009- Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10.Eylül.2009- İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/47)

10.Eylül.2009- DÜZELTME

10.Eylül.2009- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

09.Eylül.2009- 2009/15359 Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca Yürütülecek Olan Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesinin Finansman İhtiyacının Karşılanması Amacıyla Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasından Sağlanan Krediye Dair Anlaşma ve Mektupların Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar

09.Eylül.2009- 2009/15391 Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasında İmzalanan “Dostluk ve İşbirliği Anlaşması”nın Onaylanması Hakkında Karar

09.Eylül.2009- 2009/15392 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan “Kültür Varlığının Çalınmasının, Kaçak Kazı ve Yasa Dışı İthali ve İhracının Önlenmesine İlişkin Anlaşma”nın Onaylanması Hakkında Karar

09.Eylül.2009- 2009/15401 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan “Teknik Düzenlemeler, Standardizasyon, Metroloji, Akreditasyon ve Uygunluk Değerlendirmesi Alanlarında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı”nın Onaylanması Hakkında Karar

09.Eylül.2009- 2009/15375 Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

09.Eylül.2009- 2009/15406 Yurt İçi Sertifikalı Tohum Kullanımı ve Yurt İçi Sertifikalı Tohum Üretimi Desteklemeleri 2009 Yılı Uygulaması Birim Ödeme Miktarlarına Dair Karar

09.Eylül.2009- 2009/15316 Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.Eylül.2009- Çevre ve Orman Bakanlığı Döner Sermayeli İşletmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.Eylül.2009- Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

09.Eylül.2009- Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacakları İçin Yapılacak Merkezi Sınava Girecekler ile Eğitim Düzeyleri İtibarıyla Merkezi Sınav Dışında Kalanlar ve Bunların İşe Yerleştirilmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

09.Eylül.2009- İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/46)

09.Eylül.2009- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

08.Eylül.2009- 2009/15343 Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08.Eylül.2009- Harp Akademileri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08.Eylül.2009- Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08.Eylül.2009- Erişim ve Arabağlantı Yönetmeliği

08.Eylül.2009- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

06.Eylül.2009- 2009/15358 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan "2009-2011 Yıllarını Kapsayan Turistik İşbirliği Anlaşması Uygulama Protokolü"nün Onaylanması Hakkında Karar

06.Eylül.2009- 2009/15369 Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı Arasında İmzalanan "Askeri Eğitim Alanında İş Birliği Anlaşması"nın Onaylanması Hakkında Karar

05.Eylül.2009- 2009/15320 Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile İslam Kalkınma Bankası Arasında İmzalanan “Teknik İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı”nın Onaylanması Hakkında Karar

05.Eylül.2009- 2009/15334 Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Arasında Akdedilen 27 Nisan 1988 Tarihli Konsolosluk Sözleşmesinin Bazı Maddelerinin Tadiline İlişkin Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Arasında İmzalanan Protokol”ün Onaylanması Hakkında Karar

05.Eylül.2009- 2009/15386 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 5 inci Maddesinde Yer Alan Yetkiye İstinaden, 31/12/2009 Tarihine Kadar Anılan Geçici 5 inci Madde Kapsamında Yapılacak Birleşmelerde Uygulanacak İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı Hakkında Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

05.Eylül.2009- 2009/15398 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28/8/1998 Tarihli ve 98/11591 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

05.Eylül.2009- Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Sıra No: 11)

05.Eylül.2009- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

04.Eylül.2009- 2009/15311 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti Arasında Standardizasyon, Uygunluk Değerlendirmesi ve Metroloji Alanında İşbirliği Anlaşması’nın Yürürlük Tarihinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

04.Eylül.2009- 2009/15326 Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Kore Cumhuriyeti, Maliye ve Ekonomi Bakanlığı, Kore Mali İstihbarat Birimi (KOFIU) Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası’nın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

04.Eylül.2009- 2009/15330 İhraççıların, Sermaye Piyasası Kurulunca Kayda Alınan, Satışı Yapılacak Sermaye Piyasası Araçlarının İhraç Değerleri Üzerinden Kurul’a Yatıracakları Ücrete İlişkin Karar’ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

04.Eylül.2009- 2009/15337 Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

04.Eylül.2009- Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.Eylül.2009- Askeri Müzeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.Eylül.2009- Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.Eylül.2009- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği

04.Eylül.2009- İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/45)

04.Eylül.2009- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

03.Eylül.2009- 2009/15344 Borçlanma Araçlarının İhraç Limitlerine Dair Karar

03.Eylül.2009- 2009/15347 Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun Geçici 1 inci Maddesi ile 28/12/2005 Tarihli ve 5442 Sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesi Gereğince Yapılan Başvuruların Sonuçlandırılma Süresinin Uzatılmasına Dair Karar

03.Eylül.2009- Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik

03.Eylül.2009- Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Yönetmeliği

03.Eylül.2009- Askeri Kantin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Eylül.2009- Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar

03.Eylül.2009- Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Deniz ve Hava Bandı Telsiz Haberleşme Sistemlerinin Kurulması, Kullanım İzinlerinin Verilmesi, Ruhsatlandırılması ile Tarifelerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik

03.Eylül.2009- Universal Sertifikasyon ve Gözetim Hizmetleri Tic.Ltd.Şti.nin Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ

03.Eylül.2009- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

02.Eylül.2009- Özelleştirme Uygulamalarında Değer Tespiti ve İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02.Eylül.2009- Çağrı Yoluyla Ortaklık Paylarının Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: IV, No: 44)

02.Eylül.2009- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

01.Eylül.2009- Kırsal Kalkınma Programı İzleme Komitesinin Teşekkülü ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

01.Eylül.2009- Elektronik Haberleşme Sektöründe Etkin Piyasa Gücüne Sahip İşletmeciler ile Bu İşletmecilere Getirilecek Yükümlülüklerin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik

01.Eylül.2009- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar

01.Eylül.2009- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları