EYLÜL 2008 Ayı Mevzuat İndeksi

 

 AĞUSTOS 2008 ve önceki aylar Mevzuat değişiklikleri için Resmi Gazete Bölümüne Bakınız

 

 

29.09.2008 -  Dışişleri Bakanlığı Personelinin Yurtdışı Görevlere Atanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29.09.2008 -  Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

29.09.2008 -  Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği

29.09.2008 -  Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü Kadrolu Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği

29.09.2008 -  2008 Yılı Ağustos Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

29.09.2008 -  2008Yılı Ağustos Ayında Yabancı Sermayeli Firmaların Yatırımları İçin Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

28.09.2008 -  Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Memurlarının Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilmeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28.09.2008 -  Hazır Ambalajlı Sıvı Mamullerin Hacim Tespitine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (75/106/AT)

28.09.2008 -  Proje Değerlendirme ve Seçim Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

28.09.2008 -  Hizmet Borçlanma İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ

28.09.2008 -  İsteğe Bağlı Sigorta İşlemleri Hakkında Tebliğ

28.09.2008 -  Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliği

28.09.2008 -  5510 Sayılı Kanunun 8 inci Maddesinin Yedinci Fıkrasının Uygulanması Hakkında Tebliğ

28.09.2008 -  5510 Sayılı Kanun Gereğince Sigortalı Sayılanlar, Sayılmayanlar, Sigortalılığın Başlangıcı, Kuruma Bildirilmesi ve Sona Ermesi Hakkında Tebliğ

28.09.2008 -  5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Uyarınca İşyerlerinin Tesciline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

28.09.2008 -  5510 Sayılı Kanun Gereğince Genel Sağlık Sigortalısı Sayılanlar, Sayılmayanlar, Sigortalılığın Başlangıcı, Kuruma Bildirilmesi Hakkında Tebliğ

28.09.2008 -  Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

28.09.2008 -  İşverenlere Verilen Devlet Yardımı, Teşvik ve Desteklerde Sosyal Güvenlik Kurumundan Alınacak Borcu Yoktur Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ

28.09.2008 -  5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) ve (b) Bentleri Kapsamındaki Sigortalılar ile Sadece Genel Sağlık Sigortasına Tabi Sigortalıların Prime Esas Tutulacak Kazançlarına Dair Tebliğ

28.09.2008 -  5510 Sayılı Kanunun 100 üncü Maddesinin Uygulanması Hakkında Tebliğ

28.09.2008 -  Gelir/Aylık Ödeme ve Yoklama İşlemleri Hakkında Tebliğ

28.09.2008 -  5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) ve (b) Bendi Kapsamında Sigortalı Olanlar ile Hak Sahiplerinin Tahsis İşlemlerine İlişkin Tebliğ

28.09.2008 -  5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) ve (b) Bendi Kapsamında Sigortalı Olanlar ile Bunların Hak Sahibi Çocuklarının Maluliyet İşlemleri Hakkında Tebliğ

28.09.2008 -  İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası Bakımından İşverenin, Üçüncü Kişilerin ve Sigortalıların Sorumluluğu ile Peşin Sermaye Değerlerinin Hesaplanmasıyla İlgili İşlemler Hakkında Tebliğ

27.09.2008 -  2008/14097 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan "Hayvan Sağlığı ve Karantina Konusunda İşbirliği Anlaşması"nın Onaylanması Hakkında Karar

27.09.2008 -  Milli Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Bağlı Kurumlardaki Döner Sermayenin İşletilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27.09.2008 -  Gülhane Askerî Tıp Akademisi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27.09.2008 -  Cemaat Vakıfları Yönetim Kurulu Seçimlerinin Seçim Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

27.09.2008 -  Alt İşverenlik Yönetmeliği

27.09.2008 -  Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

27.09.2008 -  Kamu İdarelerinin Denetim Elemanlarınca Yapılacak Tespitler Hakkında Yönetmelik

27.09.2008 -  Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

27.09.2008 -  Fazla veya Yersiz Ödemelerin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

27.09.2008 -  Sosyal Güvenlik Kurumunca 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna Göre Kullanılacak Yetkilere İlişkin Yönetmelik

27.09.2008 -  Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ile Yeminli Malî Müşavirlerce İşyeri Kayıtlarının İncelenmesi Hakkında Yönetmelik

27.09.2008 -  Vakıflar Yönetmeliği

27.09.2008 -  Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 6)

27.09.2008 -  İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/68)

27.09.2008 -  İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/69)

27.09.2008 -  Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflar Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

27.09.2008 -  Vakıf Hayrat Taşınmazların Kurum ve Kuruluşlara Tahsisinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

27.09.2008 -  T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

26.09.2008 -  2008/14107 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında İmzalanan "KişilerinGeri Kabulüne İlişkin Anlaşma"nın Onaylanması Hakkında Karar

26.09.2008 -  Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.09.2008 -  Gıda Güvenliği ve Kalitesinin Denetimi ve Kontrolüne Dair Yönetmelik

26.09.2008 -  Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yerel Yönetimlerin, Derneklerin,Vakıfların ve Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.09.2008 -  Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.09.2008 -  Korunmaya Muhtaç Çocukların Tespiti, İnceleme, Korunma Kararlarının Alınması ve Kaldırılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.09.2008 -  Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Özürlülerin Tespiti,İncelenmesi, Bakım ve Rehabilitasyonuna Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.09.2008 -  Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüpleri Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.09.2008 -  Özel Hukuk Tüzel Kişileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılan Kadın Konukevleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.09.2008 -  Yetiştirme Yurtlarının Kuruluş ve İşleyişine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.09.2008 -  Kreş ve Gündüz Bakımevleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.09.2008 -  Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Çocuk Yuvaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.09.2008 -  Özel Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.09.2008 -  Çocuk ve Gençlik Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.09.2008 -  Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Ayni Nakdi Yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.09.2008 -  T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

25.09.2008 -  2008/14078 Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu Arasında İmzalanan "Ulusal Bologna Uzmanları Takımı (ERA-BOL) Faaliyeti İçin Hibe Anlaşması"nın Onaylanması Hakkında Karar

25.09.2008 -  Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

25.09.2008 -  Çevre ve Orman Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25.09.2008 -  PTT Acentelikleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25.09.2008 -  İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/66)

25.09.2008 -  İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/67)

25.09.2008 -  Ecza Depoları ve Ecza Depolarında Bulundurulan Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile İlgili

25.09.2008 -  T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

24.09.2008 -  2008/14080 Türk-Avusturya Karma Ekonomik Komisyonu Altınca Dönem Toplantısı Protokolu'nun Onaylanması Hakkında Karar

24.09.2008 -  2008/14103 Türk-Slovak Karma Ekonomik Komisyonu Birinci Dönem Toplantısı Protokolu'nun Onaylanması Hakkında Karar

24.09.2008 -  2008/14135 Bazı Andlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

24.09.2008 -  Ecza Depoları ve Ecza Depolarında Bulundurulan Ürünler Hakkına Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.09.2008 -  Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Hizmetlerinin Tanımı ve Bu Hizmetlere Atanacak Personel Yönetmeliği

24.09.2008 -  Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda İstihdam Edilecek Yabancı Uyruklu Personel Yönetmeliği

24.09.2008 -  Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda Memur Statüsünde İstihdam Edilen Personel Yönetmeliği

24.09.2008 -  Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda Sözleşmeli Statüde İstihdam Edilen Personel Yönetmeliği

24.09.2008 -  Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.09.2008 -  Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörlüklerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

24.09.2008 -  Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü Tesislerinden Yararlanacak Kişi, Kamu ve Özel Kuruluşların Sistem, Cihaz ve Donanımlarına Yer Tahsisi ve Kule Kullandırılması Hizmetlerinin Sağlanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.09.2008 -  Elektrik İletim Sistemi Arz Güvenilirliği ve Kalitesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.09.2008 -  Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.09.2008 -  T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

23.09.2008 -  Ulusal Süt Konseyi Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

23.09.2008 -  İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/64)

23.09.2008 -  İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/65)

23.09.2008 -  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 18/9/2008 Tarihli ve 2809 Sayılı Kararı

23.09.2008 -  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 18/9/2008 Tarihli ve 2812 Sayılı Kararı

23.09.2008 -  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 18/9/2008 Tarihli ve 2814 Sayılı Kararı

23.09.2008 -  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 18/9/2008 Tarihli ve 2816 Sayılı Kararı

23.09.2008 -  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 18/9/2008 Tarihli ve 2825 Sayılı Kararı

23.09.2008 -  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 18/9/2008 Tarihli ve 2826 Sayılı Kararı

23.09.2008 -  T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

22.09.2008 -  Turizm İşletmesi Belgeli Konaklama Tesislerine Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Verilmesine Dair Tebliğ (No: 2008/3)

21.09.2008 -  Hâkimler ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.09.2008 -  Su Ürünleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.09.2008 -  Kaçak Petrolün Tespit ve Tasfiyesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20.09.2008 - 2008/14089 Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20.09.2008 - 2008/14092 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

20.09.2008 - 2008/14147 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

20.09.2008 - Danıştay Üyeliğine, Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet HAMSİCİ'nin Seçilmesine Dair Karar (No: 2008/73)

20.09.2008 - Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20.09.2008 - Rekabet Kurumu Meslek Personeli Seçme, Yetiştirme ve Yükseltme Yönetmeliği

20.09.2008 - İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/63)

20.09.2008 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

19.09.2008 - Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Döner Sermaye İşletmeleri Yönetmeliği

19.09.2008 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

18.09.2008 - 2008/14086 "IMT-2000/UMTS Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme Planı" ile "IMT-2000/UMTS Hizmet ve Altyapılarına İlişkin İmtiyaz Sözleşmelerinin (Lisansların) Asgari Değerlerinin Belirlenmesine İlişkin Karar

18.09.2008 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

17.09.2008 - 2008 Yılı Mayıs Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Liste

17.09.2008 - 2008Yılı Mayıs Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Liste

17.09.2008 - 2008 Yılı Temmuz Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

17.09.2008 - 2008Yılı Temmuz Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3)Listesi

17.09.2008 - 2008 Yılı Temmuz Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

17.09.2008 - 2008Yılı Temmuz Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

17.09.2008 - Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

17.09.2008 - Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

17.09.2008 - Danıştay Dokuzuncu ve Onuncu Dairelerine Ait Kararlar

17.09.2008 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

16.09.2008 - Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik

16.09.2008 - Telekomünikasyon Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.09.2008 - Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İçmimarlar Odası Serbest İçmimarlık Hizmetlerini Uygulama, Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği

16.09.2008 - Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.09.2008 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

14.09.2008 - Meyve/Asma Fidan ve Üretim Materyali Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.09.2008 - Tohumluk Kontrolör Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.09.2008 - Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Görevlilerin Islahçı Hakkından Yararlanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.09.2008 - Çiftçi İstisnası Uygulama Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.09.2008 - Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.09.2008 - Yağlı, Lifli,Tıbbi ve Aromatik Bitki Tohumu Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.09.2008 - Sebze Tohum Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.09.2008 - Tohumluk Sertifikasyon İşlemlerinde Yetki Devri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.09.2008 - Bitki Çeşitlerinin Kayıt Altına Alınması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.09.2008 - Yemeklik Tane Baklagil ve Yem Bitkileri Tohum Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.09.2008 - Pancar Tohumluğu Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.09.2008 - Patates Tohumluğu Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.09.2008 - Tahıl Tohumu Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.09.2008 - Tohumculuk Piyasasında Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.09.2008 - Sertifikalı Tohum Kullanımı ve Sertifikalı Meyve/Asma Fidanı/Çilek Fidesi ile Kapama Bağ/Bahçe Tesisi Desteklemeleri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2008/50)

13.09.2008 - İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/60)

13.09.2008 - İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/61)

13.09.2008 - İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/62)

13.09.2008 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

12.09.2008 - Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (SAREN) Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

12.09.2008 - Türk Askerî Tarih Komisyonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.09.2008 - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Kapasite Raporu Yönetmeliği

12.09.2008 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

11.09.2008 - Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ve Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VIII, No: 58)

11.09.2008 - Sivil Hava Ulaşımına Açık Havaalanlarında Yer Alan Terminaller ile Sıhhi İşyerleri İçin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik (SHY-33B) ile İlgili

11.09.2008 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

10.09.2008 - Gemilerin Genel Denetimi ve Belgelendirilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10.09.2008 - Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi ile Sigorta Acenteleri İcra Komitesinin Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

10.09.2008 - Vakıf Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği

10.09.2008 - Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiraya Verilmesi İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

10.09.2008 - Sualtı Sporları, Cankurtarma, Sukayağı ve Paletli Yüzme Federasyonu Aletli Dalış Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

10.09.2008 - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Donanımlı Dalış Yönetmeliği

10.09.2008 - Sivil Hava Ulaşımına Açık Havaalanlarında Yer Alan Terminaller ile Sıhhi İşyerleri İçin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik (SHY-33B)

10.09.2008 - Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10.09.2008 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

09.09.2008 - 2008/14046 Türk-Romen Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

09.09.2008 - 2008/14069 Türkiye-Moldova Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu Beşinci Dönem Toplantısı Protokolu'nun Onaylanması Hakkında Karar

09.09.2008 - Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.09.2008 - Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.09.2008 - Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Komisyonun Kuruluşu ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.09.2008 - Belgeli İşletmelerin Uygulayacakları Fiyat Tarifelerinin Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin Genel İlkeler Hakkında Tebliğ (No: 2008/2)

09.09.2008 - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 4/9/2008 Tarihli ve 2798 Sayılı Kararı

09.09.2008 - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 4/9/2008 Tarihli ve 2800 Sayılı Kararı

09.09.2008 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

08.09.2008 - 2008/14018 Türkiye-Kazakistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu Beşinci Dönem Toplantısı Protokolu'nun Onaylanması Hakkında Karar

07.09.2008 - 2008/14017 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan "Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması"nın Onaylanması Hakkında Karar

07.09.2008 - 2008/14059 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında İmzalanan "Savunma Sanayi İş Birliği Anlaşması"nın Onaylanması Hakkında Karar

06.09.2008 -2008/14060 Avrupa Yatırım Bankası (AYB)'nın Türkiye'de Temsilcilikler Açmasına Dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Yatırım Bankası Arasındaki Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

06.09.2008 -2008/14030 Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

06.09.2008 -2008/14032 Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile Gürcistan Mali İzleme Birimi Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası'nın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

06.09.2008 -2008/14037 Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

06.09.2008 -Türk Silahlı Kuvvetleri Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

06.09.2008 -Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

06.09.2008 -Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

06.09.2008 -Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

06.09.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

05.09.2008 -Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05.09.2008 -Çevre Ölçüm ve Analizi Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği

05.09.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

04.09.2008 -2008/14061 Etilen Üretiminde Kullanılacak Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (L.P.G.) Teslimlerinde Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarının Belirlenmesi ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) ve (III) sayılı Listenin (B) Cetvellerinde Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

04.09.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

03.09.2008 -Türkiye Cumhuriyeti Adına Hazine Müsteşarlığı Tarafından Alınan Hibeler ile İlgili Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

03.09.2008 -Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.09.2008 -İkrazatçılık Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.09.2008 -Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik

03.09.2008 -Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.09.2008 -Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.09.2008 -Ölçü Aletleri Konusunda Faaliyet Gösterecek Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesinde Esas Alınan Kriterlere Dair Tebliğ (No: ÖSG/2008-12)

03.09.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları